รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 154 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอทิร์-สขธมฺโมวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระเว็นดี-อภิชาโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระจตุพรคุ้มแก้วจตุวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระฐิติวัชร์จิโรจชนินทรอคฺควชิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระพลายไทพลายพูลทรัพย์ชยธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระชิโนภาสอุดมผลปญฺโญภาโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระกษิดิศแก้วมณีสุรตโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระศุภธัชมั่งมูลสุภธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระสิปปนันท์หวังกิจสิปฺปนนฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระวรเมธเกตุวัตถาธมฺมเมโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระทวนทองแก้วสีเหลืองกนกคุโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระนรวีร์พาชีรัตน์นรวีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระศักราชมัลลิกะมาลย์ปิยสตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระนลินทร์นุวรรณ์ฐานินฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระกิตติพงษ์โพธิ์ธรานนท์สุกิตฺติวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระพ.ต.ต.ทรงพลนิ่มไพบูลย์เขมธโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระรมย์รวินท์ฉัตรธงชัยกุลอตฺถรโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระเอกรัฐเกตุวัตถาเตชวโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระสุรศักดิ์เครือวัลย์ธมฺมสุโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระศุภชัยหนูวรรณปญฺญาชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระนุชิตพินิจไพบูลย์สุวินิจฺฉโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระพิพัฒน์พงศ์ฤทธิคงปญฺญาวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระบุรินทร์วรวุฒิ ณ อยุธยาสุนรินฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
24พระขจรศักดิ์โชควัฒนคุปต์ฐานวิสฺสุโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระภานุพงศ์ถนอมปัญญารักษ์รวิวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระสิรวิชญ์งามเกิดศิริปุณฺณวิชโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
27พระบารมีบางน้อยจิณฺณปารมีวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระณัฐนันท์จารุธรรมอภิณฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระร.ต.ท.กฤษฏ์ครองยุทธสุกตกิจฺโจวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระเฉลิมพลโพทาอคฺคพโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระบุลกิตยอดแก้วฐิตกิตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระพงษ์ภิสิษฐ์ศิริยาสิริวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระวรากรพนาสันติภาพปุญฺญวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระพิชญุตม์ศิริพิศสิริปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระศุภฟองธรรมนิมิตณฏฺฐสุโภวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระอัฐวุฒิสุวรรณฤกษ์ปวุฑฺฒิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระกฤษฎาทับทิมรตนวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระปานเทพวงศ์ธนาภินันท์เขมเทโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
39พระณัฏฐ์พิสิฐบุญยะมาลิกณฏฺฐวิสิฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระวศินพุทธนธมฺมวโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
41พระนิธิวัตจิตต์แย้มนิธิวโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
42พระพัฒนากรสระอังจิรวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
43พระฐิติภัทรสมชาติฐิติภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระธนิสรธนภัทรวิริยะชุติธโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระอนุสรณ์หวังภูกลางสุสรโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
46สามเณรนพสิทธิ์โชติสุริยสินสุขวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
47พระรุ่งวิทย์มากเมืองบุญบารมีฐิตเวโทวัดบุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
48พระภาณุวัฒน์บุญลือเขมวีโรวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
49พระสุขประสงค์วีระศรีสุขกาโมวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระส่งศักดิ์ตรียังสิรินฺธโรวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร