รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดแสนสุข
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอาทรชูเกียรติตระกูลฐิตสีโลวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
2พระเจนณรงค์กองน้ำจตฺตมโลวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
3พระณัฐพลภู่สุวรรณ์กนฺตธมฺโมวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
4พระอำพลกี่เอี่ยนอภิวโรวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
5พระวรรณชัยขำพุดอกฺกวณฺโณวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
6สามเณรยงยศพักน้อยวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
7สามเณรนันทกรศรีจันทร์วัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
8สามเณรณัฐกานต์อุตส่าห์วัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
9สามเณรเดชาวัฒน์พักน้อยวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
10สามเณรบัญชาโรจน์บุญถึงวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
11สามเณรกฤษดากะวีกุลวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
12สามเณรกฤษฎาเกตุสำเภาวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
13สามเณรปฏิภาณคงรอดวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
14สามเณรชัยยณัฐศรีซองเชษฐ์วัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
15สามเณรวรเวชวงค์ภักดีวัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
16สามเณรสุวดลพึ่งสังข์วัดแสนสุขคณะเขตมีนบุรี
17พระวิชิตหงษ์สองจราโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18พระสฤษฏ์ลาแล้สญฺญโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19พระปรเมษฐ์สุวรรณเกิดผลปภาโสวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20พระสถาปนาปาวะรีย์ปวโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
21พระสมชายอ่อนแสงสญฺญโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22สามเณรทิชานนท์โคตรสุมาตย์วัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23พระภาคินบวรวัฒนเดชาภทฺทโกวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
24พระบุญมาคำภักดีฐิตปุญฺโญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
25พระกิตติวงษ์วิวัฒน์วานิชกุลกิตฺติสาโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
26พระธนพลพิมพ์ดิษฐ์กิตฺติวุฑฺโฒวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
27พระสัมฤทธิ์อยู่สวัสดิ์อภิวฑฺฒโนวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
28พระธนัชพงศ์ธีรบริบูรณ์ฉัตรสนฺตกาโยวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
29พระปัฐพลศรีสุวรรณฐิตสาโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
30พระคฑาเทพไชยกัณชยากโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
31พระนิธิศมะกลำทองเมตฺตาสโยวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
32พระณรงค์กรสิงขรอาจกุลวฑฺฒโนวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
33พระบริพลมหาบุญกมโลวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
34พระอัศวินอินทร์แสงธมฺมวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
35พระวรเดชอ่วมเจริญชวโนวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
36พระเศรษฐบุตรสุขสำราญสุจิตฺโตวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
37พระวันชาติมุกนนท์ปวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
38พระตรีวัฒน์เจียมแพญาณวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
39พระดิษย์ดนัยพรหมปัญญานันท์ชินวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
40พระกิตติงามขำสุรปญฺโญวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
41พระธนากรธนปาโลสีเหลืองวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
42พระจีรวัฒน์อินทรมาอินฺทวํโสวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
43พระวราห์แย้มสุวรรณสมาหิโตวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
44พระอาทิตย์บรรเทาอาภสฺสโรวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
45พระพรชัยเอี่ยมสอาดปภสฺสโรวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
46พระยศวรรธน์นวลสุวรรณ์ธมฺมธีโรวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี