รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภิญโญไชยประนังธมฺมโชโตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2พระธนาเดชพันธุ์แดงสีลเตโชวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระเด่นวิชช์ทรงมั่นสถาพรวิชฺชาธโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระปราบรักษ์แสงสว่างมหาปุญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5พระนวพลปานใยโชติปญฺโญวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6สามเณรภูธเนศทองเพชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรรัชชัยภัทราภานนท์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8สามเณรภูมิสวนแก้ววัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9สามเณรกิตติกรบุญเรืองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10สามเณรจักรกฤษลำดวนหอมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11สามเณรญาณภัทรศรีสงครามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรพิทยุตม์คงหวานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13สามเณรไชยวัฒน์สมแสวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14สามเณรธีรยุทธแซ้อึ้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15พระพงศ์ภักลักษณานุพงศ์พุทฺธิวํโสวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
16พระไชยวัฒน์โคตชมภูชยวฑฺฒโนวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
17พระวรรณยุทธมีนะโยธินอิทฺธิธมฺโมวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
18สามเณรธีรภัทรจำปาเวียงวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
19สามเณรภาณุวัฒน์แก้วจ่างวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม