รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบางคอแหลม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๕๐๑๖ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกรรณปรีชาวุฒิวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
2สามเณรกฤษณะตนเหียมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
3พระกิตติศักดิ์ใจโพธิ์สุจิณฺโณวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
4สามเณรขรรค์ชัยต้นสายวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
5พระขรรชัยผลระย้าอาภสฺสโรวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
6สามเณรจตุพรฉิมไหลวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
7สามเณรชินวัตรวงค์สินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
8สามเณรณัฐวุฒิทาลาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
9สามเณรธนวันต์ทาระฐินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
10สามเณรธนากรพรหมรักษาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
11สามเณรธนาวินโคตรธรรมวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
12สามเณรธีรภัทรเริงรื่นวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
13สามเณรธีระพลสุทธิศักดิ์วัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
14พระปติวัฒช่วงสันเทียะอิสฺสโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
15สามเณรประสิทธิชัยนามวิชัยวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
16พระประสิทธิ์บุญทันจิตสํวโรวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม
17สามเณรภคินภัทรอาฒัยวัตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
18พระมงคลจุฑาธิปัตย์กนฺตสีโลวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
19สามเณรวรรณชัยขำขจรวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
20พระวิทยาแก้วเกตุธมฺมโชโตวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
21สามเณรศักรินทร์ผายเงินวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
22สามเณรศุภกิจยะภักดีวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
23สามเณรสิรวิชญ์สิริมาวัดเรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
24พระเฉลิมนาคโหมดฐิตคุโณวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงคณะเขตบางคอแหลม
25พระเอกราชเกิดพุ่มอสโมวัดจันทร์ในคณะเขตบางคอแหลม