รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอธิปอุดมนรุตฺตโมวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระบุญญาฤทธิ์มัชฌิมาอิทฺธิเตโชวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
3พระพิบูลย์แสงพัฒนาพรปภงฺกโรวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
4พระวีรยุทธ์ศรีวิลัยณฏฺฐิโกวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
5พระภูมิรัตน์หาญศุภกุลฐานุตฺตโมวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
6พระภัทรพลวิเศษคณากุลฐิตเมโธวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
7พระพรตเสนเพ็ชรเตชธมฺโมวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
8พระยุทธนาอ่องสุขธมฺมเฉโกวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
9พระณัฐพลเณรยอดฐานรโตวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
10พระเกียงศักดิ์อินทรักษาสิริจนฺโทวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
11พระเจริญพงศ์โพธิ์ประดิษฐ์จนฺโทภาโสวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
12พระวุฒิชัยโน๊ตชัยยาติสฺสวํโสวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
13พระธนสารโน๊ตชัยยาถิรโสภโณวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
14พระวรุคมขจรเวชธมฺมสาโรวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
15พระพนมรอดชีวันจนฺทปญฺโญวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
16พระสดใสสร้อยธรรมมาโชติปญฺโญวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
17พระศักดิ์สิทธิ์รุ่งสุขติกฺขวีโรวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
18พระวสันต์ดอกบัวสติสมฺปนฺโนวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
19พระจักรภัทรวงษ์นิลจิตฺตสํวโรวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
20พระธีรพงษ์อารักษ์วิเชียรกุลคุณสมฺปนฺโนวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
21พระสกลรัฐจันสมดีปภสฺสโรวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
22พระธนกฤตดำดีคุณากโรวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
23พระณัฐวุฒิขวัญตาวุฑฺฒิธมฺโมวัดทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
24พระณัฐพงษ์นกต่อญาณวํโสวัดทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
25พระนัฐพงษ์จันทร์จรัสสุขจนฺทโกวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
26พระปรีชามงคลเกิดญาณวโรวัดอภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
27พระสมนึกปั้นเฉยธมฺมสาโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
28พระโรจนศักดิ์รอดยังปุญฺญมโนวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
29พระอำคาจันทรแสงธมฺมพโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
30พระไกรสิทธิ์ศรีทัตกตปุญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
31พระสุวรรณแจ่มแจ้งอตฺตปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
32พระณัฐพลแซ่ตั้งธมฺมคุตฺโตวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
33พระกุลชาติแสงแจ่มอุตฺตมสาโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
34พระวรายุทธรักษาธนปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
35พระไตรภพนุ้ยพันธ์ธมฺมาลโยวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
36พระมนตรีพัฒนะสุพงษ์ปณฺฑิโตวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
37พระธันวาศรทองจิตฺตปาโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
38พระโชคชัยถิ่นทัพไทยญาณิสฺสโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
39พระณัฐพงษ์ฉิมพลีนรินฺโทวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
40พระณรงค์วิทย์แย้มนวมฐิตวํโสวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม