รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอุกฤษฎ์สีตะจันทร์มหาปุญฺโญวัดยางคณะเขตสวนหลวง
2พระธนกรธรณธิติธนสมปนฺโนวัดยางคณะเขตสวนหลวง
3พระอานนท์ปลื้มจิตรธมฺมเมธีวัดยางคณะเขตสวนหลวง
4พระเสกสรรค์สง่าเมืองปญฺญาวุฑฺโฒวัดยางคณะเขตสวนหลวง
5สามเณรยุทธนาซอนุดวัดยางคณะเขตสวนหลวง
6พระชัยสัตย์เจริญชัยกิจจารุวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
7พระขวัญสงวนศักดิ์ขนฺติธมฺโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
8พระสมชายนาเวียงกลฺยาโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
9พระรัชชานนท์จันทรจรนิติสาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
10พระจิรวัฒน์ทรัพย์พานิชจิรปุญฺโญวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
11พระกิตติชาติมิลินทากาศชินปุตฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
12พระวิญญูฤทธิ์อุดมพลวิโรจโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
13พระวุฒิชัยชาปัญญาธมฺมาวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
14พระณัฐพัชร์บุญสัตย์ปารเมศเขมทตฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
15พระนิรุทคงรักษาจิตฺตทนฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
16พระวชิรวิทย์อุมะนันท์วชิราวุโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
17พระวรฉัตรถิระธนาบูรณ์วรลาโภวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
18พระสิทธิโชคหอมจันทร์สิริวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
19พระอดิษฐชัยมะลิงามอภินนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
20พระกฤษกรถนอมรักกิตฺติปาโลวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21พระสุรวิชัยภูแก้วสุวิชโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
22พระอานันต์เพียรจันทร์ธีรปญฺโญวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระนิมิตต์เที่ยงธรรมเนมิตฺตโกวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
24พระพีรพลขำมินอธิวโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
25พระเกียรติภูมิเจี่ยวงษ์อุฎฺาโนวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
26พระณรงค์ยลสุภาพกตธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
27พระพรพิทักษ์ชลประทีปานวโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
28พระอดิศักดิ์วงษ์สอาดวชิราโนวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
29พระอธิษฐานหงษ์เงินปญฺญาวโรวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
30พระสุระศักดิ์แจ่มใสธมฺมโชโตวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
31พระวีรยุทธประวันโนฐิติธมฺโมวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
32พระธนพรรณธนกุลธีรโชติกนฺตวีโรวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
33พระอภิสิทธิ์อุดมทรัพย์วฑฺฒนธมฺโมวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
34พระสหพัฒน์บุญผ่องจิรสุโภวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
35พระชวโรจน์พูลวรมงคลกิจเทวมิตฺโตวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
36พระปฏิวัติเอกเจริญโอสถจนฺทิโมวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
37พระกิตติภพบุญศักดิ์สิทธิ์สุคนฺโธวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
38พระภูธิชย์วัชรสาธิตฐิตมโนวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
39พระชัยณรงค์เหมือนขจรสุจิตฺโตวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
40พระวายุครุฑวงษ์ถิรคุโณวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
41สามเณรฐนกรเชื้อวังคำวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
42พระอเนกกระต่ายรักอธิวโรวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
43พระวสิษฐ์พลจันทร์ชูผลผลปญฺโญวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
44พระณรงค์ฤทธิ์ราชฉวาชปิยสีโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
45พระสบโชตคลังสุพรรณสุจิตฺโตวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
46พระพิชัยนิลงามเตชพโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
47พระอรรถชัยเอี่ยมสำอางค์อภินนฺโทวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
48พระสุกิจรัตนปิณฑะปสาโทวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
49พระธีรลักษณ์มั่นศักดิ์ปมุทิโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
50พระอานนท์สายนันท์ธนปาโลวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ