รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกวินวัชร์พิริยเดชฐานนท์ถาวโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
2พระทรงสิทธิ์แก้วมณีศักดาธนวฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
3สามเณรกฤษฎามาตสาลีวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4สามเณรครรชิตลาดประมาวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
5สามเณรอานนท์แก้วคนตรงวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6สามเณรศิริภัทรลาดคำวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
7พระนิรุติชูแขกอธิปญฺโญวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
8พระนเรศจุ้ยทองคำฐานวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
9พระนทีรัตน์น้อยมีสุขฐานุตฺตโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
10พระกรวิชญ์น้อยมีสุขธมฺมวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
11สามเณรอมเรศมุดทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12สามเณรญาณวุฒิศรียาตราวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
13สามเณรณรงค์เดชผดุงกิจกาญจน์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14สามเณรธนากรจันทะโคตรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรสันติภาพอาษาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรปริญญาวัชรชัยวรรณวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17สามเณรสุริยาชาลีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรธนวัฒน์ปัญญาชัยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19สามเณรณัฐวุฒิบุราณเดชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
20สามเณรอนุชาสิงห์โตวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21พระบัญญัติศรีเมืองอมโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
22พระจักรพรรดิ์ตาคำปัญญากิตติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
23พระชัชวาลสิทธิวันติสฺสวํโสวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
24พระสราวุธป้อมหินจนฺทวํโสวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
25พระวิสิทธิ์จอมกลิ่นฐิตวํโสวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
26พระศิวนัทจันทร์อำรุงจตฺตภโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
27พระจิตรกรสามเสนอมโลวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
28พระนันธวัฒน์ชนะสะแบงอติพโลวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
29พระพยอมบำรุงนาสุจิตฺโตวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
30พระทรงพลเจียมเจริญกิตฺติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
31พระอัครวินท์มุจลินท์อคฺควโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
32พระยุทธนาภู่ทองสิริธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
33พระกฤษณกิจธรรมสุภาทโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
34พระวุฒิผลละมุดคุณวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
35สามเณรณัฐชนนชูมีวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระยงยุทธพรรณกลิ่นภทฺทิโยวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ