รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพชรัตน์ฉัตรพรลือชัยกนฺโตภาโสวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
2สามเณรสชิปสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
3สามเณรองกนสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
4สามเณรสันโตสิงหะวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระภุชงค์ชวนเชยสิริภทฺโทวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระอรรถเดชไชยราอคฺคเตโชวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระสุนันท์บุญเย็นสนิทสิริทตฺโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระพัดยศยี่หลั่นสุวรรณกิตฺติปญฺโญวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระฐวรพงศ์นอขุนทดกิตฺติปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระทักษ์ดนัยเอกเสรีวัตรทสฺสนธมฺโมวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระพลวรุตม์งามบุญแถมฉินฺนกาโมวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
12พระอภิรักษ์กลิ่นขวัญอภิปุญฺโญวัดเครือวัลย์วัดบุปผาราม
13พระเสฏฐวุฒิบริสุทธิ์มนฺตวุฑฺโฒวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
14พระเทวราชมังกรเทวธมฺโมวัดอุดมธรรมวิมุตติวัดบุปผาราม
15พระขันติพุทธสีโลสีลคุโณวัดอุดมธรรมวิมุตติวัดบุปผาราม
16พระกฤษฎาจริงประโคนมหาปุญฺโญวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
17พระสมจินต์สวัสดีธมฺมทีโปวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
18พระธนการทองสอนจิรวฑฺฒโนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
19พระศิริวัฒน์จันทร์เพ็งสุชาโตวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
20พระอนุวัฒน์ไชยราชขนฺติธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
21พระศรัณยพงศ์วิกจพิสุทธ์ปุญฺญสมฺภโววัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
22พระธีระพงษ์ผึ่งผดุงจิตฺตสํวโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
23พระธนพลล้อมสุธาปิยสีโลวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
24พระกรพิศิษฏ์ธนสุภาพงศ์ปรกฺกโมวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
25พระอนาวินฤทธิ์สมบูรณ์ขนฺติสาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
26พระปัญญาวุฒิเจือกโคกสูงภทฺทวโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
27พระอุดมคำสุทธิชยฺตฺตโมวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
28พระบุญรอดเลิศลิ้มปราณีตอคฺคปุญฺโญวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
29พระอภิเนษแจ่มแจ้งอภิโชโตวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
30พระภาณุมาศแสงระบิลปญฺญาปโชโตวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
31พระกรวิชร์ธานีโตฐานงฺกโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
32พระพีรพัฒน์ฉั่นภูริวฑฺฒโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
33พระณฤทธิ์บางเขียวปสิฏฺโฐวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
34พระชาญเดชทิพย์ทองอุชุโชโตวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
35พระจำนงค์วงค์อนุธมฺเมสโกวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
36พระอิทธิพลนุชนารถฐิตวฑฺฒโนวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
37พระนพดลมาลามานกิตฺติญาโณวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
38พระสรพศเจริญเชาว์สรภทฺโทวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
39สามเณรเมธังกรจักรษีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
40สามเณรจิรกิตต์พลยศวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
41สามเณรยศวรรธน์สันตนะโทวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
42สามเณรชเนนทร์สุทธิโชติปัญญาวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม