รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิโรจน์สุพิทักษ์วิโรจโนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
2พระฐเดชโรจนเวทย์ฐานิยธมฺโมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
3พระชลัมพลทัตติวงษ์ชยาภิรโตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
4พระศักดินนท์ถ้ำสิงห์สิริวณฺโณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
5สามเณรรัชมงคลชาวตระการวัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
6พระณพลเด่นนะหลีกิตฺติภทฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
7สามเณรอนุวัฒน์แก้วยงกฏวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
8สามเณรพีรพัฒน์ชื่นสมบัติวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
9พระอัศวเทพอรนิลปญฺญาธโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
10พระธีรภัทรวงษ์ปิติรัตน์ฐิตปุญฺโญวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
11พระยศพลโตศรีตปสีโลวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
12พระพันธ์ชนะบุญจันทร์ปญฺญาธโรวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
13พระโชคพิพัฒน์กระแสสินธุ์อธิจิตฺโตวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
14พระวลัญช์ชัยสุวรรณฤทธิ์ธมฺมวิชโยวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
15พระสุทธิกมลโพธิ์งามฐิตธมฺโมวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
16สามเณรชัยมงคลยอดมิ่งวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
17พระจันทวีหวังบุญอภิวฑฺโฒวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
18พระกฤษกรโพธิ์เงินปญฺญาวโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
19พระพนัสศักดิ์ศิริทรัพย์วานิชสนฺติกโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
20สามเณรบุญมีสวรรณราชวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
21สามเณรปายคำบุญเฮืองวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
22พระพิสิฐพงศ์ยังสุขมหาวีโรวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
23พระชีววิชเลี้ยงพันธุ์สกุลมหาวิริโยวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
24สามเณรเจตรินสิ้นโศรกวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร