รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญเลิศเกตุนุตฐิตกุสโลวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
2พระสุภเชษฎจำปาน้อยสุทสฺสโนวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
3พระบรรจงจินโจคุเณสโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
4พระศรมงคลชัยชนะโชติโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
5พระณรงค์ศักดิ์นิลสนธิ์ฐิตคุโณวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
6พระสายชนแสงมั่งมีธมฺมวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
7พระตานนท์ทัพฤาไชยฐิตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
8พระโอฬารแซดกระโทกอติสโยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
9พระรวีวัฒน์บุญเกิดถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
10พระประสิทธิ์รัตนพิทักษ์ปญฺญสาโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
11พระอรชุนรุ่งชัยยันต์ปภากโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
12พระสุรศักดิ์แจ้งจั่นกตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
13พระสุพีรณัฐพูนประสิทธิ์มหาสกฺโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
14พระเดชเดชามาลาสายถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
15พระภคพงศ์วงศ์มากสุภทฺโทวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
16สามเณรวีระศักดิ์แสนสุภาวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
17สามเณรปุณณวิชวังขุยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
18สามเณรนวพลเจริญรวยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
19พระนัทแป้นทองอภโยวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
20พระจีระศักดิ์ยอดจันทร์ปรกฺกโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
21พระฉัตรชัยเขตต์กันภัยฌานรโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
22พระสรวรรณชมภูศรีกนฺตสีโลวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
23พระชัยชนะทนกระโทกกตสาโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
24พระมนัสปอประสิทธิ์คุตฺตวํโสวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
25พระธีรพงศ์มหพลธนะพงศ์สีลเตโชวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
26พระวัฒนะยิ้มสง่าอธิปญฺโญวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
27พระถิรเดชสุริโยญาณาโภวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
28พระณธีพัฒน์วรรณศักดิ์ทวีสารโทวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
29พระจำรุณระวังภัยปญฺญาวุฑฺโฒวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
30พระโอกาดยิ่งยวดอนงฺคโณวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
31พระวรินทร์เชิดชิดตปสีโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
32พระณัฐพลวุฒิผลสุมงฺคโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
33พระอภินันท์ศรีเพ็ชรสุจิตฺโตวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
34พระอภิพลนิวาสเวชธมฺมวโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
35พระธีระวัฒน์สิงห์โฉมอธิปุญฺโญวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
36พระหฤทัยทวีสิทธิโชติถิรปญฺโญวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
37พระนราวุฒิโพธิ์พันธ์ปสาโทวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
38พระกฤษฎาฤทธิ์เกษมสมงฺคโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
39พระชยธรแตงมณีกิจฺจกาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
40พระกิจจาแซ่ลี้กิจฺจสาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
41พระกฤษดาครื้นอุระยโสธโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
42พระมนตรีรัตนอุดมธมฺมทีโปวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
43พระสัญชิตราชสีหาสกฺกธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
44พระพัลลภศรีเวียงจารุธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
45พระศุภกฤษ์เถรว่องปญฺญาวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
46พระณัฐวุฒิจันทร์สินสนฺตกาโยวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
47สามเณรถิรวัฒน์อินแตงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
48สามเณรรักชาติสาถีระเนตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
49สามเณรธวัชไชยแก้ววัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
50สามเณรธราเทพตริษาวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม