รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 101 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรสินเกตุอยู่วราสโภวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
2พระจิรพิพัฒน์ธูปฏิบัตินิราสโยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
3พระชัยพรรณเปรมพงษ์สุมโนวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
4พระสุชาครีย์ระเบียบธรรมภทฺทโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
5พระวรธนพึ่งเฮงกตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
6พระอภิวัฒน์เกิดพุ่มอภิปุณฺโณวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
7พระวิริยะกรสุขตระกูลเตชธโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
8พระพรรษกรเพชรรัตน์ญาณสํวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
9พระกรุงเทพพันธุ์ไพโรจน์กตทีโปวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
10พระวีรยุทธบารสุงฐิตญาโณวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
11พระนฤนาทช่างโตอุปสโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
12พระกีรติเผือกโสภาปวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
13พระรชตเทียบจิรประภาโกสโลวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
14พระพุทธิพงศ์อ่ำทรงงามพุทธิวํโสวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
15พระกรณ์ธรรมบัวเขียวขนฺติวโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
16พระอานนท์ปั้นจิตอนุตฺตโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
17พระพระนัทแป้นทองอภโยวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
18พระสารัตน์สุขเมืองเตชปญฺโญวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
19พระมหาวันเฉลิมจินดาฐานสโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
20พระอรรถชัยปั้นเฉยฉนฺทโกวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
21พระปัญญาญ์พัฏฏ์พิกุลแย้มสญฺญโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
22พระยุทธนานวลหอมธมฺมทีโปวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
23พระปริญญาโตแย้มปมุตฺโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
24พระศิวัชแสงอ่อนตารตนโชโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
25พระอัฐยาแสงอ่อนตาโสรโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
26พระพรชัยแซ่ลิ้มวิชากโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
27พระศรศิลป์นวลนุชฐานวุฑโฒวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
28พระจิรภาสขวัญยิ่งยืนสีลเตโชวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
29พระสาคเรศศรีทองคล้ายสาคโรวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
30สามเณรอนุวัฒน์เศษเลิศวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
31สามเณรวิชัยสหุนิลวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
32สามเณรพีรพัฒน์ไชยวงศ์วัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
33พระอุกฤษฎ์หมั่นมานะปิยธโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
34พระชัยรัตน์ภู่สุวรรณภทฺทปญฺโญวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
35พระอรรถพลวังคะฮาดฐานุตฺตโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
36พระอาทิตย์อนุศิริอภิปุญฺโญวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
37พระศิวะแสงงามฐานวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
38พระธีระวงศ์กิจจานนท์ชยปาโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
39พระสุวินัยลิ้นเนี่ยวยสปาโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
40พระสถาพรบุญทรัพย์ผลปญฺโญวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
41พระทศพรน้อยสุขะคนฺธปาโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
42พระทรงศักดิ์ศักดาสนฺตจิตฺโตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
43พระธนภัทรอินกล่ำกนฺตสีโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
44พระธรรมนูญขำเกิดเตชวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
45สามเณรชานนท์ศรีดาพันธุ์วัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
46สามเณรจตุรภุชกังวาลย์กูลการวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
47สามเณรเทพทัศน์ซุยน้ำเที่ยงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
48สามเณรณัฐชนนท์เที่ยงตรงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
49พระเอนกมาลาชาคโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
50พระอนุรักษ์สร้อยศิริวัฒน์ฉนฺทโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว