รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวิทย์ชัยนอกฐานวโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
2พระสุรเจตน์ถิรนันท์สุขนิตย์จนฺทูปโมวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
3พระธีรพงษ์ทางามธีรวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
4พระภักดีแสงสายทิมอภิปาโลวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
5พระกฤษพ่วงจีนกนฺตจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
6พระสมพรศรีราตรีจารุวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
7พระจักพันธ์จิราพงษ์จิรวฑฺฒโนวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
8พระมนตรีบุญมีมหาปุญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
9พระณัฐพลประเจริญอธิปญฺโญวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
10พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
11พระอนันต์สารเศวตร์ยติโกวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
12พระพิทยาสารธิราชพลวุฑโฒวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
13พระวิสิฐทองประเสริฐวิริโยวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
14พระสหรัฐเชื้อประโรงภูริวฑฺฒโนวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
15พระกัลย์พลอุดมสุขอาจาโรวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
16พระพชรดิษฐ์บุญช่วยวรปญฺโญวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
17พระชูศักดิ์จันทร์เชื้อถิรปุญฺโญวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
18พระพิบูลย์ศักดิ์สิริพิพัฒน์ขจรชุตินฺธโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
19พระสมโชคเต็มชำนาญจารุธมฺโมวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
20พระเอกสิทธิ์แก้วทองธมฺมวโรวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
21พระนวพลสุขีภาพอานนฺโทวัดตะกล่ำคณะเขตประเวศ
22สามเณรภรณ์ธงชัยไกรสิงห์วัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
23สามเณรวิวัชพิทักษ์วัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
24สามเณรเจษฎาปัญญาเหลือวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
25สามเณรกิตติกานต์บุญหว่านวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
26สามเณรสกรรจ์คล้ายสุวรรณวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม