รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนรินทร์_วัดยานนาวาวัดยานนาวา
2สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
3สามเณรไชยากลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
4สามเณรสมชายกุลยะวัดยานนาวาวัดยานนาวา
5พระปกาสิทธิ์ขันตรีปสาโทวัดด่านวัดยานนาวา
6สามเณรธนคิมคำเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
7สามเณรเวชพิสิฐจันทรดากุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
8พระสุทัศน์ฉัตรบรรยงทีปธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
9พระภราดรฉิมอยู่ดีฐานวีโรวัดทองบนวัดยานนาวา
10สามเณรนัทธวัฒน์ชินทัศน์ชนะกิจวัดยานนาวาวัดยานนาวา
11พระกฤตธัชตันตินิธิกุลนาภสีโลวัดด่านวัดยานนาวา
12พระเศรษฐโชคตันติศิริรักษ์เสฏฺฐลาโภวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
13พระณัฐพลตามชัยสนฺติกโรวัดดอกไม้วัดยานนาวา
14พระสุจินต์ต่างศรีกิตฺติญาโณวัดด่านวัดยานนาวา
15สามเณรธนาวิทย์ทองเสริมวัดยานนาวาวัดยานนาวา
16สามเณรจักรินท์ท้าวกาหลงวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
17พระนราพลนาสมพันธ์นริสฺสโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
18สามเณรสุริยันต์นินขาววัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
19พระธนากรบุญชูจรัสวชิรญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
20สามเณรภัทรภรณ์บุตรโสดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
21พระณรงค์ศักดิ์ปัดนานันฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
22พระวสวัตติ์ผิวปานทองนาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
23พระอิทธิพรเจริญสทฺธาธิโกวัดด่านวัดยานนาวา
24สามเณรสุรธรรมพวงจำปาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรจิรายุพันธ์ดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26พระทิวากรพันธ์ศิริลักษณ์สิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
27สามเณรวีรยุทธ์พินิจมนตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
28พระพิสิษฐ์ยิ่งรุ่งเรืองวิสิฏฺโฐวัดช่องลมวัดยานนาวา
29พระอัฑฒ์วิสิฐรัตนพรศิริปิยญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
30สามเณรบัณฑิตราชมณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
31สามเณรวรพรตฤทธิพันธ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
32สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
33พระวิชาญลีมูลกันตสีโลวัดทองบนวัดยานนาวา
34สามเณรจิระศักดิ์ศรียำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
35พระไพศาลสนนุชพนฺธธมฺโมวัดทองบนวัดยานนาวา
36พระสุพัฒชัยสวัสดิ์วงค์ไชยธมฺมโชโตวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
37พระยุทธนาสาธุสุธีโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
38พระธนบูรณ์สิทธิ์วิรุฬห์โชติธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
39สามเณรภากรณ์สุขสังวรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
40สามเณรพงศกรอบอุ่นวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
41พระภคณัฐเกิดแก้วสิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
42สามเณรอภิวัฒน์เข็มแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
43สามเณรไชยวัฒน์เจนปัญญาวิทย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
44สามเณรกฤติย์ภูมิเนียมพาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
45สามเณรเพชรเพชรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
46สามเณรโสภณเพ็ชรดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
47สามเณรภูดิทเลิศขจรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
48พระฐิติวุฒิเสริมศรีธมฺมทตฺโตวัดช่องนนทรีวัดยานนาวา
49สามเณรภาคภูมิแคล้วไพรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
50สามเณรรติพงษ์แสงสุขศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา