รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัชรินทร์สาลิตุลสุรรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระธวัชชัยชุ่มชื่นตถรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
3พระธีรกรเผือกทองชลรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
4พระสุรินทร์อู่ทรัพย์เขมรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
5พระณัฐพัชรสายชุมมติรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
6พระประภาสพลรัตนโชติปญฺญาวชิโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
7พระพัฒนาแสงเมืองธมฺมวีโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
8พระอลงกรณ์ผ่องจำปีสิริธโรวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
9พระภรตคำหอมจิตฺตกาโรวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
10พระสถาพรรอดชีวันสุจิตฺโตวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
11พระปฐมพรอ่อนรัศมีอภิชาโตวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
12พระกนต์ธีร์นิกรยานนท์อิทฺธิเตโชวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
13สามเณรวสันต์กาญจนประทุมวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
14สามเณรศิรวิชญ์โชควชิรกานต์วัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม