รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 157 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์รุ่งเรืองอภิชุติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระร.ต.อ.ฉัฐชัยทับทิมศรีเมตฺตชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระคณิตงามศิลป์สุคณิโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระศิรวัจน์อธิภูวเวโรจน์ธมฺมวจโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระพลตรีรณวีร์หิรัญสิปญฺญาวีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระบรรเจิดกุลละชลิตอภิโชโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระเอกชัยมีสุขจิรชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระณัฐพลจิตตระกุลวรภูเขมพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระพิตตินันท์อภิชยานุภาพสุนนฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระกัมพลบุนนาคคมน์กมฺพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระธีรภัทร์จิตประไพกุลศาลชุติธีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระชนันธรปล้องทองเขมธโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระการันต์ดุษิยามีวรานนฺโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระอรรถพันธ์โพธิลักษณ์อตฺถพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระร้อยโทภวัตพงศ์เทวกุล ณ อยุธยากุลเทโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระศุภกิจกาญจนภูสุภกิจฺโจวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระดิศรณ์ชัยช่วงโชคชุติสรโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระปิติภัทรอัจฉราวรรณฐิตปีติวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระธนธัชขำเดชธนธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระชัยพรลีกิจวัฒนะอคฺคชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระชวัณกรณ์สมเทพกตชโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระธนพลลีลาธนพงศ์ชุติธโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระภัทรพลตั้งธนศฤงคารชุติพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
24พระพูลทรัพย์หอมหวานสุธโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระจักรกฤษณ์คชวัตรจกฺกวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระธเนศนาคสิงห์เขมธโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
27พระพิชญ์สัตย์ตระกูลวงศ์ฐิตปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระสิทธิเดชสิทธิเสนาเขมสิทฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระอภิวัฒน์วิริยะเขษมอภิวีริโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระภูริตโกศลวชิรกิจสุปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระพิษณุไชยวงศ์ถิรเตโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระฉัตรวิทย์สมภู่ฉตฺตวิชฺโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระวสันต์นุชน้อยเขมสนฺโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระวิศรุตคงสาหร่ายชานโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระจิตติพันธุ์วิรัตนชัยมงคลจิตฺติพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระจิรพงฒ์อานนท์ธนทรัพย์อริยธโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระสมภพรุ่งรัศมีเขมภโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระณพพีย์ศรีวรรัฐอตฺถวีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
39พระจารุตธนาสุชานันท์จารุธมฺโมวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระสัมพันธ์จูเภาสุสมฺพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
41พระธนวัฒน์หนองตรุดอภิธโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
42พระบุญญฤทธิ์บุญยานุสนธิ์ปุญฺญวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
43พระอทิร์-สขธมฺโมวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระเว็นดี-อภิชาโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระฐิติวัสส์แดนเจริญไพศาลกิตฺติฐาโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
46สามเณรสุริยานกแก้ววัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
47พระอรรถพลพรมชาติฐิตธมฺโมวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
48พระพงษ์ศักดิ์นรพัลลภธมฺมปาโลวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
49พระชาญศักดิ์อินทองสีลกิตติโกวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระนารินทรสิทธิเดชชยากโรวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร