รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอนุวัฒน์กุลทลจินดาวัดสามพระยาวัดสามพระยา
2สามเณรเจนนริศอุตตมศักดิ์วัดสามพระยาวัดสามพระยา
3สามเณรสุชาติศรนาคาวัดสามพระยาวัดสามพระยา
4สามเณรเจษฎาจิตจำนงวัดสามพระยาวัดสามพระยา
5สามเณรฐิติวุฒิพลดงนอกวัดสามพระยาวัดสามพระยา
6สามเณรประเสริฐมณีตะมะกุลวัดสามพระยาวัดสามพระยา
7พระนิพิฐเพียรนิรมิตธมฺมานนฺโทวัดใหม่อมตรสวัดสามพระยา
8พระรัชตภูวินทร์รชตกุลรัศมิ์โอภาโสวัดใหม่อมตรสวัดสามพระยา
9พระวัลนรินทร์คร้ามวงษ์อินฺทวํโสวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
10พระชัยธัชชมกลิ่นอินฺทปญฺโญวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
11พระธีรวิทย์กาญจนประดิษฐ์ทินฺนาโภวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
12พระณัฐนนท์โคตรอาษาวรปญฺโญวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
13พระสภาเอี่ยมจรัสสุชาโตวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
14สามเณรสกรรจ์ตลับเพชรวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
15สามเณรพงษ์พาณิชผดุงศิริพาณิชย์วัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
16สามเณรเชิดศักดิ์กลับกลั่นวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
17สามเณรเจษฎาคำซาววัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
18สามเณรศรศักดาทองลุนวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
19สามเณรพิชามญธุ์เพ็ญจันทร์วัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
20สามเณรณัฐพลบรรลือทรัพย์วัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
21สามเณรกิชฐิภัศเรืองภูวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
22พระสมศักดิ์ชมศรีพาเปมสีโลวัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
23สามเณรสามารถเปรี้ยวปรีวัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
24สามเณรพุทธิพงศ์สมนาควัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
25สามเณรพุฒิพงษ์แก้วผาลัยวัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
26สามเณรกิตติเดชทำทองวัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
27สามเณรรุ่งรดิศตะวันวัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
28สามเณรกฤตภักดิ์คางคำวัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
29พระอานนท์สุขพิทักษ์อานนฺโทวัดเทพนารีวัดเทพากร
30พระวิทวัสเทศสุวรรณธีรธมฺโมวัดเทพนารีวัดเทพากร
31พระชโรธรรอดสวัสดิ์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดภาณุรังษีวัดเทพากร
32พระสิริภัสนุ่มจิตสิริปญฺโญวัดภาณุรังษีวัดเทพากร
33พระอนุสรณ์แก้วศรีทองอนาลโยวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
34พระณรงค์คำงามกิจกิตฺติสาโรวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
35พระบุญล้ำหลักทองจนฺททีโปวัดเพลงวัดเทพากร
36พระสัจพรสระแก้วปิยวฑฺฒโนวัดเพลงวัดเทพากร
37พระธนะศักดิ์นุชแนวนุ่มฐิตปุญฺโญวัดเพลงวัดเทพากร
38สามเณรธนพลโตตรึงทรัพย์วัดเทพากรวัดเทพากร
39สามเณรณัฐพลนนทิวัดเทพากรวัดเทพากร