รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปัญญาชมภูศรีเขมปญฺโญวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
2พระพรหมพิริยะพงษ์ศิลาสมนฺตปาสาทิโกวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
3พระทวีสินสุวรรธนะพิมพาสุวณฺณวณฺโณวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
4พระวัชรพลท้าวทองวชิรธมฺโมวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
5พระวรุณพัฒน์เกียรติชนโสภณฐิตสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
6พระเทิดศักดิ์วิชัยวงษ์ชนนฺปญฺโญวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
7พระคเณศศรีจันทร์สุจิตฺโตวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
8พระคมสันต์ศรีนวลอ้ายสุทฺธิสทฺโทวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
9พระพิสุทธิ์เกิดถาวรเมธาโววัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
10พระขวัญสิงหานุสิริธมฺโมวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
11พระราเชนมาอ่อนเทวธมฺโมวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
12พระนครินทร์สนั่นวงษ์สังข์ฐานวีโรวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
13พระศักดิ์ชัยสร้อยสัมฟทธิ์ปภสฺสโรวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
14พระโชคชัยปรางทองกตสาโรวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
15พระศิลาศรีวิลัยสุชาโตวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
16พระพรชัยพุ่มฉัตรสุหชโชวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
17พระพงศ์ธรพิมพ์พัฒน์ชุตินฺธโรวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
18พระจันมีสียางนอกสุจิตฺโตวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
19พระชัยพฤกษ์ฉายเลิศโฉมปญฺญาพโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
20พระอลังการฉายเลิศโฉมโชติญาโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
21พระกิตติศักดิ์สมจิตต์กิตฺติปาโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
22พระพีระพงษ์แม้นพวกสุพฺพโตวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
23พระอุดมดอกพุฒสมงฺคิโกวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
24พระอโนทัยมุสิกชาติอรุโณวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
25พระสวาทบังแสงอ่อนปวฑฺฒโนวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
26พระรัตนกรทรัพย์สมบูรณ์คมฺภีรปญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
27พระพรปริญญารักการษ์พุทฺธญาโณวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
28พระสุพลดุษฐดินต์ธรฐานตฺตโมวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
29พระสายชลพรมประเสร็ฐอคฺควโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
30พระธนภัทรจิตรปองกูลฐิตานุรกฺโขวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
31พระภควัตบุญชูคมฺภีรปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
32พระวิเชียรชื่นเจริญมหาปุญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
33พระสุวิทย์เจริญกุลสิริธโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
34พระราเชนเรืองรังษีติกฺขปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
35พระนภาดลนุชเจริญโชติวโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
36พระก่อเกียรติปรางทองอคฺคธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
37พระสมพรสิงหลจารุธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
38พระอภิสิทธิ์แสงชอนธมฺมวํโสวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
39พระบวรนันท์จันทร์เขียวฐานวโรวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
40พระพีระพลแสงทองกิตฺติภทฺโทวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
41พระสุรชัยอิ่มสำราญเทวธมฺโมวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
42พระพัฒนายุอิ่มสำราญอภินนฺโทวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
43พระณัฐวุฒิสุขโขอภิวฑฺฒโนวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
44พระวัชระนาคเกิดสารปญฺโญวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
45พระพลพลภู่งามกิตฺติพโลวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
46พระนนทชัยเสาวรสอานนฺโทวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
47พระชุติพงษ์สำรวยฐิตโสภโณวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
48พระอมรบุญสะอาดอรุโณวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
49พระสมปองบุบผาสวรรค์ฐานวโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
50สามเณรสนธยาสุขเอี่ยมวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก