รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษฎานาคะเกตุวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
2สามเณรกฤษณ์นัชญฉัตรเจริญพงศ์วัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
3สามเณรภูรินทร์อินทรีวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
4สามเณรอดิเทพขุนสว่างวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
5สามเณรศิรายุทธศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
6สามเณรวรศักดิ์ศรีวันทาวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
7พระสุชาติมะลิวงศ์กตปุญโญวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
8พระยุทธการณ์กาญจนะสวัสดิ์กมโลวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
9พระมณฑลเล็กตระกลูชัยกิตฺติญาโณวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
10พระกิติธราจันทะพวงกิตฺติธโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
11พระณัฐนันท์แย้มพลอยกิตฺติวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
12พระศราวุธเข็มทองกิตฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
13พระศิวะพรแซ่เฮงจกฺกธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
14พระอนุรักษ์อนุสรหิรัญการชุตินฺธโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
15พระพรพิพัฒน์เสริมกระโทกฐานธมฺโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
16พระกณิณแก้วคำไสย์ฐานิสฺสโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
17พระพลศิริฆารสินธุ์ฐิตสทฺโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
18พระภวัตพึ่งแก้วฐิตสทฺโธวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
19พระกฤษดาหรั่งเล็กถาวโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
20พระธีรพงศ์เค้าประเสริฐถิรจิตฺโตวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
21พระวชิรวิทย์ภัทรมัยธมฺมกาโมวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
22พระภานุพงษ์ศิริวัฒน์ธมฺมวิริโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระประมุขเนธิกกุลธมฺมสิเนโหวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระวิสูตรสมบูรณ์ศิลป์ธมฺมิโกวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
25พระภัทรศักดิ์เมืองงามปญฺญาภทฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
26พระสามารถเหราปญฺญาวชิโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
27พระวันชัยบุญประสงค์ปญฺญาวโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
28พระศุภชัยบริสุทธิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29พระฉัตรชัยปะทะจิปสนฺโนวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
30พระนพรัตน์โสภารตนโชโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ
31พระองอาจเลิศเดชเดชาวิสารโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
32พระวิโรจน์อมรรัตนพันธ์เลิศเดชเดชาวิโรจโนวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
33พระสมยศมุสิกุลสมาจาโรวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
34พระกิตติศักดิ์เถื่อนประเทศสุธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
35พระกษิดิ์เดชพิศงามสุธีโรวัดลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
36พระภานุพงษ์วาระสิทธิ์สุธีโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
37พระปฐมพรรธน์เศรษฐาดิวัฒน์สุวิชฺชโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
38พระชาญชัยศรีวิลัยสุเมโธวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
39พระชลากรใจตรงอธิจิตฺโตวัดอมรินทรารามคณะเขตประเวศ
40พระชานนท์จันทรอภินนฺโทวัดต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
41พระวิวัฒน์สมอุ่มจารย์อภิวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
42พระอานนท์จำปีคงอานนฺโทวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
43พระพงษ์กรยินดีอาภากโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
44พระอารมณ์ตรีพัฒน์เตชธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง