รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐวุฒิศรีศักดิ์นอกฐานกโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
2สามเณรณัฐพลแสนสุภาวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
3สามเณรภูวดลแมลงภู่ทองวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
4พระโอบนิธิคงศาตราสุมโนวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
5พระศุขเนตรบัวสุวรรณ์ฌานรโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
6พระพชรพลขำละเอียดจตฺตมโลวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
7สามเณรรพิพัฒรักพงษ์วัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
8พระอรรถพรพูนสำโรงกิตฺติสาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
9พระธิติวุฒิอ๊อตกันชยธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
10พระศรุตบุรุษติกฺขยาโณวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
11พระภาณุเดชอุดมญาติยโสธโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
12พระอภิเดชรอดโพธิ์ทองธมฺมทินฺโนวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
13พระนิวัชบุญประเสริฐสุขิโตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
14พระประวิทย์กรีศรีฐานวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
15พระสายชลประยศอานนฺโทวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
16สามเณรศราวุธสุทธิเรียงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
17สามเณรภูริมิทธ์คำนนท์วัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม