รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษฎาฤทธิ์เกษมสมงฺคโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
2พระกฤษดาครื้นอุระยโสธโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
3พระกิจจาแซ่ลี้กิจฺจสาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
4พระจำรุณระวังภัยปญฺญาวุฑฺโฒวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
5พระจีระศักดิ์ยอดจันทร์ปรกฺกโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
6พระฉัตรชัยเขตต์กันภัยฌานรโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
7พระชยธรแตงมณีกิจฺจกาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
8พระชัยชนะทนกระโทกกตสาโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
9พระณธีพัฒน์วรรณศักดิ์ทวีสารโทวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
10พระณรงค์ศักดิ์นิลสนธิ์ฐิตคุโณวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
11พระณัฐพลวุฒิผลสุมงฺคโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
12พระณัฐวุฒิจันทร์สินสนฺตกาโยวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
13พระตานนท์ทัพฤาไชยฐิตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
14สามเณรถิรวัฒน์อินแตงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
15พระถิรเดชสุริโยญาณาโภวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
16สามเณรธราเทพตริษาวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
17สามเณรธวัชไชยแก้ววัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
18พระธีรพงศ์มหพลธนะพงศ์สีลเตโชวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
19พระธีระวัฒน์สิงห์โฉมอธิปุญฺโญวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
20พระนราวุฒิโพธิ์พันธ์ปสาโทวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
21สามเณรนวพลเจริญรวยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
22พระนัทแป้นทองอภโยวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
23พระบรรจงจินโจคุเณสโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
24พระบุญเลิศเกตุนุตฐิตกุสโลวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
25พระประสิทธิ์รัตนพิทักษ์ปญฺญสาโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
26สามเณรปุณณวิชวังขุยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
27พระพัลลภศรีเวียงจารุธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
28พระภคพงศ์วงศ์มากสุภทฺโทวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
29พระมนตรีรัตนอุดมธมฺมทีโปวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
30พระมนัสปอประสิทธิ์คุตฺตวํโสวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
31พระรวีวัฒน์บุญเกิดถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
32สามเณรรักชาติสาถีระเนตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
33พระวรินทร์เชิดชิดตปสีโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
34พระวัฒนะยิ้มสง่าอธิปญฺโญวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
35สามเณรวีระศักดิ์แสนสุภาวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
36พระศรมงคลชัยชนะโชติโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
37พระศุภกฤษ์เถรว่องปญฺญาวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
38พระสรวรรณชมภูศรีกนฺตสีโลวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
39พระสัญชิตราชสีหาสกฺกธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
40พระสายชนแสงมั่งมีธมฺมวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
41พระสุพีรณัฐพูนประสิทธิ์มหาสกฺโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
42พระสุภเชษฎจำปาน้อยสุทสฺสโนวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
43พระสุรศักดิ์แจ้งจั่นกตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
44พระหฤทัยทวีสิทธิโชติถิรปญฺโญวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
45พระอภินันท์ศรีเพ็ชรสุจิตฺโตวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
46พระอภิพลนิวาสเวชธมฺมวโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
47พระอรชุนรุ่งชัยยันต์ปภากโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
48พระเดชเดชามาลาสายถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
49พระโอกาดยิ่งยวดอนงฺคโณวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
50พระโอฬารแซดกระโทกอติสโยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม