รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดอนงคาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๐๐๑๘ - วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐชัยดีมงคลกิตฺติวุฑฺโฒวัดอนงคารามวัดอนงคาราม
2พระนันทครมีสินสุชีโววัดอนงคารามวัดอนงคาราม
3พระนริศวอนขอพรฐานวุฑฺโฒวัดอนงคารามวัดอนงคาราม
4สามเณรอภิสรใสสะอาดวัดอนงคารามวัดอนงคาราม
5พระทวีศักดิ์ไชยศักดิ์ธีรปญฺโญวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
6สามเณรวัชรกรใจกว้างวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
7สามเณรพิพัฒน์อินทรรัตน์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
8สามเณรพุฒิพงศ์อรุณวิศวกุลวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
9สามเณรอุดมพงศ์สุทธิรักษ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
10สามเณรธนากรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
11สามเณรเจษฎาพรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
12พระจีรเกียรติแสงเมืองจีรกิตฺติวัดทองนพคุณวัดทองนพคุณ
13พระตรงตรีนธิรคุโณวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
14พระปางชวนโสมปณฺฑิโตวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
15พระณัฐพรทับทิมปภาธโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
16พระสิทธินันท์อำพันเตชวโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
17พระอิแปลบารัวฐิตธมฺโมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
18พระนราศรีเพชรสุเมโธวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
19สามเณรภาคินอินทร์หอมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
20สามเณรสุไพพรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
21สามเณรปฏิภาณทองเภาวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
22สามเณรชัยมงคลสุขเกษมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
23สามเณรฑิฆัมพรมณีพันธ์วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
24สามเณรเกียรติศักดิ์พุทธเกตุวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
25สามเณรวีรวัฒน์สังสมานันท์วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
26พระทศพลเกตุตั้งมั่นทสพโลวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
27พระทรงวุฒิมานะลออตฺถสุโภวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
28พระกรณัฐสุขก่ำกนฺตสีโรวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
29พระนุชาศิลปีอนุชาโตวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
30พระวันเฉลิมโควางกูรอคฺคปญฺโญวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
31พระสมชายกิ่งเงินฐิตธมฺโมวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
32พระพสธรศรีสุขฐิตรํสีวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
33พระกชพลสุนทรวิภาตสุนฺทรพโลวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
34พระกัมพลจริยารักษ์กมฺพโลวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
35พระฐิติพงศ์โพธิ์พ่วงฐิตธมฺโมวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
36สามเณรกิตติพงษ์โม่งทองหลางวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
37สามเณรฉัตรชัยสังเมืองวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
38สามเณรกฤตเมธเพียรจริงวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
39สามเณรวิรัตน์เถื่อนถ้ำแก้ววัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
40สามเณรวีรวัฒน์สราคำวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
41สามเณรธนิกรหินอ่อนวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
42สามเณรภานุมาศเล็กจันทร์วัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
43สามเณรธีรพงษ์เร่ห์บุญวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
44พระวิรัตน์เสรีขจรกิจเจริญวรกิจฺโจวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
45พระธนวัฒน์อุศุภรัตน์อนีโฆวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
46พระณัฐวุฒิเสมาเงินสุทฺธิมโนวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
47พระสากรกิ่งทองจนฺทวณฺโณวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
48สามเณรสุภัควุฒิเรืองพานิชวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร
49สามเณรประเสริฐก่อแก้ววัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร