รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๓๐๐๒ - วัดพระศรีมหาธาตุ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 105 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระญาณกรตรีเทพาอภิปุณฺโณวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
2พระอิทธิพลตันติประเสริฐอโสโกวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
3พระปิตุภูมินันทวิทยาสุธมฺโมวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
4พระทัตเทพตรีวิศวเวทย์จิตฺตหฎฺโฐวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
5พระนันท์ธวัชจอมทองจรณธมฺโมวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
6พระวัชธากรมาทองฐิติโกวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
7พระอภิชาติประมูลเรืองสุนฺทโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
8พระธณวิทย์แพรศรีจิรปุญฺโญวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
9พระนวมินทร์มานะกูลสุภทฺโทวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
10พระสิทธิโชคขาวมัยฐิตวีโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
11พระชยันต์พลพัชรบุญสงวนคุตฺตจิตฺโตวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
12พระอธิวัฒน์ระสาสมอติลาโภวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
13พระครูใบฎีการังสิมันต์กุลมามากติสฺสวโรวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
14พระไชยพงศ์จินดาสุขวิทย์ธมฺมเตโชวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
15พระก้องทัพพ์วนภูสุชาโตวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
16พระธานีวงศ์หล่อชินวโรวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
17พระพิพัฒน์เจริญเดชธนกิจญาณธีโรวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
18พระชาญชัยอรพินท์พงษ์สุธมฺโมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
19สามเณรจิราวัฒน์สิงห์ชัยรัตนากรวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
20สามเณรชนะพลอัศวธนัตถ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
21สามเณรธณัฐพรเอ็นจันทึกวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
22สามเณรธนพลชูดีวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
23สามเณรธีระพลปัญญาแก้ววัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
24สามเณรนพเก้าก้องเมธีกุลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
25สามเณรประกาศิตผิวนวลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
26สามเณรปรัชญาแก้วมะวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
27สามเณรภัคพลสุระชาติวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
28สามเณรสุวรรณชัยอุ่นเที้ยววัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
29สามเณรอธิปบัวแก้ววัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
30สามเณรกรวิชญ์คงเรืองแสงวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
31สามเณรชนะภัยอัศวธนัตถ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
32สามเณรณัฐพลจันทุภาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
33สามเณรตรัยตติยะบุญธรรมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
34สามเณรทัธนาคงแก้ววัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
35สามเณรพลพงษ์สารชุมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
36สามเณรรุ่งกิจครุฑอินทร์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
37สามเณรวิชญ์พลบุตรดาวงค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
38สามเณรสิทธิพงษ์สีดามนวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
39สามเณรอิทธิชัยวรรธน์ชูวงษ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
40สามเณรอิทธิพัทธ์กอรัมย์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
41สามเณรกฤษฎาภูพิษวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
42สามเณรกฤษณ์เคนท้าววัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
43สามเณรจารุวิทย์ถาวรยิ่งวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
44สามเณรเจตพลอุปทุมวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
45สามเณรธรรดรวนาจรดลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
46สามเณรปรัตถกรยิ่งสูงวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
47สามเณรวราวุฒิชอบศิลป์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
48สามเณรปิยวุฒิไชยดีวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
49สามเณรคชกรสัมฤทธิ์ไพรสณฑ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
50สามเณรชยพลนาชัยฤทธิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล