รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 109 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปัญญาแสงหัวช้างกตปุญฺโญวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
2พระธีรพงษ์หาญกมลศิริญาณวีโรวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
3พระรัตนพลนำทานรตโนวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
4พระสัทธาวัฒนเจียมวงษ์เขมปญฺโญวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
5สามเณรภานุพงษ์สมบัติหล้าวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
6สามเณรศุภณัฐอุดมพิทยากรวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
7สามเณรสถาปวิทย์ศรีโบราณวัดสิตารามวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรอดิศรคำวันดี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรสมัครคันทะวงศ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรวงศธรนิ่มนวล-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรอุดรหมื่นเต-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรธีรภัทรพันเจริญสุข-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรวงศพันธ์คำบุญสา-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรธนกรแสงสี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรปรัชญาบุญกลาง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรอรุชาละอองแก้ว-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรธนากรณ์พรมแสง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
18สามเณรมายล์ชอบประดิษฐ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรสิทธิศักดิ์เข้มดีกุล-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรปรินทรแสนโยธะกะ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรภานุเดชงามแสงสิริทรัพย์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรธรรมนูญนุชกระโทก-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรวทัญญูใคร่ครวญ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรปกรณ์เกียรติต้าวฮอง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรวิชญ์ภาสเฉิดฉิมพลี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรพัชรพลบุญทานันท์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
27สามเณรศุภกรจันทร์ไพรศรี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
28สามเณรณัฐนนท์ม่วงตารส-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
29สามเณรพสุธรเซ้งประเสริฐ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
30สามเณรภูริวัฒน์สีทอง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
31สามเณรณกฤชตันติสุทธิเวท-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
32สามเณรธิติพัฒน์พรมน้ำ-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
33สามเณรอนุศักดิ์ด้วงเฟื่อง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
34สามเณรปิยะพงศ์ตั้งสายัณห์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
35สามเณรภาณุวัฒน์ธงศรี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
36สามเณรศักดิ์ศิวงค์กองศรี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
37สามเณรพีรพัฒน์อารยวงศกร-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
38สามเณรอภิมงคลวัชรพินธ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
39สามเณรนิรันด์ชัยลีชัยบูรณ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
40สามเณรปฐมพงศ์เกษมปาน-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
41สามเณรอภิวัฒน์มัดเป้า-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
42สามเณรอโนทัยพร้อมทองมา-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
43สามเณรวิชญ์สพลกาญจนเรืองรอง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
44สามเณรธนานันท์แสวงศักดิ์-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
45สามเณรศักดิ์สิทธิ์ขาวผิว-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
46สามเณรโธมัส ธาราทิพย์เกียรี่-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
47สามเณรธนพัฒน์จารุวิจิตรรัตนา-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
48สามเณรวรากรพรรณมี-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
49สามเณรเดชาวัตบุญรอด-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์
50สามเณรธรพรทอง-วัดมังกรกมลาวาสวัดพระพิเรนทร์