รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระม.ล.อภิชัยชยางกูรอภิชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระปฐมรัฐโพธิ์ทองคำปฐมรฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระอภิโชคสุกใสสุขภาโควัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระพุฒินันท์ฤทธิลาฐิตานนฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระพ.ต.อ.ทศเทพนิวาศะบุตรคุณเทโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระวสุศรีธิมาสถาพรปุญฺญวโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระอิทธิชาติพิบูลนครินทร์ฉนทิทฺธิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระณัฐพงษ์สายวงศ์เขมณฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระพงศธรกองทุนฐิตวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระปัฐวีร์สละเพิ่มพูลฐานวีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระศักรินทร์พันธ์ทองธีรปญฺโญวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระสมปองสวัสดิ์วงษ์ธีรวํโสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระวีระพงษ์สิทธิจักรสุธีโรวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระกตคุณปัณธนานันท์สุเขสโกวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระกริชจันทร์ฟูอธิปญฺโญวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระแทนฉัตรฉัตรสกุลเพ็ญอติสุโภวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระณภัทรศุภพิพัฒน์กิตฺติภทฺโทวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
18สามเณรภัทรกฤตภูธนวัชรกุลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระสิงหาเลิศลำหวานธมฺมธโรวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระสันทัสน์เกตุสุขสนฺตจิตฺโตวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระสุวรชัยศิริพงษ์พันธุ์กุลวรจิตฺโตวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
22สามเณรพรชัยตะนุกิจวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
23สามเณรธนภัทรยุงชัยสงวัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
24สามเณรภัทร์นรินทร์ทองสงฆ์วัดมัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระรังสรรค์อู่พิชิตปญฺญาวุโธวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระศักดิ์กำพลไชยพัฒปภสฺสโรวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
27พระธิติแดดภู่จีรฏฺฐิโกวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระธนิตศักดิ์สิริเลิศโยธินจินฺตามโยวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระกรพลเอื้อกิจขจรปญฺญาวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30พระกฤตมุขอิศรภักดีสุธมฺโมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31พระจักรพงษ์ฤทธิ์เดชอคฺคธมฺโมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32พระนภพลโรจนวิภาตคุณโรจโนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33พระพันธวิทย์เพ็ชร์คงธมฺมวิชฺโชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34พระอภิวัจน์วินิจศาสตร์ธมฺมจินฺโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35พระลือคำวิมุตตินันท์ธมฺมญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36พระชวินเทียนประเสริฐกิจกิจฺจโชโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37พระพีรภัทรมีแสงอคฺคโชโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38พระพีรศุภเอี่ยมศิริฐานสิริวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39พระภูมิพัฒน์มงคลสุขสุขโชโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40พระเมทัสมณีเมืองฐิตญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41พระธนกรดีบัวอภิธนิโกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42พระศุภวิชญ์สงทองภทฺทญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43พระกิตติพัทธ์แดงสกุลสิทฺธิธมฺโมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44พระอมเรศขันธวิทย์ปญฺญาวิชฺโชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45พระวิโรจน์สิทธิโสภณเตชวโรวัดพระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46สามเณรเอกบดินทร์ลีวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
47สามเณรโยธินดวงทองวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
48สามเณรพงศภัคยอดปาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
49สามเณรรวิภาสดอกศรีจันทร์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
50สามเณรปภพหน่อสุขวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม