รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤตธัชตันตินิธิกุลนาภสีโลวัดด่านวัดยานนาวา
2สามเณรกฤติย์ภูมิเนียมพาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
3สามเณรจักรินท์ท้าวกาหลงวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
4สามเณรจิระศักดิ์ศรียำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
5สามเณรจิรายุพันธ์ดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
6พระฐิติวุฒิเสริมศรีธมฺมทตฺโตวัดช่องนนทรีวัดยานนาวา
7พระณรงค์ศักดิ์ปัดนานันฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
8พระณัฐพลตามชัยสนฺติกโรวัดดอกไม้วัดยานนาวา
9พระทิวากรพันธ์ศิริลักษณ์สิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
10สามเณรธนคิมคำเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
11พระธนบูรณ์สิทธิ์วิรุฬห์โชติธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
12พระธนากรบุญชูจรัสวชิรญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
13สามเณรธนาวิทย์ทองเสริมวัดยานนาวาวัดยานนาวา
14พระนราพลนาสมพันธ์นริสฺสโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
15สามเณรนรินทร์_วัดยานนาวาวัดยานนาวา
16สามเณรนัทธวัฒน์ชินทัศน์ชนะกิจวัดยานนาวาวัดยานนาวา
17สามเณรบัณฑิตราชมณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
18พระปกาสิทธิ์ขันตรีปสาโทวัดด่านวัดยานนาวา
19สามเณรพงศกรอบอุ่นวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
20พระพิสิษฐ์ยิ่งรุ่งเรืองวิสิฏฺโฐวัดช่องลมวัดยานนาวา
21พระภคณัฐเกิดแก้วสิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
22พระภราดรฉิมอยู่ดีฐานวีโรวัดทองบนวัดยานนาวา
23สามเณรภัทรภรณ์บุตรโสดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
24สามเณรภากรณ์สุขสังวรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรภาคภูมิแคล้วไพรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรภูดิทเลิศขจรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
27พระยุทธนาสาธุสุธีโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
28สามเณรรติพงษ์แสงสุขศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29พระรัฐพงศ์โพธิวรรณรตนวณฺโณวัดทองบนวัดยานนาวา
30สามเณรวรพรตฤทธิพันธ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
31พระวสวัตติ์ผิวปานทองนาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
32พระวิชาญลีมูลกันตสีโลวัดทองบนวัดยานนาวา
33สามเณรวีรยุทธ์พินิจมนตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
34พระศราวุฒิแสนสะท้านกุสลจิตฺโตวัดทองบนวัดยานนาวา
35สามเณรสมชายกุลยะวัดยานนาวาวัดยานนาวา
36สามเณรสิทธิชัยโยเฮืองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
37พระสิทธิชัยไชยรัตน์ปญฺญาธโรวัดด่านวัดยานนาวา
38พระสุจินต์ต่างศรีกิตฺติญาโณวัดด่านวัดยานนาวา
39พระสุทัศน์ฉัตรบรรยงทีปธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
40พระสุพัฒชัยสวัสดิ์วงค์ไชยธมฺมโชโตวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
41สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
42สามเณรสุรธรรมพวงจำปาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
43สามเณรสุริยันต์นินขาววัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
44สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
45สามเณรอภิวัฒน์เข็มแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
46พระอัฑฒ์วิสิฐรัตนพรศิริปิยญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
47พระอิทธิพรเจริญสทฺธาธิโกวัดด่านวัดยานนาวา
48สามเณรเพชรเพชรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
49สามเณรเวชพิสิฐจันทรดากุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
50พระเศรษฐโชคตันติศิริรักษ์เสฏฺฐลาโภวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา