รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงศ์ภรณ์สัคคมรรคกุลกลฺยาณคุตฺโตวัดสามพระยาวัดสามพระยา
2พระชรินทร์วงศ์พรหมอคฺคธมฺโมวัดใหม่อมตรสวัดสามพระยา
3สามเณรฉัตรเฉลิมบุญเวียงวัดใหม่อมตรสวัดสามพระยา
4พระสุขุมไวรกฺขิตญฺญาโณวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
5พระซอร์เอียวกิตฺติปาโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
6พระณัฐวัตรม่วงปานกนฺตสีโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
7พระลีเฮียงซิมปญฺญารกฺขิโตวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
8พระวัลนรินทร์คร้ามวงษ์อินฺทรวํโสวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
9พระสิวุทาทีปญฺญาวุฑฺโฒวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
10พระชัยธัชชมกลิ่นอินฺทรปญฺโญวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
11พระโปโลมอร์คจนฺทโสภโณวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
12พระนภนต์หงษาสีลภทฺโทวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
13พระอภิเดชล้างป่าอภิเตโชวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
14สามเณรภานุมาสเหล่าเคนวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
15สามเณรฐิตินันท์มรรคทีวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
16สามเณรธนากรโพธิ์ฤทธิ์วัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
17สามเณรนันทวัฒน์สำราญวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
18พระสุเมธพุฒซ้อนสุขุฏฺฐายีวัดทองวัดภคินีนาถ
19สามเณรฉัตรชัยกล่ำสามเรือนวัดทองวัดภคินีนาถ
20สามเณรเจษฎาไมตรีวัดทองวัดภคินีนาถ
21สามเณรเกียรติศักดิ์วงษุบรรณวัดทองวัดภคินีนาถ
22สามเณรรชตพงศ์สามหาดไทยวัดทองวัดภคินีนาถ
23สามเณรปรีดาสุทธิษรวัดทองวัดภคินีนาถ
24สามเณรกฤษฎาวัชราพรฤดีวัดทองวัดภคินีนาถ
25สามเณรภัทรชนนธนาคุณวัดทองวัดภคินีนาถ
26สามเณรนพวิชัยไชยมิ่งวัดทองวัดภคินีนาถ
27สามเณรยุติธรรมยินทรัพย์วัดทองวัดภคินีนาถ
28สามเณรธนากรศักดิ์ศรีวัดทองวัดภคินีนาถ
29สามเณรสุวิชาสาธรวัดทองวัดภคินีนาถ
30สามเณรธนภัทรจันสินวัดทองวัดภคินีนาถ
31สามเณรธรรมนูญกล้าหาญวัดทองวัดภคินีนาถ
32สามเณรรัชพลครบปรัชญาวัดทองวัดภคินีนาถ