รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 107 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโอ๊ตเปรมบุญจิตฺตปาโลวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระฐาปกรณ์แฟงตะคุจิตฺตสํวโรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระอุเทนเด่นขุนทดจตฺตมโลวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระสุทธิพรอุ่นเรือนจารุธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระประทีปเสื่อเอี่ยมฐิติธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระนรินทร์ทองสุวรรณเขมานนฺโทวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระวีรวัฒน์วิเศษชัยศิลป์ติกฺขวีโรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระณัฐปพนสนิทกนฺตธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระพรเทพเจนชัยภูมิปญฺญาปทีโปวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระตรองพลทิพยทัศน์มหาปญฺโญวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระพนมเชิดสะภูฐานธมฺโมวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระธนินวัชร์วิศวกรรุ่งโรจน์โชติปาโลวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
13สามเณรจิรศักดิ์ระบายศรีวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
14สามเณรภูผาหล้าบางวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
15สามเณรอนุรักษ์หล้าบางวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระวีระวุฒิตันสถิตย์คุณยสธโรวัดเชิงเลนวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระเทียนชัยอมรรัตนสิริกุลสิริมงฺคโลวัดเชิงเลนวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระธรรมธัชเชี่ยวพรหมคุณเตชธมฺโมวัดเชิงเลนวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระสมหวังส่วยจิ่งเตชธมฺโมวัดเชิงเลนวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระปริภัทร์ธนูไชยศักดิ์จิตฺตวัโสวัดเชิงเลนวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระชวินกรณ์กาญจนเกษมฐานกโรวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระสนจิบบารัวสมจิตฺโตวัดบวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระหิรัญสิริจินาปุญฺญสมฺภโววัดบุปผารามวัดบุปผาราม
24สามเณรประดิษฐ์พงค์ยะโสธ์วัดบุปผารามวัดบุปผาราม
25พระสมัยแย้มศิริวงศ์สุภโรวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
26สามเณรจักรกฤษแมนสถิตย์-วัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
27พระณัชชวกรสุดาเทพกิตฺติโกวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
28พระณัฐชมชื่นโฆสธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
29พระธนวัฒน์ปัญญาพลธนวฑฺฒโนวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
30พระนราฤทธิ์ศีตะจิตต์สีตจิตฺโตวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
31พระราชพงศ์ขำโสภณจกฺกธมฺโมวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
32พระอัษฎาจันทร์เพิ่มเขมงฺกโรวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
33พระสุริยาอยู่แฉ่งจิรวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
34พระนิพนธ์ยังสำราญอุตฺรภทฺโทวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
35พระฐากูรกลทิพย์ปุญฺญาคโมวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
36พระธนชาติผลปฐมวัยสุภทฺโทวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
37พระอัษฎาวุทเพิ่มดีสุภาจาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
38พระชุติพงษ์แซ่หว่องปุญฺญนาโควัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
39พระกิตติรักษาวงษ์ปิยธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
40พระณัฐพงศ์แสงสมิงฐานากโรวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
41พระจอมยุทธทับสีฐิตขนฺติวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
42พระวิวัฒน์สุขาวสุเขฐิโตวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
43พระวิโรจน์สุขาวรณญฺชโยวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
44พระเอกภาพรอดสดใสอติภทฺโทวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
45พระอนันท์ผาติวิทย์สุเขธิโตวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
46พระอภิสิทธิ์เสกรัมย์อนิโฆวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
47พระพิพัชสงวนไว้สนฺตจิตฺโตวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
48พระกฤษดาพูลทวีปุญฺญนาโควัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
49พระนัฐดนัยสินเจริญสมาจาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
50พระอานนท์สุริวัลย์เขมจาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์