รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรงค์โตเผือกถิรปุญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระสมภพพสุพสุธาสทฺธาธิโกวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระอิทธิพลร่มโพธิ์ชีอโสโกวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระภาณุวัฒน์รัตนบุรีสุภปญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระภคพลจันทร์เจี้ยวใช้ภทฺทพโลวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระกิตติภณเชื้อวงศ์สุกิตฺติพโลวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระวรายุทธประดับพิทยกุลกิตฺติวโรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
8สามเณรองกนสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
9สามเณรสชิบสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
10สามเณรสันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระณรงค์เมนะเนตรจนฺทโชโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระดิฐวิทยาฤทธิพากรอคฺคจิตฺโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระชาตรีกอคูณอฏฺฐาลงฺกรโณวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระธัชวรรธน์โควาดิสัยบูรณะธชวฑฺฒโนวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระสมบัติหนูจันทร์สทฺธาธิโกวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
16สามเณรวีรภัทร์สมหมายวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
17พระอภิรักษ์กลิ่นขวัญอภิปุญฺโญวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
18พระทรงยศโพธิเกษมเขมงฺกโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
19พระนัฐพลสิทธิปัญญาธมฺมโชโตวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
20พระวิวัฒน์หมื่นแสงจารุธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
21พระสรายุทธพุ่มพวงถิรปญฺโญวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
22พระสุรนาทอัควงษ์วรธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
23พระอำนวยวิเศษแก้วอภิชโยวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
24พระปกรณ์เลิศเจริญสุขนาควโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
25พระคันธรสรอดอู๋ฐิตกุสโลวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
26พระธนันท์รัฐจิรพงศ์ธนกรจิรวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
27พระรุ่งรุจนพสิริวัฒน์วรวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
28พระกู้เกียรติสุดแก้วจิรวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
29พระศิวะมโนรัตนถาวรฐิตคุโณวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
30พระเอกลักษณ์พิพัฒนชัยเลิศจิรมงฺคโลวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
31พระศิวะโชติช่วงโชติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
32พระชาญเดชทิพย์ทองอุชุโชโตวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
33พระจำนงค์วงค์อนุธมฺเมสโกวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
34พระชัยณรงค์นกวิเชียรจิตฺตวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
35พระอิทธิพลนุชนารถฐิตวฑฺฒโนวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
36พระศุภกรจันทรสุภากาโรวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
37พระอดิศรปิติยนต์ปิยสีโลวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
38สามเณรวิชชากรเหล่าเก้าวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
39สามเณรพิษณุรัตนรงค์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
40สามเณรกิตติพงษ์ผดุงรัตน์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
41สามเณรวัธน์วิศน์คงธนศุภมงคลวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
42สามเณรพงศ์ปณตเงาใสวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
43สามเณรสุรสิทธิ์สงทำวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
44สามเณรณรงค์ฤทธิ์เขตสุภาวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
45สามเณรอนุชาจันทร์อ้ายวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
46สามเณรนริศักดิ์ไพคำนามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม