รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธิษิตอินทรชัยอนูนรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระธีรทรรศพิทักษ์ธีรภทฺโทวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
3พระษายนยุตตานนท์ปญฺญาวชิโรวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
4พระศศลักษณ์โปร่งจิตร์นิติรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
5พระวิชยุตม์ศิราพรโสภณนนฺทิรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
6พระจารุกิตติ์นภาพิพัฒน์อกฺการตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
7พระณัฐธัญพงศ์จันทร์บุตรกิตฺติรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
8พระจรัลกลิ่นอำพลวิริโยวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
9พระอนุชาพรามกูลอภิวฑฺฒโนวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
10พระประพันธ์พงศ์ลิมพลญาณกุสลจิตฺโตวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
11พระรุ่งโรจน์อิ่มเอียมจิตฺตกาโรวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
12พระอัครพนธ์สุนทรวิภาคจิตฺตกาโรวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
13พระเพชรเกษมทองมาฐิตธมฺโมวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
14พระลัทธวุฒิคงอ่ำฐิตคุโณวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
15พระธวัชชัยอ่ำถึกฐิตเมโธวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
16พระชวลิตร่มเย็นอตฺตทโมวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
17พระโดนัทอุทยานวุฒิกุลนิมฺมโทวัดไผ่ตันวัดพรหมวงศาราม
18พระธีรภัทร์ประดิษฐรอดธีรวํโสวัดใหม่ช่องลมวัดพรหมวงศาราม
19พระเกษมสิทธิ์นาคเกตุสนฺตมโนวัดใหม่ช่องลมวัดพรหมวงศาราม
20พระชนพัฒน์พัฒนะสุพงษ์สุมงฺคโลวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
21พระธนทัตคงอ่ำกตปุญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
22พระภูชิตเกษดีอคฺคปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
23พระจุไทยรุ่งสุขธมฺมวโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
24พระอลัมพลหุ่นสุวรรณฌานปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
25พระวิศาลสังข์สุขมหาสกฺโกวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
26พระสุรศักดิ์ทิมดิษฐ์มหิทฺธิโกวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
27พระบูรพาเหตุทองจิตฺตสํวโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
28พระธนามณีงามอตฺตธโรวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
29สามเณรณัฐวัฒน์นุชโพ้งวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม