รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวีระศักดิ์แสนสุภาวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
2สามเณรรักชาติสาถีระเนตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
3สามเณรปุณณวิชวังขุยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
4สามเณรนวพลเจริญรวยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
5สามเณรธวัชไชยแก้ววัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
6สามเณรธราเทพตริษาวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
7สามเณรถิรวัฒน์อินแตงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
8พระสุรศักดิ์แจ้งจั่นกตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
9พระชัยชนะทนกระโทกกตสาโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
10พระสรวรรณชมภูศรีกนฺตสีโลวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
11พระชยธรแตงมณีกิจฺจกาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
12พระกิจจาแซ่ลี้กิจฺจสาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
13พระมนัสปอประสิทธิ์คุตฺตวํโสวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
14พระบรรจงจินโจคุเณสโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
15พระพัลลภศรีเวียงจารุธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
16พระฉัตรชัยเขตต์กันภัยฌานรโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
17พระถิรเดชสุริโยญาณาโภวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
18พระบุญเลิศเกตุนุตฐิตกุสโลวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
19พระณรงค์ศักดิ์นิลสนธิ์ฐิตคุโณวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
20พระตานนท์ทัพฤาไชยฐิตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
21พระวรินทร์เชิดชิดตปสีโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
22พระเดชเดชามาลาสายถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
23พระรวีวัฒน์บุญเกิดถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
24พระหฤทัยทวีสิทธิโชติถิรปญฺโญวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
25พระมนตรีรัตนอุดมธมฺมทีโปวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
26พระสายชนแสงมั่งมีธมฺมวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
27พระอภิพลนิวาสเวชธมฺมวโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
28พระประสิทธิ์รัตนพิทักษ์ปญฺญสาโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
29พระจำรุณระวังภัยปญฺญาวุฑฺโฒวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
30พระศุภกฤษ์เถรว่องปญฺญาวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
31พระอรชุนรุ่งชัยยันต์ปภากโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
32พระจีระศักดิ์ยอดจันทร์ปรกฺกโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
33พระนราวุฒิโพธิ์พันธ์ปสาโทวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
34พระสุพีรณัฐพูนประสิทธิ์มหาสกฺโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
35พระกฤษดาครื้นอุระยโสธโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
36พระสัญชิตราชสีหาสกฺกธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
37พระณัฐวุฒิจันทร์สินสนฺตกาโยวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
38พระกฤษฎาฤทธิ์เกษมสมงฺคโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
39พระณธีพัฒน์วรรณศักดิ์ทวีสารโทวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
40พระธีรพงศ์มหพลธนะพงศ์สีลเตโชวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
41พระอภินันท์ศรีเพ็ชรสุจิตฺโตวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
42พระสุภเชษฎจำปาน้อยสุทสฺสโนวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
43พระภคพงศ์วงศ์มากสุภทฺโทวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
44พระณัฐพลวุฒิผลสุมงฺคโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
45พระโอฬารแซดกระโทกอติสโยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
46พระวัฒนะยิ้มสง่าอธิปญฺโญวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
47พระธีระวัฒน์สิงห์โฉมอธิปุญฺโญวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
48พระโอกาดยิ่งยวดอนงฺคโณวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
49พระนัทแป้นทองอภโยวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
50พระศรมงคลชัยชนะโชติโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม