รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศรัณย์เฉลิมชุติเดชเตชธมฺโมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
2พระณธพงษ์แสงฉลวยโชติธมฺโมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
3พระจิรายุสกุลกระจ่างปญฺญาวโรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
4พระรวีชื่นชมธีรนนฺโทวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
5พระศิวาพัชญ์พรรณขามสิริธมฺโมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
6พระฉลองศักดิ์ศิริกันรัตน์สกฺกรตโนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
7พระภาคภูมิม่วงประเสริฐปสฏฺฐภาโควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
8พระสมเกียรติสุกใสสมวโรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
9พระสุกฤษฎิ์เหลืองวิลัยสุธมฺโมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
10พระจารุแข็งกสิกิจจารุวณฺโณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
11พระจตุพลเซ็นทองหลางจตุธมฺโมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
12พระธรรมนุวัตน์อังศุสิงห์ธมฺมวฑฺฒโนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
13พระยศพันธ์ขำทุ่งนาควโรวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
14พระจักรินพงษ์สวัสดิ์กตปญฺโญวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
15พระกิตติพงษ์จันทร์บางสุขิโตวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
16พระพรปิยะมาพรมฐานวุฑฺโฒวัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
17พระเตศุภสิทธิ์อินทรวงค์สนฺติกโรวัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
18พระสุธิชัยรื่นกวีสุจิตฺโตวัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
19สามเณรวราวุฒิภารจรัสวัดจอมสุดารามวัดเบญจมบพิตร
20สามเณรอนุสรบุญสิงห์วัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
21สามเณรราเชนทร์คำจุ่นวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
22พระณัฐวุฒินาคสุทธิ์ณัฏฺฐิกเทโววัดเทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
23พระวิชาเหมือนเสมอใจชาตวีโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
24พระครรชิตเหมือนสุวรรณ์ถาวโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
25พระประพันธ์ทรัพย์อยู่ปญฺญาธโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
26พระเสมอพรแซ่ลีชุติปญฺโญวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
27พระอานนท์สัธนานันต์ปภงฺกโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
28พระรัตนพลบุญธรรมวิริโยวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
29พระวรันกรทองทิพย์อธิปุญฺโญวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
30สามเณรสนทยาสุรภาวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
31สามเณรณัฐภัทรบุญจันทร์วัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
32พระยศพลโตศรีตปสีโลวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
33สามเณรนครธรรมพรวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
34สามเณรดัสกรเอวบุตรวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
35สามเณรจักรินอินาลาวัดโบสถ์วัดเบญจมบพิตร
36พระอัฐมะฌานปกรณ์อินทผลาสุมโนวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
37พระสิริชัยสุริวรรณ์สนฺตจิตฺโตวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
38พระนพกรนิศารัตน์ภัสสรอภิปุญฺโญวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
39พระก้องเกียรติกลิ่นกุลธมฺมธีโรวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
40สามเณรบัญชาเกิดช่างเหล็กวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
41พระดำรงสันทัดปวโรวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
42พระชัยณรงค์เจริญพานนท์เขมนนฺโทวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
43พระอติศักดิ์เทียนมงคลธมฺมโชโตวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
44พระคัมภีร์ต้นวีรพงษ์ศิริขนฺติโกวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
45สามเณรกฤติพงศ์ปัญญาสาวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
46สามเณรณัฐชัยจำปาทองวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
47พระประกาศศิริสิทธิ์ปญฺญาวโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
48พระทิฆัมพรเสือผ่องรตนโชโตวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
49พระประเสริฐสังข์แตงฐานุตฺตโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
50พระยุทธศิริเสือผ่องชุตินฺธโรวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร