รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจารุวัตรวิวัฒน์พัฒนกุลอภินนฺโทวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระสนจิบบารัวสมจิตฺโตวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระสิริธภัณฑ์จุฬากรมณีวงศ์ปญฺญาสิริวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระวิวัฒน์กมูลสุขวิสุทฺธจิตฺโตวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระวิชัยชัยพัฒนศักดิ์กิตฺติโสภโณวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
6พระมนิตย์ธรฤทธิ์ปญฺญาวุโธวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
7พระพิภพสุพรรณรัตน์รตนโสภโณวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
8พระเจตณัฐแก้วยวนเจตนาสุโภวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
9พระเจตวัฒน์แก้วยวนจินฺตามโยวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
10พระจรูญชดช้อยเขมคุโณวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
11พระณัฐยศแก้วน้อยกิตฺติสาโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
12พระไพฑูรย์คำระหงศ์ปภากโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
13พระภคพงษ์ธรรมวีระพงษ์โกวิโลวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
14พระมานพเขียวชะอุ่มเขมานนฺโทวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
15พระจิระหมอนทองจิรวุฑฺโฒวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
16พระกังวาฬพลาชีวินโฆสโกวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
17พระสิริพงศ์เพ็ญพัชรพณิชปญฺญาวโรวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
18พระอรรถพลกันกลิ่นขนฺติมโนวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
19พระคมศักดิ์เกิดโภคาถิรวิริโยวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
20พระธวัชแซ่อึ้งขนฺติพโลวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
21พระเทวรินทร์บุญไพศาลดิลกอุฏฺฐาโนวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
22พระภูวดลใจชุ่มชนาสกฺโกวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
23พระวัชรินทร์ใจชุ่มธมฺมรกฺขิโกวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
24พระอำพลนิลธงอตฺตเปโมวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
25พระวรพงษ์วิทยารักขนฺติโกวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
26พระไพโรจน์สะใบขนฺติธโรวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
27พระวราธรกลีบบัววฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
28พระพศินสินมาสิริวฑฺฒโกวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
29พระกิตติชัยด้วงชะอุ่มอตฺตารกฺโขวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
30สามเณรธนพลเลาหมี่วัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
31สามเณรอภิชาญไทยหิรัญวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
32สามเณรชัยมงคลชูรัตน์วัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
33สามเณรวุฒิชัยวิเชียรชัยวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
34สามเณรปิยะนัสพรหมนัสวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
35สามเณรธนวินทร์ทองพิมายวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
36สามเณรอลงกรณ์ปรางประเสริฐวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
37สามเณรเด่นภูมิกุลไธสงวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
38พระวิไลจันทะวงจาครโตวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
39พระแสงแก้วสีสุพันทองพุทฺธสาโรวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
40พระกวินธนาพัฒน์เปรมจิตต์กวิวฑฺฒโณวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
41พระพงศ์พสินสิริพลอยงามปมุตฺโตวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
42พระชวลิตมีบรรจงอภิรตโนวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
43พระอายุวัฒน์เหลืองประภาปุญฺญวฑฺฒโนวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
44พระพีรพัฒน์เกตุชั่งฉนฺทวีโรวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
45พระธนาพงษ์น้ำแก้วชินวํโสวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
46พระนิคมฟองงามชินคุโนวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
47พระพลภัทรแซ่ฉั่วขนฺติภทฺโทวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
48สามเณรปริญญายงประเสิดวัดทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
49พระวรวรรธน์ธัญรัตน์ศรีสกุลขนฺติวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
50พระปรีชากุลวิบูลย์ฐานิโยวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์