รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๓๐๐๒ - วัดพระศรีมหาธาตุ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงศ์สิริวัฒนอรุณกิจฐานทตฺโตวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
2พระธวัชชัยแสงปรีชารัตน์จนฺโทภาโสวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
3พระศุภพัฒน์จัตุฑะศรีโสภคฺโควัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
4พระอุเทนวิจารจิตรอานนฺโทวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
5พระนิติรัตน์นิศาภากรจิตฺตปญฺโญวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
6พระเจตตสิทธิ์สิตยางกูรจนฺทโชโตวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
7พระณัฐวัฒน์วังไธสงจนฺทเสโนวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
8พระรังสิมันตุ์บัวแจ้งนีลวณฺโณวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
9พระภูมิบุญผจงวงศ์อรินฺทโมวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
10พระปะฐะมะอมรกุลจนฺทสีโลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
11พระวิชิตครุทธจรพลวุฑฺโฒวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
12พระพิพัฒน์ธวัฒน์สัจยางค์กูลคุณธมฺโมวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
13พระศักดิ์ชายคนหาญจกฺกธมฺโมวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
14พระพรพลล์อยู่พิรัชนภัทรเมตฺตาสโยวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
15พระนพัฒกนกพรวศินญาณสีโลวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
16พระสนธยาเพชรล้ำอาสโภวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
17พระสรรเสริญชาโคตรจิตฺตสํวโรวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
18พระชูศักดิ์สวัสดีจุ้ยฉนฺทสุทฺโธวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
19พระอาภากรอารีย์วิจิตรพรอาภากโรวัดศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล
20สามเณรกฤษฎาอุฒาพยับวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
21สามเณรคชกรสัมฤทธิ์ไพรสณฑ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
22สามเณรคุณากรศรีสุวรรณ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
23สามเณรชนมภูมิวามะกันวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
24สามเณรชยพลนาชัยฤทธิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
25สามเณรณัฐภัทรพละเสนวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
26สามเณรณัฐวัฒน์จุลนัยวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
27สามเณรธนากรสมตนวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
28สามเณรพงศกรสุผาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
29สามเณรรัตนวงศ์ไวว่องวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
30สามเณรราชสีห์ยิ่งชูชื่นวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
31สามเณรวศินแรกจำนงค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
32สามเณรกิตินันท์ศรีธนวิบุญชัยวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
33สามเณรจาตุรันต์รักษาสุระสารวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
34สามเณรเจตพลอนุสนธิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
35สามเณรฉัตรชัยคีรีเฉวียงวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
36สามเณรชินภัทรเพชรกล้ารุ่งวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
37สามเณรณัฐวุฒิพิทักษ์สรยุทธวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
38สามเณรพรพิพัฒน์หาเรือนผลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
39สามเณรพิชญุตม์เมฆสมุทรวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
40สามเณรเมธียิ่งชูชื่นวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
41สามเณรสวภัทรเผ่ามีสุขวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
42สามเณรสุรศักดิ์พรไพรพนาดอนวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
43สามเณรเอกพนมสุโพธิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
44สามเณรกฤตภาสคีรีทองเทศวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
45สามเณรเกียรติศักดิ์แสงทองวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
46สามเณรชินกรพาสอนวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
47สามเณรชุติมณฑน์ลำมะนาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
48สามเณรณัฐภัทรวิจิตธำรงศักดิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
49สามเณรเด่นชัยศรีสุขวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล
50สามเณรธนกฤตทุเรียนทองวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารวัดธรรมมงคล