รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 118 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระก้องเกียรติน้อยวรรณะกิตฺติวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระศุภพัฒน์เรืองธรรมสุภวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระธิวนิจผลพันธินวรพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระศิวัชวรธันย์ใจผ่องใสสุกฺกมโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระพีร์ทัศน์ศรีชาติาณวีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระธนุวงศ์จริยกุลชยธนุโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระณภัทรสังวรราชทรัพย์อภิภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระกรวัชรเจริญณัฐพงศ์เขมงฺกโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระศักดิ์ชายวงศ์แจ่มเจริญถิรสกฺโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระสมโภชน์แซ่จึงวรโภโควัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระขัตติยาเที่ยงจิตร์วิจิตฺโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระณัฐวรรธน์คงอมรชัยเวชณฏฺวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระชัยภัทรยุทธดีเรือกชยภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระภูมิภัฎขาวลาภณฏฺภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระขุนทองสายบุตรธมฺมภาณโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระสถาพรบ้านเกาะสุถาวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระพิเชษฐศิริชัยปุญฺเชฏฺโวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระโชติพิสุทธิ์ลีลาพาโชคทวีสุสิทฺธิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระพชรศิริสมบูรณ์ชัยปญฺาวชิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระบงการบุญบงการปุญฺวสิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระอนันทชัยใจหาญธมฺมชิโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระวิจัยอมรตระกูลธมฺมวิจโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระปิติชลโชว์ธนะพานิชธมฺมปีติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
24พระปกรณ์กลับสงวนปกรโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระพรพลเมืองเรืองวิทย์อคฺคพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระกิตติบัญญัตติรัตนกุลธมฺมกิตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
27พระเชิดเกียรติจรัสรุ่งโรจน์ชุติกิตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระสุธาพลแย้มสอนฐิตพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระสิปปภาสจิตติพัฒนาชัยสุทฺธิปภาโสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระวัชรพงษ์อัตถะมาลาธมฺมรตโนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระวีระพงษ์สิทธิจักรสุธีโรวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระวินัยอัมพรวิไลเลิศปิยปุตฺโตวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระพลัฏฐ์ปัณณะเจริญรักษ์พลวุฑฺโฒวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระธนพลคูหารุ่งโรจน์คุณโรจโนวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระชลัฏมัณฑนาพงศ์อภิวํโสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระปรัชญาอภินันทศรีกิตฺตินนฺโทวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระณฐาภพเกิดสุภาพปิยชาโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระสิงหาเลิศลำหวานธมฺมธโรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
39พระหมูพิริยะธนารักษ์วรธมฺโมวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระพนัสแซ่ตั้งกิตฺติญาโณวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
41สามเณรสพลดนัยปัญญาพวนวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
42สามเณรจิรายุทธอินแก้ววัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
43สามเณรปัญญวัตธุรารัตน์วัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
44สามเณรนันทวุฒิทุมวงศ์วัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระพงศ์พันธ์สุวรรณชวลิตฐานวุฑฺโฒวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
46สามเณรโอภาสแก้วเกิดวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
47พระพงศกรเนียมเปรมวงฺสธมฺโมวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
48พระภานุพงศ์ไพรศรีสุขวงฺโสวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
49พระสุรเดชสัตบุรุษอนิญฺชิโตวัดบางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระธัชพงศ์จุลภักดิ์กิตฺติวํโสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม