รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิศรุตอินทวงษ์อภินนฺโทวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
2พระเอกพลสมิตรชาติปญฺญาพโลวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
3พระเฉลิมพลจารุเพ็งอนาวิโลวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
4สามเณรเมธาสิทธิ์ขวัญเมืองวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
5พระนิติทองเมืองหลวงสีตจิตฺโตวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
6พระธีระวุฒิอรชุนอนิปฺผโลวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
7พระปารุสก์สิทธิวัฒนโรจน์อภิวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
8พระจักราชกล่ำพลบถิรโสภโณวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
9พระไกรวิทย์รักประยูรสุภทฺโทวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
10พระเกียรติภิวัฒน์เพ็งสถิตย์ฐานวโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
11พระธีรภัทรแล้งครุชญาณวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
12พระศศิศศ์สุขเจริญทรัพย์ปญฺญาวโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
13พระมงคลอยู่อิ่มกิตฺติธโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
14สามเณรณัฐฐวุฒินิลหัสรังษีวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
15สามเณรณัฐวุฒิเพ็ชสังหารวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
16สามเณรคุณกฤตสอนจ้อยวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
17สามเณรนันทพรศรีแสงวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
18สามเณรพสิษฐ์พัฒนศศิจิรเมธวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
19สามเณรสินชัยสงวนประชาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
20สามเณรลัทธพลรุ่งเรืองวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
21สามเณรจิรายุวัฒน์มูลเพ็ญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
22สามเณรธีรรัตน์พรามคุ้มวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
23สามเณรณัฐพงษ์อุยานวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
24สามเณรสหัสชัยบุบผารัตน์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25สามเณรศราวุธคำมูลวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
26สามเณรจตุรพลบุญสิทธิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27สามเณรภาณุวิชญ์เทพวงษ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรอภิสิทธิ์อินทิราชวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29สามเณรอรรคพลเปรมจิตต์ชื่นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
30สามเณรศิรเชษฐ์โชติฐากุลอนันต์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
31สามเณรนราวิชญ์ฟองคำวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
32พระมนัสสร้อยทองฐิติโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
33พระจิตรวิบูลย์สุสำเร็จนาควณฺโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
34พระสมธนกฤษณ์รุ่งเรืองกนโกวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
35พระสุวินัยขอนจะโป๊ะอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
36พระวรพันธ์ดลสุขถิรปญฺโญวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
37พระภูวฤทธิ์หินพิมายเขมชวโนวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
38พระสมชายเดชอุดมเจริญผลจกฺกวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
39พระสมชายบัวศรีฐิตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
40พระมานพสีสดกตสาโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
41พระนพกรบำรุงนาอรุโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
42พระนพดลเต่าทองคุณธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43พระบัณฑิตเสรีเชษฐพงศ์วิริโยวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
44พระอนิวรรตพิมพ์นนท์อติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
45พระชยกรทับทิมกนฺตธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
46พระอังศุธรเปี่ยมอรุณสจฺจวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
47พระกนกแก้วประสิทธิ์กิตฺติญาโณวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
48พระอรรถเดชสายสุนทรสุธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
49พระเกียรติศักดิ์วงศ์สุนทรอธิวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
50พระสิทธิพรรณสุกุมลจันทร์จกกฺวโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ