รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทิพย์-เดชอินฺโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระหลาวกรณ์-วิโจโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
3พระปี-ปญฺฏิจฺจวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4พระหลาวปืน-ปญฺญาโภวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
5พระแก้ว-อินตกญาโณวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
6พระเดือน-จินตมโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
7พระอาน-อาสะระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
8พระคมกฤษมงคลธีรกุลขนฺติสมฺปนฺโนวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
9พระคมศักดิ์จันทร์เจริญโสภณจิตฺโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
10พระธนพลศรีสงครามธนพโลวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
11พระพงษ์ศธรณ์แซ่ตั่นสิริวฑฺฒโนวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
12พระสมบูรณ์ผลาไสย์กุสลจิตฺโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
13สามเณรตึนหลาว (จ้า)-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
14สามเณรปันนา-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
15สามเณรซอ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
16สามเณรพีระพัฒน์แปงใจวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
17สามเณรพิทักษ์ขาวแก้ววัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
18สามเณรรพีภัทรอยู่มงคลวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
19สามเณรกิตติพัฒน์ปราณนัทธีวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
20พระนภดลเปรมปรีกิตฺติปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
21พระธนณัฐเพชรรัตน์วชิรรตโนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
22พระศิวพลช่างกรุดฐิตคุโณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
23พระวันชัยบูสาลีธมฺมวโยวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
24พระสีหนาจพยัคสิงห์สีหนนฺโทวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
25พระวสันต์ตังอินฺทโชโตวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
26พระปรเมษถาวรฐิตเมโธวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
27พระอุเทนรุ่งนภาโรจน์ชัยธีรวโรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
28พระกิตติศักดิ์แจ่มกระทึกกิตฺติสกฺโกวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
29พระบุณวัติบุญเข็มปญฺญวฑฺฒโนวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
30พระนพณัชทาวันอุตฺตมชาโตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
31สามเณรธีรพลศรีอาภาสิริกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
32สามเณรฉลองชัยห้วยไพจิตรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
33สามเณรธนภัทรลือลั่นขวัญพนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
34สามเณรรุ่งรุจอรุณบุญคีรีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
35สามเณรอชิตพลโศภางกูรไพรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
36สามเณรอนุรักษ์มยุเรศสุวรรณวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
37สามเณรวัชพลไพรสันติภาพวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
38สามเณรธิติวุฒินภาประดับใจวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
39สามเณรเรืองศักดิ์โสภาตระกูลคีรีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
40สามเณรมนัสปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
41สามเณรดำรงค์สกุลคีรีสามัคคีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
42สามเณรนันทภพนภาประดับใจวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
43สามเณรสุรทินปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
44สามเณรกิตติทัตปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
45สามเณรธรรมนูญปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
46พระธเนศจันทกลัดจิรวฑฺฒโนวัดบางนาในวัดบางนาใน
47พระจักรกฤษแกล้ววิทย์กิจติกฺขปญฺโญวัดบางนาในวัดบางนาใน
48พระจิรายุศรีวารีจิรวฑฺฒโนวัดบางนาในวัดบางนาใน
49พระจีรยุทธิ์ภูวงษ์ศรีจิรวฑฺฒโนวัดบางนาในวัดบางนาใน
50สามเณรสาธิตชูชรรดิษฐืวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม