รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพชรเจิรญวินิจอนุตฺตโรวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
2พระณัชแดงทองคำสุทฺธจิตฺโตวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
3พระไทยรัตน์ทรัพย์สมบัติฐิตปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
4พระคนองเดชทับทิมนิลภูริปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
5พระชนะการณ์รุ่งเจริญอุตฺตมปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
6พระอนุชาวันดีกิตฺติปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
7สามเณรนาราวินท์ธนอรรถเศรษฐ์วัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
8สามเณรธนโชคธุระงานวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
9สามเณรวีระพงษ์ดาแพงวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
10สามเณรสิรภัทรมณีล้ำวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
11พระสุรเชษฐ์หรั่งใจเย็นสุรเตโชวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
12สามเณรธราเทพจีระวงษ์สกุล-วัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
13สามเณรไพรวัลย์โคตรวงษา-วัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
14พระญาณพลลิ้มเจริญพรอคฺคธมฺโมวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
15พระองอาจอิ่มประคองศิลป์อภินนฺโทวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
16พระณัฐกุลอิ๋วสวัสดิ์สิริจนฺโทวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
17พระปณิธิดีเลิศฉนฺทสโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
18พระมานิตย์สุวอพทฺธธมฺโมวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
19พระภารินทร์แสนเครือฐิตทินฺโนวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
20พระศักดิ์กมลศรีนรเรศธีรปญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
21พระธรรมนูญเหล่าพิเชียรพงษ์ชุตินฺธโรวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
22พระภาษิตรักนพวารสุธมฺโมวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
23พระรังสินนท์ผมพันธ์ถิรจิตฺโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
24พระสราวุธกลั่นเขียวจิตฺตปาโลวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
25พระอนุชาดาวังปากุสลจิตฺโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
26สามเณรวชิรเมธพรมมีวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
27พระทวีศักดิ์ภูวดลพิพัฒน์นาถธมฺโมวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
28พระเทพพิทักษ์ฉ่ำบุญรอดจนฺทธมฺโมวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
29พระนันธวัฒน์พิทักษ์โชติธรรมอาจิณฺณธมฺโมวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
30พระกุลพิพิทย์ภิรมย์โชคชัยเตชธมฺโมวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
31พระเอกพจน์จันทร์แก้วปภสฺสโรวัดสนคณะเขตทุ่งครุ
32พระวิชิตชัยกอบธัญกรณ์ปภสฺสโรวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
33พระพรรธน์นลขจรกิจวิทยกุลกตธมฺโมวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ