รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 100 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภานุพงศ์ชลไพรพิมลรัตน์สุจิตฺโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
2พระอุดมพลสวยพริ้งอุตฺตโมวัดยางคณะเขตสวนหลวง
3พระบีพลอยประเสริฐสุขชีโววัดยางคณะเขตสวนหลวง
4พระสมใจสนามยุทธ์สมจิตฺโตวัดยางคณะเขตสวนหลวง
5สามเณรอลงกรณ์เพ็งแจ่มวัดยางคณะเขตสวนหลวง
6สามเณรศุทธสิทธิ์ศรีเมืองใหม่วัดยางคณะเขตสวนหลวง
7สามเณรสามารถสุธาแยกวัดยางคณะเขตสวนหลวง
8พระสงวนนาคะนาควโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
9พระประเวศวาสนาทองทวีชุติปญฺโญวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
10พระประเสริฐพันนานนท์ยโสธโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
11พระปาโมกข์พลวรรณาภาปริปุณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
12พระวันชัยจูมงคลสุมงฺคโลวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
13พระพิภพรุ่งวุฒิโรจน์ธีรภทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
14พระสุรชาติเสวตชาติฐิตเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
15พระสมศักดิ์พุทธรรมสุธมฺโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
16พระเมธีบัวลาศิลป์สีลธโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
17พระคมสันต์ปัญญสินกลฺยาโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
18พระประสิทธิ์พุทธฤทธิ์สิรินฺธโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
19พระสุวิทย์อินทร์แย้มฐิตจิตฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
20พระสุทธิโรจน์จิตรธนนันท์สุทฺธิญาโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21พระพงศ์พันธุ์วาสนาทองทวีกิตฺติปญฺโญวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
22พระเศรษฐพงศ์พันธุ์ผึ้งภูริปญฺโญวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระอศิวพรชัยพ้นภัยสิรินนฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระนิพิฐพนธ์จิณณากูลสิทธ์จนฺทธมฺโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
25พระบุญสวรรค์ทับทองวชิรธมฺโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
26พระกัมพลละอองศรีจันทร์กิตฺติปาโลวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
27พระจิรัฐฎ์ธนะพีราวัจน์อาสโภวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
28พระถิรวัฒน์มงคลรัตนโภคินสมาหิโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29พระนพคุณบุญคงสิริวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
30พระเจิดนิพนธ์ฟอริน่ากิตฺติวุฑโฒวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
31พระวรวิทย์พรมอารักษ์สิริภทฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
32พระภานุรุจน์บุญจรัสวชิรเมโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
33พระกีรติขำกฤษจิรว์โสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
34พระมานัสจันทาสมาจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
35พระมงคลเดชไตรทิพย์คุตฺตสีโลวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
36พระกิตติคมเย็นกูลกิตฺติปญฺโญวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
37สามเณรชิโนรสจันทร์ผ่องวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
38พระวันชัยพึ่งแก้วฐิตปญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
39พระวงศธรบุญนาคเตชปญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
40พระวัชระเอี่ยมสำองค์อุตฺตมปญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
41พระบัญชาสิมมาชยาลงฺกรโณวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
42พระภัทรชาติบุญประสงค์ฐิตปุญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
43สามเณรภาณุวัฒน์พุ่มพวงวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
44พระวงศกรแก้วประธานพรธมฺมวโรวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
45พระณัชพลทองนพรัตน์กนฺตวณฺโณวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
46พระเกรียงไกรอรุณประสิทธิกุลฐานธมฺโมวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
47พระพรกำพลกล่อมฤกษ์ฐิตเปโมวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
48พระธนพนธ์คนาจันทร์กิตฺติคุโณวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
49พระกฤษฎาพิสมัยจิรตฺถิโกวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
50พระสหพัฒน์บุญผ่องจิรสุโภวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง