รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๒๐๑๐ - วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุกฤษฎิ์กำลังรัมย์สุเมโธวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
2สามเณรทำนองพรมเสนาวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
3สามเณรนพเดชกล่อมเกลี้ยงวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
4สามเณรอนุชาไกรเพชรวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
5สามเณรภคพลภูมิภาควัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
6สามเณรปกรณ์คุณชาติวัดสร้อยทองวัดสร้อยทอง
7พระคำไพจันทรังสีสญฺญโมวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
8พระบุญชูแก้วเมืองชัยปุญฺญกุสโลวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
9พระแก้วกัลยาพิมพ์ประสงค์จนฺทโสภโณวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
10พระพารณไชยธวัชพงษ์พลญาโณวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
11พระณัฐภณอุ่มอ้นกตปุญฺโญวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
12พระสุรชาติวรรณชัยถาวโรวัดบางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
13พระสิทธิโชคสิงห์ทองสิริปญฺโญวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
14พระณัฐนนท์ครุธ์สำอางค์เขมจิตฺโตวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
15พระโสภณปานจับพุทฺธสาโรวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง
16พระณัฐกิตติ์โพธิ์ชุ่มชื่นสุธมฺโมวัดทองสุทธารามวัดสร้อยทอง