รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิระพงษ์ไชยเดชจิรวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
2พระรณชัยบุญวัฒน์อภิวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
3พระณัฐสิทธิ์บุญวัฒน์ภูริวฑฺฒโนวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4พระธนากรสิงห์ธิฐานงฺกโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
5พระนภวุฒิเรืองศรีกิตฺติวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6พระปารุสก์สิทธิวัฒนโรจน์อภิวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
7พระจักราชกล่ำพลบถิรโสภโณวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
8พระไกรวิทย์รักประยูรสุภทฺโทวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
9พระเกียรติภิวัฒน์เพ็งสถิตย์ฐานวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
10พระธีรภัทรแล้งครุชญาณวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
11พระศศิศศ์สุขเจริญทรัพย์ปญฺญาวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12พระมงคลอยู่อิ่มกิตฺติธโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
13สามเณรณัฐฐวุฒินิลหัสรังษีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14สามเณรณัฐวุฒิเพ็ชสังหารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรคุณกฤตสอนจ้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรนันทพรศรีแสงวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17สามเณรพสิษฐ์พัฒนศศิจิรเมธวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรสินชัยสงวนประชาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19สามเณรลัทธพลรุ่งเรืองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
20สามเณรจิรายุวัฒน์มูลเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21สามเณรธีรรัตน์พรามคุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22สามเณรณัฐพงษ์อุยานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
23สามเณรสหัสชัยบุบผารัตน์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
24สามเณรศราวุธคำมูลวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25สามเณรจตุรพลบุญสิทธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
26สามเณรภาณุวิชญ์เทพวงษ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27สามเณรอภิสิทธิ์อินทิราชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรอรรคพลเปรมจิตต์ชื่นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29สามเณรศิรเชษฐ์โชติฐากุลอนันต์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
30สามเณรนราวิชญ์ฟองคำวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
31พระมนัสสร้อยทองฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
32พระจิตรวิบูลย์สุสำเร็จนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
33พระสมธนกฤษณ์รุ่งเรืองกนโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
34พระสุวินัยขอนจะโป๊ะอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
35พระวรพันธ์ดลสุขถิรปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระภูวฤทธิ์หินพิมายเขมชวโนวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
37พระสมชายเดชอุดมเจริญผลจกฺกวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
38พระสมชายบัวศรีฐิตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
39พระมานพสีสดกตสาโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
40พระนพกรบำรุงนาอรุโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
41พระนพดลเต่าทองคุณธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
42พระบัณฑิตเสรีเชษฐพงศ์วิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43พระอนิวรรตพิมพ์นนท์อติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
44พระชยกรทับทิมกนฺตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
45พระอังศุธรเปี่ยมอรุณสจฺจวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
46พระกนกแก้วประสิทธิ์กิตฺติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
47พระอรรถเดชสายสุนทรสุธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
48พระเกียรติศักดิ์วงศ์สุนทรอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
49พระสิทธิพรรณสุกุมลจันทร์จกกฺวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
50พระสรวิศพุ่มเงินภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ