รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตบางคอแหลม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๕๐๑๖ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจันทาฬาญปณฺฑิโตวัดวรจรรยาวาสคณะเขตบางคอแหลม
2พระสิทธิชัยโชติมณีขนฺติโกวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
3พระวชิระเรืองพลังชพรเตชธมฺโมวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
4พระชลนภพนารีรัตน์เขมจิตฺโตวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
5พระสุธรรมอินพรหมอนงฺคโนวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
6พระสมศักดิ์นุชทองม่วงปญฺญาธโรวัดจันทร์นอกคณะเขตบางคอแหลม
7พระกิณะเชื้อวุฒหลิมภทฺทโกวัดจันทร์นอกคณะเขตบางคอแหลม
8พระโสฬสเกิดบรรดิษฐ์รตฺนโชโตวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
9พระชวลิตดิษฐ์ศรีพรกุสลฺจิตฺโตวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
10พระเอกราชเกิดพุ่มอสโมวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
11พระวิทยาฮวดหุ่นสุจิณฺโณวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
12พระศุภกรแก้วกาศเตชธโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
13พระสุทธิศักดิ์แปสันเทียะธมฺมเตโชวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
14สามเณรขวัญหมั่นการวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
15พระกี้เลิศวัฒนะชัยนนท์ธมฺมวุฑโฒวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
16พระสุเทพลุนหล้าธมฺมสาโรวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
17พระวิวิธชัยพันธ์แก้วอภินนฺโทวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
18สามเณรกิดาวงไชคำวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
19สามเณรนัฐชนนชูสุขวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
20สามเณรวัชระพงศ์สุวรรณกูฏวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
21สามเณรรัฐพลคำชนะวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
22สามเณรศรายุทธพรมหนูวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
23สามเณรภาคินวงศ์จอมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
24สามเณรปิยพัตรหัสบงพันธ์วัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
25สามเณรชัยประสิทธิ์สัมโยวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
26สามเณรสิทธิพรเนี่ยมพ่วงวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม