รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอภิวัฒน์เข็มแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
2สามเณรไชยวัฒน์เจนปัญญาวิทย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
3สามเณรนัทธวัฒน์ชินทัศน์ชนะกิจวัดยานนาวาวัดยานนาวา
4สามเณรบัณฑิตราชมณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
5สามเณรภัทรภรณ์บุตรโสดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
6สามเณรภาคภูมิแคล้วไพรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
7สามเณรวีรยุทธ์พินิจมนตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
8พระธนากรบุญชูจรัสวชิรญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
9สามเณรเวชพิสิฐจันทรดากุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
10สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
11สามเณรสุรธรรมพวงจำปาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
12สามเณรสิทธิชัยโยเฮืองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
13สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
14สามเณรไชยากลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
15สามเณรธนคิมคำเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
16สามเณรธนาวิทย์ทองเสริมวัดยานนาวาวัดยานนาวา
17สามเณรภากรณ์สุขสังวรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
18พระฐิติวุฒิเสริมศรีธมฺมทตฺโตวัดช่องนนทรีวัดยานนาวา
19สามเณรนรินทร์_วัดยานนาวาวัดยานนาวา
20พระทิวากรพันธ์ศิริลักษณ์สิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
21พระพิสิษฐ์ยิ่งรุ่งเรืองวิสิฏฺโฐวัดช่องลมวัดยานนาวา
22พระภคณัฐเกิดแก้วสิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
23พระณัฐพลตามชัยสนฺติกโรวัดดอกไม้วัดยานนาวา
24พระปกาสิทธิ์ขันตรีปสาโทวัดด่านวัดยานนาวา
25พระสุจินต์ต่างศรีกิตฺติญาโณวัดด่านวัดยานนาวา
26พระณรงค์ศักดิ์ปัดนานันฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
27พระสิทธิชัยไชยรัตน์ปญฺญาธโรวัดด่านวัดยานนาวา
28พระกฤตธัชตันตินิธิกุลนาภสีโลวัดด่านวัดยานนาวา
29พระอิทธิพรเจริญสทฺธาธิโกวัดด่านวัดยานนาวา
30สามเณรภูดิทเลิศขจรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
31พระสุทัศน์ฉัตรบรรยงทีปธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
32พระยุทธนาสาธุสุธีโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
33พระธนบูรณ์สิทธิ์วิรุฬห์โชติธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
34พระวสวัตติ์ผิวปานทองนาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
35พระวิชาญลีมูลกันตสีโลวัดทองบนวัดยานนาวา
36พระศราวุฒิแสนสะท้านกุสลจิตฺโตวัดทองบนวัดยานนาวา
37พระรัฐพงศ์โพธิวรรณรตนวณฺโณวัดทองบนวัดยานนาวา
38พระภราดรฉิมอยู่ดีฐานวีโรวัดทองบนวัดยานนาวา
39พระไพศาลสนนุชพนฺธธมฺโมวัดทองบนวัดยานนาวา
40พระนราพลนาสมพันธ์นริสฺสโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
41สามเณรกฤติย์ภูมิเนียมพาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
42พระสุพัฒชัยสวัสดิ์วงค์ไชยธมฺมโชโตวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
43พระเศรษฐโชคตันติศิริรักษ์เสฏฺฐลาโภวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
44สามเณรสุริยันต์นินขาววัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
45สามเณรพงศกรอบอุ่นวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
46สามเณรจักรินท์ท้าวกาหลงวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
47สามเณรจิรายุพันธ์ดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
48สามเณรรติพงษ์แสงสุขศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
49สามเณรจิระศักดิ์ศรียำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
50สามเณรเพชรเพชรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา