รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดบำเพ็ญเหนือ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศรายุทธคุ้มเขตต์ฉนฺทโกวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2พระจักรพงษ์พรมโสภาโสรโตวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3พระโปรัชย์ซื่อจิตต์ปภาโสวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4พระบรรพตมีสวัสดิ์สญฺญโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5พระวราวุทธขำเจริญขนฺติธมฺโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6พระชรินทร์น้อยหิรัญชิตมาโนวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7พระพรหมประสิทธิ์สุทธจินดาสุทฺธสีโลวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
8พระอาทิตย์จีรบุญพานิชปทุมวณฺโณวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
9พระอนวรรษหลีศีลป์โชติญาโณวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
10พระคมกริชตั้งสุขคนฺธปาโลวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
11พระธนวัฒน์พวงธรรมธนวฒฺโฑวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
12พระสิริวุฒิอินทรไพศาลสิริวุฒฺโฑวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
13พระพรชัยมะพลขนฺติพโลวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
14พระโชติจันทร์ตราโกวิโทวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
15พระกิติศักดิ์จันทร์ตราอาสโภวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
16พระบูรพาเดชอร่ามอคฺคธมฺโมวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
17พระศุภณัฐบัวแก้วโชติญาโณวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
18พระอดิสรณ์พึ่งสอนนราสโภวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
19พระกฤตภาสมียอดถาวโรวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
20พระบุญส่งเอี่ยมสุขสุขปุญฺโญวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
21พระพิชยนันท์สลับสีสุมุตฺโตวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
22พระอุกฤษฎ์จุลินทรปญฺญาวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
23พระณรงค์ทองพูนอรุโณวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
24พระชยวุฒิลิ้มสถาพรพงศ์ชวนปญฺโญวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
25พระบุรธัชสิงห์กิ่งปริปุญฺโณวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
26พระปรีชาสุระวงศ์ปริชาโณวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
27พระเอกชัยแสงทองอนาลโยวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
28พระธีระดีปัญญาสิริธโลวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
29สามเณรเมธิกรณ์รัตรสารวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
30พระยศกรสุขเอี่ยมถิรมโนวัดแสนสุขวัดแสนสุข
31พระพิสุทธิ์รุ่งแสงสีลเสฏฺโฐวัดแสนสุขวัดแสนสุข
32พระชัยกานต์บุญแสงชยธมฺโมวัดแสนสุขวัดแสนสุข
33สามเณรธนภูมิฐิตินุกูลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
34สามเณรศิวกรนาสารีย์วัดแสนสุขวัดแสนสุข
35สามเณรเมฆมงคลดิงวัดแสนสุขวัดแสนสุข