รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 71 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระพีรณัฐเลิศนิมนต์ฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
52พระคณาวุฒิสมพงษ์ฐานงฺกโรวัดด่านวัดยานนาวา
53พระยิ่งศักดิ์บูรณสกุลสถิตย์ถิรจิตฺโตวัดด่านวัดยานนาวา
54พระอรรถพลเตียเอี่ยมดีพลวฑฺโฒวัดทองบนวัดยานนาวา
55พระอนสรณ์กลิ่นศรีสุขอนาลโยวัดทองบนวัดยานนาวา
56พระศุภัชชาภิญโญสุขเวสโกวัดทองบนวัดยานนาวา
57พระศักดิ์ชาติวงษ์ทองดีจิตฺสํวโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
58พระเก่งกาจสนั่นเนื้อสุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
59พระอภิวัฒน์ศิริพันธ์ฐานธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
60พระอามีนผดุงคำคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
61พระชัยชนะโถทองจารุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
62พระกิตติทัศน์มหิทธิเศรษฐ์สุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
63พระไพฑูรย์สุนทรธรรมปภสฺสโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
64พระมารวยทิกาปูนเกตุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
65พระธนกรเพ็งสุวรรณคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
66พระมนัสชัยพลายทับทิมคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
67พระณัฐสิทธิ์เลิศชัยประเสริฐฐานธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
68พระชาญชัยพิทยาวรกุลจิตฺตสํวโรวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
69พระวุฒิธนากรภู่ใจเที่ยงฐานวโรวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
70พระอุดรกล่อมเกลี้ยงญาณวโรวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
71พระวริทธิ์พลรัตนพรศิริวชิรญาโณวัดมหาพฤฒารามวัดยานนาวา