รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสัญชิตราชสีหาสกฺกธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
2พระประสิทธิ์รัตนพิทักษ์ปญฺญสาโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
3พระพัลลภศรีเวียงจารุธมฺโมวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
4พระภคพงศ์วงศ์มากสุภทฺโทวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
5พระมนตรีรัตนอุดมธมฺมทีโปวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
6พระมนัสปอประสิทธิ์คุตฺตวํโสวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
7พระรวีวัฒน์บุญเกิดถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
8พระวรินทร์เชิดชิดตปสีโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
9พระวัฒนะยิ้มสง่าอธิปญฺโญวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
10พระศรมงคลชัยชนะโชติโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
11พระศุภกฤษ์เถรว่องปญฺญาวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
12พระสรวรรณชมภูศรีกนฺตสีโลวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
13พระกฤษดาครื้นอุระยโสธโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
14พระสายชนแสงมั่งมีธมฺมวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
15พระสุพีรณัฐพูนประสิทธิ์มหาสกฺโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
16พระสุภเชษฎจำปาน้อยสุทสฺสโนวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
17พระสุรศักดิ์แจ้งจั่นกตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
18พระหฤทัยทวีสิทธิโชติถิรปญฺโญวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
19พระอภินันท์ศรีเพ็ชรสุจิตฺโตวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
20พระอภิพลนิวาสเวชธมฺมวโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
21พระอรชุนรุ่งชัยยันต์ปภากโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
22พระเดชเดชามาลาสายถามวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
23พระโอกาดยิ่งยวดอนงฺคโณวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
24พระโอฬารแซดกระโทกอติสโยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
25พระฉัตรชัยเขตต์กันภัยฌานรโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
26พระชัยชนะทนกระโทกกตสาโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
27พระณธีพัฒน์วรรณศักดิ์ทวีสารโทวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
28พระณรงค์ศักดิ์นิลสนธิ์ฐิตคุโณวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
29พระณัฐพลวุฒิผลสุมงฺคโลวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
30พระณัฐวุฒิจันทร์สินสนฺตกาโยวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
31พระตานนท์ทัพฤาไชยฐิตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
32พระบุญเลิศเกตุนุตฐิตกุสโลวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
33พระถิรเดชสุริโยญาณาโภวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
34พระชยธรแตงมณีกิจฺจกาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
35พระจีระศักดิ์ยอดจันทร์ปรกฺกโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
36พระธีรพงศ์มหพลธนะพงศ์สีลเตโชวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
37พระจำรุณระวังภัยปญฺญาวุฑฺโฒวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
38พระธีระวัฒน์สิงห์โฉมอธิปุญฺโญวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
39พระนราวุฒิโพธิ์พันธ์ปสาโทวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
40พระกิจจาแซ่ลี้กิจฺจสาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
41พระนัทแป้นทองอภโยวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
42พระบรรจงจินโจคุเณสโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
43พระกฤษฎาฤทธิ์เกษมสมงฺคโลวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
44สามเณรถิรวัฒน์อินแตงวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
45สามเณรธราเทพตริษาวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
46สามเณรวีระศักดิ์แสนสุภาวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
47สามเณรธวัชไชยแก้ววัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
48สามเณรรักชาติสาถีระเนตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
49สามเณรนวพลเจริญรวยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
50สามเณรปุณณวิชวังขุยวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม