รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๓๐๐๒ - วัดพระศรีมหาธาตุ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 167 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชาญทนงวงศ์รัตนชัยอธิมุตฺโตวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
2พระภคพลตั้งธนกิจสกุลกลฺยาณธโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
3พระบุรเวทย์เรื่อศรีจันทร์อาภาธโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
4พระธีร์ธวัชคัยนันทน์ชยธมฺโมวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
5พระศุภณัฐสุภาวงษ์ปญฺญาภรโณวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
6พระภาคย์ภูมิโชติมานิตธีรธมฺโมวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
7พระจักรนรินทร์หวังจิตรอธิวโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
8พระนรเศรษฐ์เวชปรีชารักษ์จกฺกรตโนวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
9พระนภัสกรบุญสะอาดเขมธโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
10สามเณรทวัตถ์นามวงษ์วัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
11สามเณรจักรินอ่อนแก้ววัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
12พระนันทวัฒน์รอดพันธ์ปิยธมฺโมวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
13พระพิษณุสุริโยอภิปุณฺโณวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
14พระสวรรค์ชาวหนองขนฺติธโรวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
15พระวรวุฒิเลิศอุทัยฐานตฺตโรวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
16พระธนพลบุญเลิศอธิปญฺโญวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
17พระพีระวิทย์ศิรเถลิงเกียรติภูริปญฺโญวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
18พระเสรีย์จันทรศรธมฺมวํโสวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
19พระธนาพลสัตยารักษ์ฐานพโลวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
20พระธนัสพงศ์เพชรโชติทิพย์ธนวํโสวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
21พระชวัลวิทย์โพธิ์แดงชุติปญฺโญวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
22พระตรัยรัตน์ลิ้มบวรนภาพงษ์กลฺยาณรโตวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
23พระทวีศักดิ์ศรีแก้วสิริรตโนวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
24สามเณรสันติภาพพลหาญ-วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
25สามเณรพัชรพลบุญจันทร์-วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
26สามเณรนิรันดร์บุญประเสริฐ-วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
27สามเณรพลวัฒน์ศิริอุดมวรรณ์-วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
28สามเณรณัฐวุฒิปัญญา-วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
29สามเณรวุฒิชัยแนบกระโทก-วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
30พระชาญชัยอรพินท์พงษ์สุธมฺโมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
31พระอนุสรณ์พึ่งพงศ์ชีวสุทฺโธวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
32พระวรพลฤกษ์วิรีขนฺติโกวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
33พระธัชดนัยกาญจนัษฐายีโกสโลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
34พระธนากรณ์จันทนาฐิตสีโลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
35พระสุรชัยพิชัยณรงค์ปญฺญาธโรวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
36พระอุทัยอัศวภูมิอมรธมฺโมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
37พระจักรินมัชฌิมาวิวัฒน์อาภาโสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
38พระเกรียงไกรสุขนกกนฺตธมฺโมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
39พระกรกฤชอุทิศอุทัยวรรณปณีตจิตฺโตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
40พระกิตติพันธ์ประทุมมาลย์สุภทฺโทวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
41พระศุภวุฒิพิพัฒน์ธนนันท์สีลวฑฺโฒวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
42พระมนัสวีวงศ์เพชรศรีปุญฺญฃผโลวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
43พระธนพลพรมมาฐิตคุโณวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
44พระเมฆินทร์ศรีเชียงสาสุทฺธิโกวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
45พระฤทธิพลเจริญวิทย์ขจรฐิตาสโยวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
46พระลินสุคำผองสุจิตฺโตวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
47พระทนงศักดิ์แก้วมณีอภิวฑฺฒโนวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
48พระคมฐิพัฒน์เติมมั่งมีสิทฺธิคุโณวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
49พระวีรวิชญ์ธนัทพิพัฒน์กุลวิชฺชธโรวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
50สามเณรกษิวัชรลักษม์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล