รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเมธาสิทธิ์ขวัญเมืองวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
2สามเณรณัฐฐวุฒินิลหัสรังษีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
3สามเณรณัฐวุฒิเพ็ชสังหารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
4สามเณรคุณกฤตสอนจ้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
5สามเณรนันทพรศรีแสงวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
6สามเณรพสิษฐ์พัฒนศศิจิรเมธวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
7สามเณรสินชัยสงวนประชาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
8สามเณรลัทธพลรุ่งเรืองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
9สามเณรจิรายุวัฒน์มูลเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
10สามเณรธีรรัตน์พรามคุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
11สามเณรณัฐพงษ์อุยานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12สามเณรสหัสชัยบุบผารัตน์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
13สามเณรศราวุธคำมูลวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14สามเณรจตุรพลบุญสิทธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรภาณุวิชญ์เทพวงษ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรอภิสิทธิ์อินทิราชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17สามเณรอรรคพลเปรมจิตต์ชื่นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรศิรเชษฐ์โชติฐากุลอนันต์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19สามเณรนราวิชญ์ฟองคำวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
20พระมานพสีสดกตสาโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
21พระชยกรทับทิมกนฺตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
22พระสมธนกฤษณ์รุ่งเรืองกนโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
23พระกนกแก้วประสิทธิ์กิตฺติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
24พระมงคลอยู่อิ่มกิตฺติธโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25พระนภวุฒิเรืองศรีกิตฺติวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
26พระนพดลเต่าทองคุณธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
27พระสิทธิพรรณสุกุมลจันทร์จกกฺวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
28พระสมชายเดชอุดมเจริญผลจกฺกวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
29พระจิระพงษ์ไชยเดชจิรวํโสวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
30พระธีรภัทรแล้งครุชญาณวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
31พระธนากรสิงห์ธิฐานงฺกโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
32พระเกียรติภิวัฒน์เพ็งสถิตย์ฐานวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
33พระสมชายบัวศรีฐิตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
34พระภูษณบุญประเสริฐฐิติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
35พระมนัสสร้อยทองฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระวรพันธ์ดลสุขถิรปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
37พระจักราชกล่ำพลบถิรโสภโณวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
38พระจิตรวิบูลย์สุสำเร็จนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
39พระเอกพลสมิตรชาติปญฺญาพโลวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
40พระศศิศศ์สุขเจริญทรัพย์ปญฺญาวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
41พระสรวิศพุ่มเงินภทฺทโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
42พระณัฐสิทธิ์บุญวัฒน์ภูริวฑฺฒโนวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
43พระบัณฑิตเสรีเชษฐพงศ์วิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
44พระอังศุธรเปี่ยมอรุณสจฺจวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
45พระนิติทองเมืองหลวงสีตจิตฺโตวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
46พระอรรถเดชสายสุนทรสุธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
47พระไกรวิทย์รักประยูรสุภทฺโทวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
48พระอนิวรรตพิมพ์นนท์อติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
49พระสุวินัยขอนจะโป๊ะอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
50พระเกียรติศักดิ์วงศ์สุนทรอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ