รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฐิติพงศ์โตแก้วฐิติวํโสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
2พระณัฐกิตติ์นีลสิริพงศ์กิตฺตินนฺโทวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
3พระณัฐภูมิกมลดีกมลจิตฺโตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
4สามเณรศรชัยรัตนประเสริฐวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
5สามเณรทศพรเทียมยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
6สามเณรอติวิชญ์วงศ์ชูวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
7สามเณรภาณุพงศ์ทองนุ้ยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
8สามเณรธีรศักดิ์ไกรวงศ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
9สามเณรนพณัฐนุ่นแก้ววัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
10พระเตศุภสิทธิ์อินทรวงค์สนฺติกโรวัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
11สามเณรวราวุฒิภารจรัสวัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
12พระประสิทธิ์ศรีบุญลอยสุภทฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
13พระนันทไกรประทุมมากิตฺตินนฺโทวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
14สามเณรราเชนทร์คำจุ่นวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
15สามเณรพีรพัฒน์ชื่นสมบัติวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
16พระอานนท์สัธนานันต์ปภงฺกโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
17พระอำนาจงามนิมิตรเตชวโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
18พระรัตนชัยทวีสินธุ์อภิปุญฺโญวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
19สามเณรชินวัตรใจดีวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
20พระยศพลโตศรีตปสีโลวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
21พระทองสุขอินทร์สำราญผาสุโกวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
22สามเณรนครธรรมพรวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
23สามเณรดัสกรเอวบุตรวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
24สามเณรบัญชาเกิดช่างเหล็กวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
25สามเณรธีระศักดิ์งามเหลาวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
26พระอติศักดิ์เทียนมงคลธมฺมโชโตวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
27พระวชิรวิทย์สุโรพันธุ์อาทิจฺโจวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
28พระอ๊อดบูชาปุญฺญาปาโลวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
29สามเณรกฤติพงศ์ปัญญาสาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
30สามเณรกฤษฎาสมมะวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
31สามเณรณัฐชัยจำปาทองวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
32พระอรทัยเหมะธุรินทร์กนฺตสีโลวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
33พระทิฆัมพรเสือผ่องรตนโชโตวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
34พระประเสริฐสังข์แตงฐานุตฺตโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
35พระอภิภูธรรมพิดาอภิปุญฺโญวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
36พระจิรวัฒน์สุขกรีโชติธมฺโมวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
37พระวิศรุตทับแสงธมฺมสรโณวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
38พระสิริศักดิ์เพ็งรัศมีโชติธมฺโมวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
39พระอินเทียหลักฐานถิรปุญฺโญวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
40พระโกะสูนทรสุนฺทโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
41พระคำไตยวงศ์สวัสดิ์ตปสีโลวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
42พระจันทพรแก้วมณีอินฺทโสพโตวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
43พระคูนคำหลวงมหาชัยโชติธมฺโมวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
44พระธวัชชัยชามีอติวีโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
45พระบุญโฮมแก้วบุตรศรีอตฺตทนฺโตวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
46พระต้นปทุมพรรณจกฺกธมฺโมวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
47สามเณรอภินันท์มีดีวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
48พระวรพรตเอนกกิจพานิชย์คเวสโกวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
49พระภูริวัฒน์สุขสวัสดิ์ภูริปญฺโญวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร
50สามเณรวรกรเอนกกิจพานิชย์วัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร