รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมจิตรเชนคำภาอธิจิตฺโตวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
2พระมิ่งขวัญสมบูรณ์จนฺทสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
3พระสุวรรณกลิ่นสุคนธ์ฌานสุโภวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
4พระณัฐพงษ์วุฒิโสปภสฺสโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
5พระสิทธิชัยพละมาตย์อิทฺธิเตโชวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
6พระณัฐพลชมภูนาคขนฺติพโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
7พระอภิเดชแซ่เตียวฐานากโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
8พระพงศธรอยู่วันกิตฺติธโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
9พระชาคริตสุระภีสุชาโตวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
10พระพงศกรทองดีกนฺตสีโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
11พระเจษฎาสีผาสุวโจวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
12พระสำเริงยิ้มยนต์วราสโภวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
13พระเอนกเงินงามณฏฺฐิโกวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
14พระวีรชัยสุนทรารักษ์ภูริวฑฺฒโนวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
15พระเจษฎางค์ชัยสิงห์เหมวณฺโณวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
16พระสามขวัญยวนศรีสุชาโตวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
17พระณรงค์ใจยงค์อนาลโยวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
18พระสมบัติแก้วมณีถาวโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
19พระภูริทัตบุญยืนทินฺนพโลวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
20พระอดิศักดิ์สมนึกแท่นผลปุญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
21พระราเมนทร์ศูนย์รัมย์มหาปญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
22พระสมคิดพงษ์พัดเตชปญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
23พระวุฒิชัยไพรสณฑ์สุจิตฺโตวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
24พระกิตติพงษ์เพ็ชรสิงห์กิตฺติภทฺโทวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
25พระอวิรุทธ์กุรุตร์วรญาโณวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
26พระนพรัตน์จินดาศรีฐานกโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
27พระทองชุนเกิดศรีเล็กอนีโฆวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
28พระธนวัฒน์ขวานทองจิรวฑฺฒโนวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
29พระอำพลดวงแก้วกิตฺติธโรวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
30พระอนันต์สายอยู่ปญฺญาวชิโรวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
31พระแป้นทองคำแท้อภิปุณฺโณวัดกระทุ่มรายคณะเขตหนองจอก
32พระน้องการขวัญอุบลปทุโมวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
33พระกล้าณรงค์พินงค์รัมย์กนฺตวีโรวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
34พระปิยะศักดิ์ศรีรัตน์รตฺนปุตฺโตวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
35พระไพศาลนาคตระกูลชาคโรวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
36พระเจษฎากรมากสมบูรณ์อภิฉนฺโทวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
37พระวุฒิชัยเขียวเจริญปริชาโนวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
38พระคมสันต์วงษ์จ่าวุฑฺฒิโกวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
39พระภาณุวัตรธานีภูริวฑฺฒโณวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
40พระจารึกสงวนวงษ์จารุวํโสวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
41พระณัฐวุฒิธรรมปุราสุจิณฺณธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
42พระจิรายุดีรักษาปสนฺโนวัดอู่ตะเภาคณะเขตหนองจอก
43พระธนกฤตบวรกุลรัตน์อาจิณฺณสีโลวัดอู่ตะเภาคณะเขตหนองจอก
44พระคุณากรสายโงนปสนฺโนวัดอู่ตะเภาคณะเขตหนองจอก
45พระสถาพรผาสุขสารคนฺโธวัดลำวังคาสุทธาวาสคณะเขตหนองจอก
46พระอาทรทิพย์ศรีสวัสดิ์วิสารโทวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
47พระวายุน้อมภักดีขนฺติยุตฺโตวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
48พระวิรัตน์เมืองดีจนฺทสาโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
49พระพชรยอดรักคนฺธสาโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
50พระอัศวินเปลื้องกลางธมฺมธโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก