รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวริทธิ์พลรัตนพรศิริวชิรญาโณวัดมหาพฤฒารามวัดยานนาวา
2พระดิเรกเร้าสวยเตชพโลวัดช่องลมวัดยานนาวา
3พระทศวรรษบัวระพันธ์จารุธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
4พระสันติสุขสีสวยสมฺมจิตฺโตวัดดอกไม้วัดยานนาวา
5พระกฤษดาพรมสิริสิทธิ์จารุวณฺโณวัดดอกไม้วัดยานนาวา
6พระพีรณัฐเลิศนิมนต์ฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
7พระคณาวุฒิสมพงษ์ฐานงฺกโรวัดด่านวัดยานนาวา
8พระยิ่งศักดิ์บูรณสกุลสถิตย์ถิรจิตฺโตวัดด่านวัดยานนาวา
9พระอรรถพลเตียเอี่ยมดีพลวฑฺโฒวัดทองบนวัดยานนาวา
10พระอนสรณ์กลิ่นศรีสุขอนาลโยวัดทองบนวัดยานนาวา
11พระศุภัชชาภิญโญสุขเวสโกวัดทองบนวัดยานนาวา
12พระเก่งกาจสนั่นเนื้อสุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
13พระอภิวัฒน์ศิริพันธ์ฐานธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
14พระอามีนผดุงคำคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
15พระชัยชนะโถทองจารุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
16พระกิตติทัศน์มหิทธิเศรษฐ์สุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
17พระไพฑูรย์สุนทรธรรมปภสฺสโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
18พระมารวยทิกาปูนเกตุธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
19พระธนกรเพ็งสุวรรณคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
20พระมนัสชัยพลายทับทิมคุณธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
21พระณัฐสิทธิ์เลิศชัยประเสริฐฐานธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
22พระศักดิ์ชาติวงษ์ทองดีจิตฺสํวโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
23พระจิรทีปต์เกิดบารมีกิตฺติญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
24พระแดงษะยะนนฺทสาโรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรยงยุทธ์พะลาดวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรชัยวัฒน์สว่างวงษ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
27สามเณรเจษฎาฟองคำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
28สามเณรณัชพลใจเหลือดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29สามเณรณัฐวุฒิหงสาวดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
30สามเณรชิษณุพงศ์ไขไพรวันวัดยานนาวาวัดยานนาวา
31สามเณรธนภัทรนามแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
32สามเณรพัสกรสีหาเพศวัดยานนาวาวัดยานนาวา
33สามเณรมนัสสีหาเพศวัดยานนาวาวัดยานนาวา
34สามเณรยศศักดิ์พะลาดวัดยานนาวาวัดยานนาวา
35สามเณรสมชายกุลยะวัดยานนาวาวัดยานนาวา
36สามเณรสังทองเกาะเกริกวัดยานนาวาวัดยานนาวา
37สามเณรวรเกียรติมีชัยวัดยานนาวาวัดยานนาวา
38สามเณรวิริยพลเจริญพัฒนเดชวัดยานนาวาวัดยานนาวา
39สามเณรอนุพงษ์โพธิ์เลิงวัดยานนาวาวัดยานนาวา
40สามเณรเจตนิพัทธ์พันคำภาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
41สามเณรสมยศทาทองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
42สามเณรสิทธิชัยโยเฮืองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
43สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
44สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
45สามเณรอริยะคนหมั่นวัดยานนาวาวัดยานนาวา
46สามเณรก้องภพอินทราชวัดยานนาวาวัดยานนาวา
47สามเณรก้องหล้าสำวิวัฒน์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
48สามเณรจุลจักษ์บรรจะโรจน์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
49สามเณรจักรีศรีอนุตวัดยานนาวาวัดยานนาวา
50สามเณรไชยากลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา