รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจอม(ไม่มี)ญาณสาโรวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระแสงเฮือง(ไม่มี)โสเจโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
3พระหลาวกรณ์(ไม่มี)วิโจโตวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4พระปี(ไม่มี)ปญฺฏิจฺจวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
5พระหลาวปืน(ไม่มี)ปญฺญาโภวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
6พระแก้ว(ไม่มี)อินตกญาโณวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
7พระเดือน(ไม่มี)จินตมโยวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
8พระอาน(ไม่มี)อาสะระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
9พระปัญญา(ไม่มี)ปญฺญานนฺทวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
10พระสิงห์ชัยคำหล้าฐานิสฺสโรวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
11สามเณรพงศธรสบายวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
12สามเณรตึนหลาวตอเนียงวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
13สามเณรกิจติพงษ์มอมขุนทดวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
14พระสรรวริศขันดีภทฺทาจาโรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15พระอัครินทร์อยู่นุชอคฺครินฺโทวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
16พระณรงค์ศักดิ์ปิตรธำรงกตปุญฺโญวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
17พระวรวีย์สุพลสุพโลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
18พระอัครินทร์เจตจอหออคฺครินฺโทวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
19พระสมบัติเติมขุนทดถิรธมฺโมวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
20พระยุทธพิชัยเปี่ยมทองจารุธมฺโมวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
21พระวัฒนศิลป์ฉายไสวฉนฺทโกวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
22พระภาวัตพรหมสะอาดภาวตฺโตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
23สามเณรอนุชิตวิเชียรฉายคีรีงามวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
24สามเณรอนุพรวาจาดีชาวพนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
25สามเณรนิคมวิมลสกุลไพรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
26สามเณรณรงค์ฤทธิ์ใจคำวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
27สามเณรจตุพลหิรัญรักษ์สกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
28สามเณรแมยูวาสนาดีชาวพนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
29สามเณรพลชัยวจีสุคนธ์วนาวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
30สามเณรบวรศักดิ์ซื่อตรงพงไพรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
31สามเณรศุภกรห้วยไพจิตรวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
32สามเณรวรพงษ์มยุเรศสุวรรณวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
33สามเณรชนพลวนาเฉลิมภูมิวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
34พระสนิทโตขนฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
35พระจันกิมบุญอคฺคปุตฺโตวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
36พระณัฐพงษ์เจริญสุขฐิตวโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
37พระวันชัยบูสาลีธมฺมวโยวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
38พระสีหนาจพยัคสิงห์สีหนนฺโทวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
39พระอภิเศรษฐจิตติบำรุงปญฺญาทีโปวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
40พระชัยชนะทรงหยงคเวสโกวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
41สามเณรนิพนธ์ทองฉวีวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
42พระฉัตราพูลสวัสดิ์ถาวโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
43สามเณรสมโภชศาลาศัยวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
44สามเณรอนันต์ชัยเหล่าพรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
45สามเณรปัญญาบุญประคมวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
46สามเณรวีรยุทธบุตรดีวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
47สามเณรธนศักดิ์ธรรมวงศาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
48สามเณรณัฐพลใกล้กลางวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
49สามเณรวันครูปิ่นปกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
50สามเณรสุรเชษฐ์สังชัยภูมิวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม