รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๓๐๐๒ - วัดพระศรีมหาธาตุ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 176 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปณชัยเพียรไพศาลลิขิตมหาวีโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
2พระวีรวิทย์บัวจันทร์อธิจิตฺโตวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
3พระจักรกฤษทองสินติกฺขปญฺโญวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
4พระณัฐธีร์อัมรัตน์ปิติภัทรฐิตปญฺโญวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
5พระณพดลรัตนโชคไชยเขมปญฺโญวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
6พระอภิเชษฐ์อินโนถาวรธมฺโมวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
7พระณัฐวุฒิใจกล้าเตชวโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
8พระบุญมีศิลาวิสวโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
9พระก้องนภากองน้อยสีลวุฒโฒวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
10พระกมุทยิ้มเจริญสีลสํวโรวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
11พระเศรษพงศ์ไชยมงคลกิตติวุฑโฒวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
12พระชัชลิตสถาพรชาญชัยชุตินฺธโรวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
13พระธนโสภณดาราสิทธาวัฒน์โสภณจิตฺโตวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
14พระกันตพัฒน์สมสิริพรเจริญสนฺตจิตฺโตวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
15พระบุญเพ็งภูชุมสุภทฺโทวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
16พระอุชุกรอุดมพิทยภูมิพิจารณ์ธมฺมธโรวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
17พระศักดิ์สิทธิ์สุวรรณสมบูรณ์สิริธโรวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
18พระชินวีร์สามลอภิปุณฺโณวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
19สามเณรสุเมธดิษฐเนตรวัดสิริกมลาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
20พระสิริศักดิ์กระโพธิ์สิริสกฺโกวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
21สามเณรวิสิทธิ์เซ็งประโคนวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
22สามเณรกรวิชญ์การกล้าวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
23สามเณรศักดิ์ดาสาตื้อวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
24สามเณรณัฐวุฒิชินพระวอวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
25สามเณรพรพิพัฒน์เพ็ชรแก้ววัดธาตุทองวัดธาตุทอง
26สามเณรนิรันดร์บุญประเสริฐวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
27สามเณรสิทธิลาภภูวงษ์ยอดวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
28สามเณรวุฒิชัยแนบกระโทกวัดธาตุทองวัดธาตุทอง
29สามเณรนรรฏฌณิฬภร์มุลาลินทร์วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
30สามเณรพลวัฒน์ศิริอุดมวรรธน์วัดธาตุทองวัดธาตุทอง
31พระเทอดศักดิ์จีนกิ้มสนฺตจิตฺโตวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
32พระฉลวยพรหมโสพัสธีรปญฺโญวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
33พระชวิศเชาวดีภทฺทธมฺโมวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
34พระดลภัฑร์โรจนวิภาตฉนฺทสุโภวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
35พระนนท์ปวิธแก้วงามจิตฺตนุรกฺโขวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
36พระประสิทธิ์เจริญไพศาลวุฒิสีลสํวโรวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
37พระปิยณัฐพงศ์ภาคภูมิฉนฺทปาโลวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
38พระพรศักดิ์โศภาคนีฉนฺทชาโตวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
39พระมนัสวีวงศ์เพชรศรีปุญฺญผโลวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
40พระวรรณชัยถินกะไสยจินฺตามโยวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
41พระศักดิ์ดาสมพรศักดิ์อนุตฺตโรวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
42พระศุภวุฒิพิพัฒน์ธนนันท์สีลวฑฺโฒวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
43พระสมนึกคงสนทนานิราสโยวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
44พระสุรพงษ์พ่วงลาภหลายวุฑฺฒิโกวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
45พระสุรพัฒน์เตรณานนท์สุมโนวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
46สามเณรเกรียงศักดิ์วุฒิภัทธ์ปกรณ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
47สามเณรเฉลิมทิพย์มันอาษาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
48สามเณรเฉลิมวงศ์ไชยเทศวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
49สามเณรเดชดนัยกันฤทธิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
50สามเณรเทพพิทักษ์เลิศผลไพบูลย์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล