รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติวุฒิคำภิลานนท์อธิมุตฺโตวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
2พระสนธยาช้างอ่ำฐานิโยวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
3พระอัคนีวรรณ์ลพฐานวโรวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
4พระมนตรีชาติทำอติพโลวัดอู่ตะเภาคณะเขตหนองจอก
5พระสิทธิชัยตามถิ่นไทยวรธมฺโมวัดอู่ตะเภาคณะเขตหนองจอก
6พระนภสินธุ์เกตุหอมสุภทฺโทวัดอู่ตะเภาคณะเขตหนองจอก
7พระชัชวาลอ้นสุขประเสริฐกนฺตสีโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
8พระกัปตันบัวเขียวตนฺติปาโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
9พระสมจิตรเชนคำภาอธิจิตฺโตวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
10พระณราชัยจิตแผ้วภาวมโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
11พระสมานสายศรีสุดสงวนธมฺมทีโปวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
12พระวสุบุญสาธมฺมปาโลวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
13พระเอกชัยทองใบโตสมจิตฺโตวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
14พระเสน่ห์ปล้องทองเทวธมฺโมวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
15พระไพบูลย์ปรางทิพย์ฐิตทินฺโนวัดลำวังคาสุทธาวาสคณะเขตหนองจอก
16พระวิวัฒน์นิยมศรีนาควโรวัดลำวังคาสุทธาวาสคณะเขตหนองจอก
17พระยุทธนาเทศทองลาธมฺมเตโชวัดลำวังคาสุทธาวาสคณะเขตหนองจอก
18พระอัษฎาวุธปานสมพงษ์ธีรปญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
19พระอุดมศักดิ์สุพรรณสุดกิตฺติปญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
20พระอูสีทองธมฺมปาโลวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
21พระชรินทร์เพ็งพานิชปญฺญาวุฑฺโฒวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
22พระขวัญสิงหานุสิริธมฺโมวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
23พระทัศน์พลเพชรสังหารชินปุตฺโตวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
24พระฉัตรชัยจันทร์โป๊อาสโภวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
25พระภาคภูมิชะเอมธีรวํโสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
26พระสุรวุฑกุมมาน้อยปิยาจาโรวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
27พระปัญญาชมภูศรีเขมปญฺโญวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
28พระวีรวัฒน์โรจน์วัฒนสุนทรวชิรญาโณวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
29พระธนพงษ์เพ็งสว่างคนฺธปาโลวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
30พระเจษฎาโพธิ์ใหญ่อธิวโรวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
31พระกิตติภพจั่นเพ็ชรสิริภทฺโทวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
32พระสิทธิชัยพันธุศิลป์ปภสฺสโรวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
33พระอนิรุทธ์ไกรทองพลวุฑฺโฒวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
34พระสุธีหว่างตาลสุธิโนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
35พระชนาธิปวงษ์พรหมอภินนฺโทวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
36พระไชยวัฒน์อาทิตย์จิตฺตวโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
37พระรัตนพลวงษ์พรหมอติพโลวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
38พระศิริชัยพรมมาสิริภทฺโทวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
39พระมารุตเสาหงษ์คุณวีโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
40พระปรีชากิจเจริญสุเมโธวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
41พระแม้นบุญมากนฺตยุตฺโตวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
42พระสุวัฒน์เจตจิรประภาปญฺญาวชิโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
43พระณรงค์ฤทธิ์อักษรติสโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
44พระชโลทรนวลจันทร์อินฺทปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
45พระณัฐพลอิ่มสำราญนริสฺสโรวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
46พระขจรศักดิ์จูไหลอธิปญฺโญวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
47พระพัชรพลเอี่ยมสำอางค์ฐิตพโลวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
48พระวิทวัสเจริญผลพลวุฑฺโฒวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
49พระยศพลแสงสง่ายสปุญฺโญวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
50พระอภิชาติทายาฐิตสีโลวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก