รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฐิติวุฒิเสริมศรีธมฺมทตฺโตวัดช่องนนทรีวัดยานนาวา
2พระทิวากรพันธ์ศิริลักษณ์สิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
3พระพิสิษฐ์ยิ่งรุ่งเรืองวิสิฏฺโฐวัดช่องลมวัดยานนาวา
4พระภคณัฐเกิดแก้วสิริธมฺโมวัดช่องลมวัดยานนาวา
5พระณัฐพลตามชัยสนฺติกโรวัดดอกไม้วัดยานนาวา
6พระปกาสิทธิ์ขันตรีปสาโทวัดด่านวัดยานนาวา
7พระสุจินต์ต่างศรีกิตฺติญาโณวัดด่านวัดยานนาวา
8พระณรงค์ศักดิ์ปัดนานันฐานจาโรวัดด่านวัดยานนาวา
9พระสิทธิชัยไชยรัตน์ปญฺญาธโรวัดด่านวัดยานนาวา
10พระกฤตธัชตันตินิธิกุลนาภสีโลวัดด่านวัดยานนาวา
11พระอิทธิพรเจริญสทฺธาธิโกวัดด่านวัดยานนาวา
12พระวิชาญลีมูลกันตสีโลวัดทองบนวัดยานนาวา
13พระศราวุฒิแสนสะท้านกุสลจิตฺโตวัดทองบนวัดยานนาวา
14พระรัฐพงศ์โพธิวรรณรตนวณฺโณวัดทองบนวัดยานนาวา
15พระภราดรฉิมอยู่ดีฐานวีโรวัดทองบนวัดยานนาวา
16พระไพศาลสนนุชพนฺธธมฺโมวัดทองบนวัดยานนาวา
17พระสุทัศน์ฉัตรบรรยงทีปธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
18พระยุทธนาสาธุสุธีโรวัดปริวาศวัดยานนาวา
19พระธนบูรณ์สิทธิ์วิรุฬห์โชติธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
20พระวสวัตติ์ผิวปานทองนาถธมฺโมวัดปริวาศวัดยานนาวา
21พระนราพลนาสมพันธ์นริสฺสโรวัดบรมสถลวัดยานนาวา
22พระอัฑฒ์วิสิฐรัตนพรศิริปิยญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
23สามเณรวรพรตฤทธิพันธ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
24สามเณรสมชายกุลยะวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรโสภณเพ็ชรดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรอภิวัฒน์เข็มแก้ววัดยานนาวาวัดยานนาวา
27สามเณรไชยวัฒน์เจนปัญญาวิทย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
28สามเณรนัทธวัฒน์ชินทัศน์ชนะกิจวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29สามเณรบัณฑิตราชมณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
30สามเณรภัทรภรณ์บุตรโสดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
31สามเณรภาคภูมิแคล้วไพรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
32สามเณรวีรยุทธ์พินิจมนตรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
33พระธนากรบุญชูจรัสวชิรญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
34สามเณรเวชพิสิฐจันทรดากุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
35สามเณรสุรทินกลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
36สามเณรสุรธรรมพวงจำปาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
37สามเณรสิทธิชัยโยเฮืองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
38สามเณรอนุชิตลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
39สามเณรไชยากลิ่นกันหาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
40สามเณรธนคิมคำเพชรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
41สามเณรธนาวิทย์ทองเสริมวัดยานนาวาวัดยานนาวา
42สามเณรภากรณ์สุขสังวรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
43สามเณรนรินทร์_วัดยานนาวาวัดยานนาวา
44สามเณรภูดิทเลิศขจรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
45สามเณรกฤติย์ภูมิเนียมพาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
46สามเณรจิรายุพันธ์ดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
47สามเณรรติพงษ์แสงสุขศรีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
48สามเณรจิระศักดิ์ศรียำวัดยานนาวาวัดยานนาวา
49สามเณรเพชรเพชรสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
50พระสุพัฒชัยสวัสดิ์วงค์ไชยธมฺมโชโตวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา