รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษดาครื้นอุระยโสธโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
2พระณัฐวุฒิจันทร์สินสนฺตกาโยวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
3พระสุภเชษฎจำปาน้อยสุทสฺสโนวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
4พระบรรจงจินโจคุเณสโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
5พระสรวรรณชมภูศรีกนฺตสีโลวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
6พระศรมงคลชัยชนะโชติโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
7สามเณรธราเทพตริษาวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
8พระชัยชนะทนกระโทกกตสาโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
9พระหฤทัยทวีสิทธิโชติถิรปญฺโญวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
10พระตานนท์ทัพฤาไชยฐิตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
11พระณรงค์ศักดิ์นิลสนธิ์ฐิตคุโณวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
12พระอภิพลนิวาสเวชธมฺมวโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
13พระรวีวัฒน์บุญเกิดถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
14พระมนัสปอประสิทธิ์คุตฺตวํโสวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
15พระสุพีรณัฐพูนประสิทธิ์มหาสกฺโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
16พระธีรพงศ์มหพลธนะพงศ์สีลเตโชวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
17พระเดชเดชามาลาสายถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
18พระจีระศักดิ์ยอดจันทร์ปรกฺกโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
19พระโอกาดยิ่งยวดอนงฺคโณวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
20พระวัฒนะยิ้มสง่าอธิปญฺโญวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
21พระจำรุณระวังภัยปญฺญาวุฑฺโฒวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
22พระประสิทธิ์รัตนพิทักษ์ปญฺญสาโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
23พระมนตรีรัตนอุดมธมฺมทีโปวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
24พระสัญชิตราชสีหาสกฺกธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
25พระอรชุนรุ่งชัยยันต์ปภากโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
26พระกฤษฎาฤทธิ์เกษมสมงฺคโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
27พระภคพงศ์วงศ์มากสุภทฺโทวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
28พระณธีพัฒน์วรรณศักดิ์ทวีสารโทวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
29สามเณรปุณณวิชวังขุยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
30พระณัฐพลวุฒิผลสุมงฺคโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
31พระอภินันท์ศรีเพ็ชรสุจิตฺโตวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
32พระพัลลภศรีเวียงจารุธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
33สามเณรรักชาติสาถีระเนตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
34พระธีระวัฒน์สิงห์โฉมอธิปุญฺโญวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
35พระถิรเดชสุริโยญาณาโภวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
36สามเณรถิรวัฒน์อินแตงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
37พระบุญเลิศเกตุนุตฐิตกุสโลวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
38พระฉัตรชัยเขตต์กันภัยฌานรโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
39สามเณรนวพลเจริญรวยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
40พระวรินทร์เชิดชิดตปสีโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
41พระศุภกฤษ์เถรว่องปญฺญาวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
42พระสุรศักดิ์แจ้งจั่นกตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
43พระโอฬารแซดกระโทกอติสโยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
44พระกิจจาแซ่ลี้กิจฺจสาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
45พระชยธรแตงมณีกิจฺจกาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
46พระนัทแป้นทองอภโยวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
47พระสายชนแสงมั่งมีธมฺมวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
48สามเณรวีระศักดิ์แสนสุภาวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
49พระนราวุฒิโพธิ์พันธ์ปสาโทวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
50สามเณรธวัชไชยแก้ววัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม