รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดแสนสุข
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรพงษ์มาลิลัยจิรธมฺโมวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
2พระสันต์ทศน์เอี่ยมศรีสจฺจาสโภวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
3พระรุ่งโรจน์เผือกประพันธ์ธมฺมสิยาโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
4พระสิทธิธรรมมาตเจือฐานจาโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
5พระจักรินทร์เพ็งเกตุการณ์เมตฺตาสโยวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
6พระเจนณรงค์คำเรกจิตฺตปสาโทวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
7พระเทคโนชัยโชติจินดาคุณวีโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
8พระชยวัชพึ่งสามเสนธีรปญฺโญวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
9พระจิรกรฉิมแก้วอมโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
10พระรัฐการหนูเผือกฐานวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
11พระวิชิตหงษ์ทองจราโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12พระสุจินดาแหวนเงินปคุโณวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13พระสิรวิชญ์ธำรงรัตนคุณสุภกิจฺโจวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14พระอรรณพจิตต์มั่นการอตฺถิโกวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15พระณัฐพรปิยะสันติสุปภาโสวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16พระภัคพลขจิตจรรยาคุณากโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17พระทรงวิทย์วรรณนุรักษ์สุจิตฺโตวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18พระกมลเครือหงษ์กตธมฺโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19พระสะอาดฉิมแก้วติกฺขวีโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20พระวิทูลย์เทพทองติกฺขปญฺโญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21พระเชาวลิตย์ภาพันธ์ชนาสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22พระสมยศไชยยังกมฺมสุทฺโธวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23พระณรงค์เดชสุกกะใสนนฺทิโยวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24พระประดิษฐ์มีสวัสดิ์ปภาโสวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25พระบุญมาคำภักดีจิตปุญโญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26พระสุรเสกข์บุญยิ่งอธิปุญโญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
27พระณรงค์สัมฤตวราโภวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
28พระสหจักษณ์ครุธสนธิ์สหชฺโชวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
29พระประเสริฐศักดิ์จันทร์ฮาดโชติปญฺโญวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
30พระธนดลจันทร์สุนทรอติภทฺโทวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
31พระอานุภาพวันเพ็งเตชพโลวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
32พระวรพลเศรษฐเชื้อขนฺติพโลวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
33พระอารุณแจ้งสว่างสุวีโรวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
34พระอภิชัยมุงคุลโชติปญฺโญวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
35พระชนิตพลสังข์ร่วมใจจตฺตาลโยวัดแสนสุขวัดแสนสุข
36พระจักรพงษ์พงษ์ดีวราโภวัดแสนสุขวัดแสนสุข
37พระวสันต์ฤทธิไกรกนฺตวีโรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
38พระสมาธิถนอมแสงสุเขสิโนวัดแสนสุขวัดแสนสุข
39พระจันทร์ศาลาคุณราโมวัดแสนสุขวัดแสนสุข
40พระไชยพัฒน์ศิริพจนาวรรณชยวุฑฺโฒวัดแสนสุขวัดแสนสุข
41พระสมพนธ์ฤทธิไกรวิสุทฺโธวัดแสนสุขวัดแสนสุข
42สามเณรนฤดลจันทร์นุ่มวัดแสนสุขวัดแสนสุข
43สามเณรไฟเพชรนครโสประดิษฐ์วัดแสนสุขวัดแสนสุข
44สามเณรอุ้มบุญทิพชัยยาวัดแสนสุขวัดแสนสุข
45สามเณรนวกรณ์เกื้อกูลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
46สามเณรสุชาติเลาลาดวัดแสนสุขวัดแสนสุข
47สามเณรธนวัฒน์อุ่นจิตรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
48สามเณรธนวัฒน์ทองต้นวงษ์วัดแสนสุขวัดแสนสุข
49สามเณรระพีพัฒน์อ่วมนุสนธิ์วัดแสนสุขวัดแสนสุข
50สามเณรเกียรติศิริบุญเสริมวัดแสนสุขวัดแสนสุข