รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษฎานาคะเกตุวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
2สามเณรภูรินทร์อินทรีวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
3สามเณรวรศักดิ์ศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
4สามเณรศิรายุทธศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
5สามเณรอดิเทพขุนสว่างวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
6สามเณรกฤษณ์นัชญฉัตรเจริญพงศ์วัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
7พระศราวุธเข็มทองกิตฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
8พระอารมณ์ตรีพัฒน์เตชธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
9พระมณฑลเล็กตระกลูชัยกิตฺติญาโณวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
10พระยุทธการณ์กาญจนะสวัสดิ์กมโลวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
11พระวชิรวิทย์ภัทรมัยธมฺมกาโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
12พระวันชัยบุญประสงค์ปญฺญาวโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
13พระวิวัฒน์สมอุ่มจารย์อภิวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
14พระวิสูตรสมบูรณ์ศิลป์ธมฺมิโกวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
15พระวิโรจน์อมรรัตนพันธ์เลิศเดชเดชาวิโรจโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
16พระอนุรักษ์อนุสรหิรัญการชุตินฺธโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
17พระกณิณแก้วคำไสย์ฐานิสฺสโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
18พระศิวะพรแซ่เฮงจกฺกธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
19พระศุภชัยบริสุทธิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
20พระสมยศมุสิกุลสมาจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21พระสามารถเหราปญฺญาวชิโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
22พระสุชาติมะลิวงศ์กตปุญโญวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
23พระองอาจเลิศเดชเดชาวิสารโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระอานนท์จำปีคงอานนฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
25พระธีรพงศ์เค้าประเสริฐถิรจิตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
26พระกฤษดาหรั่งเล็กถาวโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
27พระกษิดิ์เดชพิศงามสุธีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
28พระกิตติศักดิ์เถื่อนประเทศสุธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
29พระกิติธราจันทะพวงกิตฺติธโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
30พระฉัตรชัยปะทะจิปสนฺโนวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
31พระชลากรใจตรงอธิจิตฺโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ
32พระชาญชัยศรีวิลัยสุเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
33พระชานนท์จันทรอภินนฺโทวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
34พระณัฐนันท์แย้มพลอยกิตฺติวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
35พระภานุพงษ์ศิริวัฒน์ธมฺมวิริโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
36พระนพรัตน์โสภารตนโชโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ
37พระปฐมพรรธน์เศรษฐาดิวัฒน์สุวิชฺชโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
38พระประมุขเนธิกกุลธมฺมสิเนโหวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
39พระพงษ์กรยินดีอาภากโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
40พระพรพิพัฒน์เสริมกระโทกฐานธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
41พระพลศิริฆารสินธุ์ฐิตสทฺโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
42พระภวัตพึ่งแก้วฐิตสทฺโธวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
43พระภัทรศักดิ์เมืองงามปญฺญาภทฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
44พระภานุพงษ์วาระสิทธิ์สุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง