รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกวินเอื้อภัทรพงศ์อุปสโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
2พระศุภสินเกตุอยู่สุเมโธวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
3พระอานนท์ทับเจริญขนฺติโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
4พระรัชแตงมณีอริยวงฺโสวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
5พระพชธกรบงแก้วอนุตฺตโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
6สามเณรศุภชัยสร้อยสังวาลย์วัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
7พระธีรพลใช้ปัญญาจิตฺตสาโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
8พระนัฐฐาบัวเขียวโชติวโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
9พระธีรพลใช้ปัญญาฐานวโณวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
10พระวิศรุตใจสุกใสปภสฺสโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
11พระสนมมีวิเชียรฐิตสทฺโธวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
12พระพงศกรสาครอินฺทวณฺโณวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
13พระสุวรรณคล้ายอุบลอภิญาโณวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
14พระณฐพลศิริป้องจันทร์กิตฺติญาโณวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
15พระบุญมีใจเอื้อนทีปธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
16สามเณรธนาวุฒิประสารวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
17สามเณรเสือจิ่วหลวงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
18สามเณรบรรพตบอระเพ็ดวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม