รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐวุฒินิลเพ็ชรฐานวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
2พระกิตติ์มณีโชติกิตฺติสาโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
3พระรชตน้อยมีอคฺควโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4พระวรวุฒิรัตนมณีวรวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
5พระสุรเดชสุริยะสุรเตโชวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6พระสุมีชัยกาศักดิ์ธนปญฺโญวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
7พระรัฐสิทธิ์ขีดแก้วอภิปุญฺโญวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
8พระปิยวัฒน์ตั้งจุตินันท์ฐานุตฺตโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
9สามเณรเกียรติศักดิ์ภูผิวผาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
10สามเณรธนาธิปมั่นพรมวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
11สามเณรรัฐภูมิโมเล็กวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12สามเณรชญานนท์พลายทองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
13สามเณรศิวพงษ์สาระดีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14สามเณรกรณิศอยู่พ่วงวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรจตุพลคนซื่อวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรอนุสรณ์เดชรักษาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17สามเณรชลิตมีคำปังวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรเจษฏามหานามวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19สามเณรต่อลาภพชรพงศ์กรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
20สามเณรสรยุทธสินธุโคตรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21สามเณรณัฐสิทธิ์สังสินชัยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22สามเณรจ๋อมเฮืองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
23สามเณรวราเมธวงษ์สงค์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
24สามเณรฉลองราชย์พรมชริวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25สามเณรวิเชียรแซ่โซ้งวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
26สามเณรประสิทธิ์สงวนประชาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27พระจิรายุอัมพวานนท์สิริภทฺโทวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
28พระอุดรปัตนุภูริปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
29พระบดินทร์บุษย์เลิศพลวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
30พระทศพรเพ็ชรประเสริฐกนโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
31พระทรงสิทธิ์อ่อนบุญธรรมอนุภทฺโทวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
32พระนิพนธ์ลูกพระแก้วปภากโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
33พระสำราญวัดปั้นปิยวาจโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
34พระธนัฐชลวะยิชสจฺจวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
35พระกฤษณะปุณลิกาถิรมโนวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระบุญลือแดงระกำเตชวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
37พระสุรธัชสีสดกิตฺติภทฺโทวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
38พระสุรพงษ์บุหลันสุปฺญโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
39พระทรงวุฒอุไทยพจน์วุฑฺฒิโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
40พระชาญชัยกองแก้วปญฺญาวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
41พระมานะโตชมบุญจิรธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
42พระธนากรพงษ์ศิริธนปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43พระปริญญาไทรชมภูริตปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
44พระชัยรัฐพยัคฆ์มะเริงชยานนฺโทวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
45พระสมศักดิ์เรืองนนท์ปภากโรวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
46พระตรีภัฎโสภณมณีจนฺทวํโสวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
47พระปุระชัยจันทร์อ่อนอินทวีโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
48พระเจริญศักดิ์พฤกษ์จันทร์ญาณวีโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
49พระภาณุวัชรสุระเสนภทฺทาจาโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
50พระศานิตกาญจนะชิตมาโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ