รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอภิวัฒน์เข็มแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
2สามเณรไชยวัฒน์เจนปัญญาวิทย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
3สามเณรนัทธวัฒน์ชินทัศน์ชนะกิจวัดยานนาวาวัดยานนาวา
4สามเณรบัณฑิตราชมณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
5สามเณรภัทรภรณ์บุตรโสดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
6สามเณรภาคภูมิแคล้วไพรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
7สามเณรวีรยุทธ์พินิจมนตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
8สามเณรเวชพิสิฐจันทรดากุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
9สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
10สามเณรสุรธรรมพวงจำปาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
11สามเณรสิทธิชัยโยเฮืองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
12สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
13สามเณรไชยากลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
14สามเณรธนคิมคำเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
15สามเณรธนาวิทย์ทองเสริมวัดยานนาวาวัดยานนาวา
16สามเณรภากรณ์สุขสังวรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
17สามเณรนรินทร์_วัดยานนาวาวัดยานนาวา
18สามเณรภูดิทเลิศขจรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
19สามเณรกฤติย์ภูมิเนียมพาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
20สามเณรสุริยันต์นินขาววัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
21สามเณรพงศกรอบอุ่นวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
22สามเณรจักรินท์ท้าวกาหลงวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
23สามเณรจิรายุพันธ์ดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
24สามเณรรติพงษ์แสงสุขศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรจิระศักดิ์ศรียำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรเพชรเพชรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
27สามเณรวรพรตฤทธิพันธ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
28สามเณรสมชายกุลยะวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29สามเณรโสภณเพ็ชรดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
30พระวิชาญลีมูลกันตสีโลวัดทองบนวัดยานนาวา
31พระสุจินต์ต่างศรีกิตฺติญาโณวัดด่านวัดยานนาวา
32พระศราวุฒิแสนสะท้านกุสลจิตฺโตวัดทองบนวัดยานนาวา
33พระณรงค์ศักดิ์ปัดนานันฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
34พระภราดรฉิมอยู่ดีฐานวีโรวัดทองบนวัดยานนาวา
35พระสุทัศน์ฉัตรบรรยงทีปธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
36พระฐิติวุฒิเสริมศรีธมฺมทตฺโตวัดช่องนนทรีวัดยานนาวา
37พระสุพัฒชัยสวัสดิ์วงค์ไชยธมฺมโชโตวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
38พระนราพลนาสมพันธ์นริสฺสโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
39พระวสวัตติ์ผิวปานทองนาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
40พระกฤตธัชตันตินิธิกุลนาภสีโลวัดด่านวัดยานนาวา
41พระสิทธิชัยไชยรัตน์ปญฺญาธโรวัดด่านวัดยานนาวา
42พระปกาสิทธิ์ขันตรีปสาโทวัดด่านวัดยานนาวา
43พระอัฑฒ์วิสิฐรัตนพรศิริปิยญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
44พระไพศาลสนนุชพนฺธธมฺโมวัดทองบนวัดยานนาวา
45พระรัฐพงศ์โพธิวรรณรตนวณฺโณวัดทองบนวัดยานนาวา
46พระธนากรบุญชูจรัสวชิรญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
47พระพิสิษฐ์ยิ่งรุ่งเรืองวิสิฏฺโฐวัดช่องลมวัดยานนาวา
48พระอิทธิพรเจริญสทฺธาธิโกวัดด่านวัดยานนาวา
49พระณัฐพลตามชัยสนฺติกโรวัดดอกไม้วัดยานนาวา
50พระทิวากรพันธ์ศิริลักษณ์สิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา