รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุรักษ์พรมแดงถิรสีโลวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
2พระธีระยุทธิ์สมเพชรธีรยุทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
3พระสหรัฐคลังทองพลวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4พระกิตติพัฒน์ฟักหว่างกิตฺติภทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
5พระชาญนรินทร์รับพรพระอรินฺทโมวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6พระภาคิณบุญธนรักษาปภากโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
7พระอภิสิทธิ์แก้วมณีศักดาอภิวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
8สามเณรพงษ์พันธ์ขวัญพรมวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
9สามเณรวงศธรไชยบุญวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
10สามเณรพันนาพวงพันธ์วัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
11สามเณรราชันนครธรรมวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
12สามเณรภวิศภาคย์นิธิโรจนวัฒน์วัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
13พระนพรัตน์เรืองฤทธิ์ถิรปุญฺโญวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
14พระสุนิลวงษ์บุญช่วยฐานวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
15พระสี่ชัยเกศวหงส์กิตฺติโสภโณวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
16พระพรศักดิ์โตศาสตร์สุภทฺโทวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
17พระวิศรุตหรั่งเจริญคุณธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
18พระจักรีปานนาครตนญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
19พระชัชนันท์มิสาชวโนวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
20พระคมศักดิ์คงศิลป์กิจฺจธโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
21พระศักย์ศรณ์ขลิบสุวรรณปริปุณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
22พระวสิทธิพงศ์อินนวลทีปโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
23พระคุณัชสุนทนธนเชาว์สุทฺธิโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
24สามเณรคเณศรวพิโรจน์รัมย์วัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
25สามเณรปรเมษฐ์จอมกลิ่นวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
26พระกิตติพงษ์อยู่อิ่มวรธมฺโมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27สามเณรกฤตภัคบุตรมาลาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรณัฐกรจิตรอาภรณ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29สามเณรธรรณ์วาหอมกระโทกวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
30สามเณรธนณัฎฐ์ปัญจสิริเลิศวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
31สามเณรวรธวัชมาเยอะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
32สามเณรวิชัยยุทธ์พวงทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
33สามเณรศักดิ์สิทธิ์พันชนะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
34สามเณรสกรรจ์แซ่เล่าวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
35สามเณรอนาวินแสงสว่างวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
36สามเณรอัศนัยต์บุญทวีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
37สามเณรกฤตภาสพวงเกษมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38สามเณรสันติภาพมาทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39พระมงคลรัตร์แซ่ตั้งถิรธมฺโมวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
40พระสุวัฒน์แก้วจินดากิตฺติภทฺโทวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
41พระธนาคารบุญส่งเสริมญาณุตฺตโมวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
42พระศราวุฒิบุญคำภาสุเมธโสวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
43สามเณรธนภูมิคำแสนวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ