รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกชัยปิติหิรัญกุลรวิกโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2พระสพลองค์พิเชฐเมธาปญฺญาวุฑฺโฒวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระปฐมลักษณ์แย้มกัณฑ์ชูเขมจาโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระอิสราวงษ์ศรีอธิปญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5พระณัฏฐวุฒิฉายแสงฐานสมฺปุณฺโณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6พระปริญญากนกพนาทัตปริญฺญาโภวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7พระฉัฐพลสุขเจริญไกรศรีอภิปุญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8พระเอกชัยมณีอินทร์อภิชาโนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9สามเณรภูธเนศทองเพชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10สามเณรธีรยุทธโหงประเสริฐวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11สามเณรภูมิภาดรชัยสีหาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรฐิติพัฒน์ธัญญเจริญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13สามเณรธนทรัพย์เมืองโคตรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14สามเณรภูริภัทรโยริบุตรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15สามเณรธนภณทินรัตน์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
16สามเณรฐิติพงษ์ชาญปรีชาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
17สามเณรอัครเดชปาทาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
18สามเณรรัชชัยภัทราภานนท์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
19สามเณรภูมิสวนแก้ววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
20สามเณรกิตติกรบุญเรืองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
21สามเณรจักรกฤษลำดวนหอมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
22สามเณรธรรมะสิฐคนรำวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
23สามเณรญาณภัทรศรีสงครามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
24พระอดิศักดิ์มีสัตย์วีรกิตฺติวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
25พระณัฐพลจรัสวิลาสวาณิชย์กิตฺติพโลวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
26สามเณรพุฒิพงศ์เย็งประโคนวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
27สามเณรปิยะกริดรัมย์วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
28สามเณรอนุสรณ์คันธมาทวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
29สามเณรอรรถพลพันนุรัตน์วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
30สามเณรชัยยศคฤหาสน์นามวงศ์วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
31สามเณรประกิจโคม่วงวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม