รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอุดมพรศรีทิพยอดสุทฺธมานโสวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระวัชรพงษ์เกตุช้างฐิตวิริโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
3พระนพดลเปรมปรีกิตฺติปญฺโญวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
4สามเณรวรวิชโสภาตระกูลคีรีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
5สามเณรธีรวัฒน์พนาวิกัยพันธุ์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
6สามเณรยงยศคีรีอภิบาลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรอชิระโสภาอโนดาตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8พระวีระศักดิ์ธิสอนปริชาโนวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรจีระวัฒน์ประสงค์สุขวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
10สามเณรเกีจรติศักดิ์ไชยคชเดชวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
11สามเณรเกียรติกุลไชยคชเดชวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
12สามเณรธรรมปพนส่งโสมวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
13สามเณรสหัสฟูมบุญวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม