รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนาวินสีหาบุตรอธิวโรวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
2พระสุชาติพลต้นจารุวณฺโณวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
3พระฐิติบัวแก้วอธิวโรวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
4พระธนวัฒน์ยิ้มปราโมทย์ธนวฑฺฒโนวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
5พระเจริญชำนิอภิวฑฺฒโนวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
6พระปริวัฒน์ถนอมสัตย์ปริวฑฺฒโนวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
7พระมณฑลทองทิพย์อธิวีโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
8พระวัฒนาน้อยมาอคฺคธมฺโมวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
9พระชวนชัยคล้ายสิทธิ์ธมฺมวโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
10พระจิรเดชโนใหม่จนฺทสาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
11พระธรรมนูญมาฆะมาตรสุภาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
12พระอรรถพลแข็งขันสจฺจวโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
13พระเฉลิมเกียรติเรืองเฉลิมเดชกนฺตสาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
14พระวรเมธศิราแร่อาภาธโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
15พระสุภเวชเกิดเปี่ยมปภสฺสโรวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
16พระพีรกรธนาปุณยพัฒฐิตปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
17พระศุภกรเกลี้ยงเกลาปภสฺสโรวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
18พระกันตภณเชื้อเชียงเม่นสิริจนฺโทวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
19พระวิทิตพรเลิศพงศ์กมฺพุวณฺโณวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
20พระสันติจิตสุทธิญาณปิยธมฺโมวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
21พระศิริโรจน์กลิ่นค้างพลูศิริจนฺโทวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
22พระสุทธิพรบุญพิทักษ์ปิยวณฺโณวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
23พระสุรพลจิตต์อาษาอิสิญาโณวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
24พระศิริชัยสุขไสยาตร์พรฺหมฺญาโณวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
25พระพรสิทธิ์ตรีพาต์กตปุญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
26พระธัชนนท์เนื่องอุทัยจนฺทโกวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
27พระสมพงษ์ปุยทองปญฺญาวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
28พระวัชรพงษ์การสมพิศญาณสํวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
29พระสมชายคงชื่นตปคุโณวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
30พระฐิติพงศ์พูลเกษมสนฺตจิตฺโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
31พระวุฒิพงษ์เสือคำรามกนฺตสีโลวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
32พระชนะพลแผนสูงปญฺญาวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
33พระกมลภพม่วงมณีสิริธมฺโมวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
34สามเณรวัชรินทร์ฉิมมาบลวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
35สามเณรนันท์กรพูลทองวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
36สามเณรนราธิปถุงเงินศิริวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
37สามเณรปฏิภัทรป้อมนาควัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
38พระจุฑาหร่ำแคณฏฺฐิโกวัดสนคณะเขตทุ่งครุ
39พระสวัสดิ์โคตรธิสารขนฺติธโรวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
40พระรวีวิชญ์จตุพรตั้งเจริญอุตฺตโมวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ