รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรุ่งโรจน์กรรณิการ์วิโรจโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระวิษณุกาญจน์สมเกียรติสุภาจาโรวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
3พระไชยรัตน์เอกภาพันธ์เขมจิตฺโตวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
4พระสัณฐ์นิธิมาเนียมชยธมฺโมวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
5พระเอกชัยแซ่โล้วฐานวุฑฺโฒวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
6พระศราวุธวิศรุตกิจการปญฺญาวุโธวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
7พระธาตรีแซ่ตั้งอาภทฺธโรวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
8พระพุฒิพงศ์ชอนบุรีพุทฺธิวํโสวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
9พระนิพนธ์บุญลอยสุทฺธจิตฺโตวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
10พระธรรมรัตน์แก่นสารอคฺคธมฺโมวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
11พระหฤษฎ์เสริมสินสายทองเขมวีโรวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
12พระธีรธรรม์เกาะแก้วสุทฺธปญฺโญวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
13พระณัฐวุฒิจันหิรัญกิตฺติปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
14พระประเสริฐบุญวงษ์ศรีสุมงฺคโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
15พระเมธาสิทธิ์ดิฐขำพะฐิตสํวโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
16พระทศพลเหนี่ยงแจ่มเตชปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
17พระจารุเดชหุ่นสุวรรณ์อธิเตโชวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
18พระมโนทัยนิลมาลาฐิตทินฺโนวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
19พระไชยวัฒน์เลี่ยมแจ่มอิสฺสโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
20พระสุพรบุญพิมพ์ณฏฺฐิโกวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
21พระบุญรับบัวนาชาครธมฺโมวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
22พระกิตติ์อธิศเกิดมีธมฺมธโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
23พระชาติชายพันธ์นุชชยานนฺโทวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
24พระปรีชามงคลเกิดญาณวโรวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
25พระณฐนนท์จันทร์กระจ่างขนฺติพโลวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
26พระวรเมธฉ่ำมณีวรเมโธวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
27พระณัฐวุฒิคุณโททองวิสุทฺโธวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
28พระทวีศักดิ์บุทธรักษาฐิตวฑฺฒโนวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
29พระอภินันท์ผสมดีอภินนฺโทวัดทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
30พระทรงพลประดิษฐรอดถามวโรวัดใหม่ช่องลมวัดพรหมวงศาราม
31พระนิพนธ์นครจินดาปญฺญาธโรวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม