รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอัฑฒ์วิสิฐรัตนพรศิริปิยญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
2พระธนากรบุญชูจรัสวชิรญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
3สามเณรนรินทร์_วัดยานนาวาวัดยานนาวา
4สามเณรภูดิทเลิศขจรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
5สามเณรกฤติย์ภูมิเนียมพาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
6สามเณรจิรายุพันธ์ดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
7สามเณรรติพงษ์แสงสุขศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
8สามเณรจิระศักดิ์ศรียำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
9สามเณรเพชรเพชรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
10สามเณรวรพรตฤทธิพันธ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
11สามเณรสมชายกุลยะวัดยานนาวาวัดยานนาวา
12สามเณรโสภณเพ็ชรดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
13สามเณรอภิวัฒน์เข็มแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
14สามเณรไชยวัฒน์เจนปัญญาวิทย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
15สามเณรนัทธวัฒน์ชินทัศน์ชนะกิจวัดยานนาวาวัดยานนาวา
16สามเณรบัณฑิตราชมณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
17สามเณรภัทรภรณ์บุตรโสดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
18สามเณรภาคภูมิแคล้วไพรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
19สามเณรวีรยุทธ์พินิจมนตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
20สามเณรเวชพิสิฐจันทรดากุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
21สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
22สามเณรสุรธรรมพวงจำปาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
23สามเณรสิทธิชัยโยเฮืองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
24สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรไชยากลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรธนคิมคำเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
27สามเณรธนาวิทย์ทองเสริมวัดยานนาวาวัดยานนาวา
28สามเณรภากรณ์สุขสังวรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29พระฐิติวุฒิเสริมศรีธมฺมทตฺโตวัดช่องนนทรีวัดยานนาวา
30พระทิวากรพันธ์ศิริลักษณ์สิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
31พระพิสิษฐ์ยิ่งรุ่งเรืองวิสิฏฺโฐวัดช่องลมวัดยานนาวา
32พระภคณัฐเกิดแก้วสิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
33พระณัฐพลตามชัยสนฺติกโรวัดดอกไม้วัดยานนาวา
34พระปกาสิทธิ์ขันตรีปสาโทวัดด่านวัดยานนาวา
35พระสุจินต์ต่างศรีกิตฺติญาโณวัดด่านวัดยานนาวา
36พระณรงค์ศักดิ์ปัดนานันฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
37พระสิทธิชัยไชยรัตน์ปญฺญาธโรวัดด่านวัดยานนาวา
38พระกฤตธัชตันตินิธิกุลนาภสีโลวัดด่านวัดยานนาวา
39พระอิทธิพรเจริญสทฺธาธิโกวัดด่านวัดยานนาวา
40พระสุทัศน์ฉัตรบรรยงทีปธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
41พระยุทธนาสาธุสุธีโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
42พระธนบูรณ์สิทธิ์วิรุฬห์โชติธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
43พระวสวัตติ์ผิวปานทองนาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
44พระวิชาญลีมูลกันตสีโลวัดทองบนวัดยานนาวา
45พระศราวุฒิแสนสะท้านกุสลจิตฺโตวัดทองบนวัดยานนาวา
46พระรัฐพงศ์โพธิวรรณรตนวณฺโณวัดทองบนวัดยานนาวา
47พระภราดรฉิมอยู่ดีฐานวีโรวัดทองบนวัดยานนาวา
48พระไพศาลสนนุชพนฺธธมฺโมวัดทองบนวัดยานนาวา
49พระนราพลนาสมพันธ์นริสฺสโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
50พระสุพัฒชัยสวัสดิ์วงค์ไชยธมฺมโชโตวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา