รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๒๐๑๐ - วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคมกริชลูกอินทับทิมสุภาจาโรวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
2พระอุทิศหยงหนูสีลสํวโรวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
3พระอานนท์ตุงคะเสนฐิตวินโยวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
4สามเณรอ้อยธรรมวงศ์วัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
5สามเณรวงศธรวิบูลย์ธรรมกิจวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
6พระทวีทรัพย์รองโสภาญาณโสภโณวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
7พระวีรศิลป์นิติอภัยธรรมนรินฺโทวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
8พระสุรศักดิ์เอมระดีถาวโรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
9พระธนัฐพลปุยอรุณถาวโรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
10สามเณรกันตพงศ์ธรรมสูตรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
11สามเณรวีรพัฒน์ช่วงชูวงศ์วัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
12พระรณชัยปัญญาไวปสาโทวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์วัดสร้อยทอง
13พระวีระวัฒน์เฟืองกรรกลยุตฺโตวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
14พระชัชพงศ์ศรีประเสริฐสิริวฑฺฒโนวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
15พระปิงปองหาญเสมอคุณธมฺโมวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
16พระยุทธพงษ์หนุนนาคปญฺญาวชิโรวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
17พระเป็นหนึ่งอินคงอติภทฺโทวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
18พระอัครพงษ์อินคงอติสโยวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
19สามเณรทักษิณโพระเดาวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
20สามเณรติณณภพเนื่องนาคาวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
21สามเณรกันต์ณธรศรีวิชัยวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
22สามเณรจุฑาวัฒน์พยัฆศรีวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
23สามเณรกิตศิวัฒน์ปั้นแตงวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
24พระสมบัติอ้นสงกรานต์ธมฺมกาโรวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
25พระภิษณุอุดรวัฒนโชคสุนฺทโรวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
26พระสมคิดอิ่มเอมเขมธมฺโมวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
27พระสถินยาวุฒิฐิตญาโณวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
28พระสหพันธ์มานาโถกิจฺจสาโรวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
29พระสมศักดิ์นวลจอนรตนปญฺโญวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
30พระณัฐกฤตจินนารีเขมปญฺโญวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
31พระภูริฉัตรนาคทองภูริปญฺโญวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
32พระฉัตรชัยนาคทองปิยสีโลวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
33พระวิทย์วศินวิชัยวงษ์ธมฺมกาโรวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
34พระอภิศักดิ์ทัดเทียมสิริปญฺโญวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
35สามเณรชัยพิทักษ์ตุ้มทองวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
36พระสมชายบรรจงปรุปภาโตวัดประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง
37พระนงชัยชิดโรจนธมฺโมวัดประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง