รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเดชาเกาะปลายวัดยานนาวาวัดยานนาวา
2สามเณรโสภณรามัญวงศ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
3สามเณรธนวัฒน์ลิ้มพาณิชย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
4สามเณรฤทธิพรสุขวงษ์จันทร์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
5สามเณรตรัณชลวิวาริชวัฒนะวัดยานนาวาวัดยานนาวา
6สามเณรกฤษฎาคุณละวัดยานนาวาวัดยานนาวา
7สามเณรจักรภพกลีบกลางวัดยานนาวาวัดยานนาวา
8สามเณรประภากรพันศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
9สามเณรธนวัฒน์ปุญญธาราสกุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
10สามเณรหิรัณย์งามขำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
11สามเณรณัฐภูมิชัยลิ้นฟ้าวัดยานนาวาวัดยานนาวา
12สามเณรชินวัชร์มิ่งใหญ่วัดยานนาวาวัดยานนาวา
13สามเณรธนกฤตชินสิทธิ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
14สามเณรธนิยะชวนรัมย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
15สามเณรพีรพัฒน์นิดกระโทกวัดยานนาวาวัดยานนาวา
16สามเณรพีรวัสปุญญธาราสกุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
17สามเณรศิวะศิริพงษ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
18สามเณรอรรถพลวิเชียรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
19สามเณรกัสสปะสืบสีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
20สามเณรคุณานนต์พัชระรุ่งโรจน์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
21สามเณรพิทักษ์ภิลัยวรรณ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
22สามเณรวีรภาพหมายเลิศหล้าวัดยานนาวาวัดยานนาวา
23สามเณรอภิวัฒน์วรฮาดวัดยานนาวาวัดยานนาวา
24สามเณรพงศธรกลิ่นสีสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรพีรวิชญ์คำบอลพิทักษ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรแทนคุณอังคะชัยวนิชกุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
27สามเณรนิสสรณ์เชียงทาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
28พระศิริขาวสะอาดเตชธมฺโมวัดดอกไม้วัดยานนาวา
29พระอิศรานนท์หนูสกุลเขมวัฒน์ปิยธมฺโมวัดดอกไม้วัดยานนาวา
30พระธีรธรรมอู่สุวรรณปญฺญาวุฑฺโฒวัดดอกไม้วัดยานนาวา
31สามเณรธนาวัฒน์สารีพันธ์วัดดอกไม้วัดยานนาวา
32พระวิเชียรศรีชัยวงค์จิรธมฺโมวัดทองบนคณะเขตยานนาวา
33พระไพศาลชูศรีสุเมโธวัดทองบนคณะเขตยานนาวา
34พระเหลือนแสง-อินตาจักกะวัดทองบนคณะเขตยานนาวา
35พระพรชัยพิลัยพลวุฑฺโฒวัดทองบนคณะเขตยานนาวา
36พระพรเทพแซ่คูติกฺขปญฺโญวัดทองบนคณะเขตยานนาวา
37พระสมบูรณ์ธีระพรเพิ่มสุขถาวรธมฺโมวัดบรมสถลวัดยานนาวา
38พระเรืองสิทธิ์รุ่งโรจน์นวกุลฐิตสิทฺโธวัดบรมสถลวัดยานนาวา
39พระสุรวงศ์อู๋สังข์สุทฺธิวํโสวัดบรมสถลวัดยานนาวา
40พระธนกรสุขทั่ววงศ์ฐานกโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
41สามเณรสุทธิพงษ์แก้วนางวัดบรมสถลวัดยานนาวา
42สามเณรรัชพลทิพโชติวัดบรมสถลวัดยานนาวา
43สามเณรสุริยะบัวคำวัดบรมสถลวัดยานนาวา
44พระมนตรีจ้อยส่องศรีวํสธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
45พระธรรมรัตน์เหล่าบุญชัยจกฺกธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
46พระอิทธิเดชแซ่จิวสุทฺธิญาณวีโรวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
47พระวิภูปริปัญญาพรสุทฺธิปญฺโญวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
48สามเณรฐนกรดำสนิทวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา