รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปฎลเศรษฐ์ลาภลมูลปภสฺสรธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2พระธนิสรตั้งวรสกุลชยธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระณัฐชนนอินทุภูติคุณธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระกฤชนพัตคล้ายวงศ์สิริธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5พระเอกสิทธิ์หงส์แก้วสิทฺธิธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6สามเณรชาญชัยประสมศรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรพีระพลพูนขวัญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8สามเณรสุรสีห์อรุณศรีสุวรรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9พระจิราธนัตถ์เกิดผลอนันต์วราสโยวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
10พระสนันท์ชัยเข็มแก้วชยานนฺโทวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
11พระสุทัศรัตนมณีทิพย์อติรตโนวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม