รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๒๐๑๐ - วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศักดาเย็นชุ่มสีลสํวโรวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
2พระแอมสุดประเสริฐปิยสีโลวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
3พระณัฐณรงค์แผ่รุ่งเรืองกิตฺติสทฺโทวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
4พระทวีทรัพย์รองโสภาญาณโสภโณวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
5พระวีรศิลป์นิติอภัยธรรมนรินฺโทวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
6พระอิทธิพงษ์ไชยเดชอิทฺธิวโรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
7พระกรทองสุขฐิตธมฺโมวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
8พระเจตนันท์สาสีดาชยธโรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
9พระกษมลมีพงษ์กตปุญฺโญวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
10สามเณรพิสิษฐ์โพธิ์ศรีวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
11สามเณรศตวรรษเกวียนยนต์วัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
12พระชวณัฐอึ้งเสถียรพงษ์อุปสโมวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์วัดสร้อยทอง
13พระฉัตรชัยหล้าคำไขกิตฺติวโรวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์วัดสร้อยทอง
14พระธวัชชัยฉันใดวรกิจฺโจวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์วัดสร้อยทอง
15พระไชยพัฒน์อมรพยาฆร์สํวโรวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์วัดสร้อยทอง
16พระชัชพงศ์ศรีประเสริฐสิริวฑฺฒโนวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
17พระอนุสรณ์ฉายอรุณอธิปุญฺโญวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
18พระสณฑ์ดอกเบญจมาศปสนฺโนวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
19พระพจนะศักดิ์วัจนลักษณ์ธมฺมวโรวัดเวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
20พระพีราศัยสระนาคเตชธโรวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
21พระพงษ์ศักดิ์เพ็งอุ่นตนฺติปาโรวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
22พระประยูธระหากนฺตจารีวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
23พระศิวนนท์ขานโสฐานธมฺโมวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
24สามเณรกันต์ณธรศรีวิชัยวัดเลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
25พระคุณานนต์รุ่งป้อมสีลสุทฺโธวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง