รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเลิศฟ้าเจริญทรัพย์ภทฺทธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
2พระโสพลอินประเสริฐปญฺญาสาโรวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
3พระสุรศักดิ์วรรณสุขสุรธมฺโมวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
4พระจักรีเหลืองวิจิตรกิตฺตพุทฺโธวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
5พระไพฑูรย์กิ่งเกษฐานุตฺตโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
6พระจักกริชจยะสกุลกุลสโลวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
7พระเชาวฤทธิ์ปัญญาปญฺญาธโรวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
8พระมาดีจำรัสบรรณ์กลฺญาโนวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
9สามเณรนิธิภัทรประเมิณชัยวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
10พระพีระณัฐวงศ์ชัยมหาคุโณวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
11พระสุจิตต์ธานีสุจิตฺโตวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
12พระสมปองบุปผาสวรรค์ฐานวโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
13พระกันภัทรแสงยศธมฺมธโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
14พระโชคชัยโพธิ์อ่อนนาควโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
15พระจันมีสียางนอกสุจิตฺโตวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
16พระธนาคารโฮ้เซ็งกตสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
17พระทศพลแก้วแกมทองขนฺติพโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
18พระสถาพรเพ็ชรคุ้มอาทโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
19พระมิ่งขวัญสมบูรณ์จนฺทสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
20พระพิพัฒน์พิพ่วนนอกธนปาโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
21พระสุวรรณกลิ่นสุคนธ์ฌานสุโภวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
22พระบดินทร์จันทร์กองฐิตลาโภวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
23พระณัฐพงษ์วุฒิโสปภสฺสโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
24พระศิริมงคลเคหะรอดธมฺมสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
25พระสมชายสิงหานนท์มหาสกฺโกวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
26พระสมจิตรเชนคำกาอธิจิตฺโตวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
27พระทีปกรทองนวคุณทีปงฺกโรวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
28พระศิริศักดิ์บางตาลมหาวิริโยวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
29พระกมลชาบุตรชินกิตฺติปาโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
30พระเอกชัยเรืองอร่ามกมฺมสุทโธวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
31พระประพุฒิทองคำงามปญฺญาวชิโรวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
32พระสวาสทองหล่อสิริธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
33พระธนาโชติภูวันนายนฺตสีโลวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
34พระประเชิญแปลกหอมอนิโฆวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
35พระอวยชัยปิยธรรมชัยธมฺมธโชวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
36พระกิตติศักดิ์หล่อชีวธันย์สิริภทฺโทวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
37พระปฏิพัฒน์สุดงามจารุธมฺโมวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
38พระธีระวัฒน์กัลนานกจารุธมฺโมวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
39พระพัชรพลอวยพรพลวฑฺฒโนวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
40พระสิวารักษ์รุ่งสายปสาโทวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
41พระอดิศักดิ์สมนึกแท่นผลปุญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
42พระชาตรีทรัพย์สมบูรณ์มหาวีโรวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
43พระสิทธิโชคศรีมาสสีลเตโชวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
44พระสราญชัยกลิ่นสุคนธ์ภูริปญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
45พระสิปกรสลับสีวิสุทฺธสีโลวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
46พระจิรายุน้อยอุบลอินฺทธมฺโมวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
47พระสวาทบังแสงอ่อนปวฑฺฒโนวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
48พระเจริญชัยอนุมาศจิรธมฺโมวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
49สามเณรทิษณุทองนวคุณวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก