วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๒

 • นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๗ ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 • นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๑๓ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
 • ธรรมศึกษา(ทุกชั้น) วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
 • ธรรมศึกษา(เฉพาะกศน.) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เปิดสมัครสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๒

 • นักธรรมชั้นตรี ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
 • นักธรรมชั้นโท-เอก ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 • ธรรมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เปิด-ปิด สนามสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๒

 • นักธรรม ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
 • ธรรมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลสอบ

 • นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
 • นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
 • ธรรมศึกษา วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการสอบ