รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศุภชัยพุฒหอมชาคโรวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
2พระไตรภพศรีจันทร์โฉมสุเมโธวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
3พระมานิตย์พานิชย์ฐิตเมโธวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
4พระธุวานันท์โสดาบรรลุอภินนฺโทวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
5พระจิรานุวัฒน์อำพันธ์อติวีโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
6พระชาญชัยพบสถานกนฺตวีโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
7พระธงสวัสดิ์ภู่โกสนธิ์เทวธมฺโมวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
8พระสภาหลอยส่วนติกฺขวีโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
9พระสุรเชษฐ์ตันติเสนาบุญปริปุณโณวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
10พระกานต์ธวัชช์ตั้งสิริเลิศปญฺญาวุฑโฒวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
11สามเณรสราวุธนิระพันธ์วัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
12พระสำรวยสมเนตรสมจิตฺโตวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
13พระพิรัชม์ภูมิสัตย์ปญฺญาธโรวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
14พระณัฐวุฒิลานนท์ฐิตวิริโยวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
15พระชัชชัยผจญทรพรรคอิทฺธิญาโณวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
16พระตัถย์แก้ววิเชียรโรจโนวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
17พระชาตรีวิวาสุขุธีรภทฺโทวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
18พระภิรัฐกรณ์หมอนเขื่อนถาวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
19พระวิศรุตศักดิ์ปิยะพันธ์ฐิตสํวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
20พระปิติพลรัมภารัตน์รตโนวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
21พระนพพลปฐมศิริกุลถิรคุโณวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
22พระนพพรฮวดชิตจิรตฺถิโกวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
23พระวีระวัฒน์ยั่งยืนปภากโรวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
24พระกนิษฐ์ฟักแก้วโฆสคุโณวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
25พระนิธิกรศรีพระรามอภินนฺโทวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
26พระสมบัติจันทร์โพธิ์เตชธมฺโมวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
27พระภานุเดชแสงน้ำรักสนฺตมโนวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
28สามเณรพงศกรทองอยู่วัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
29สามเณรศักดิ์สิทธิ์เพชรดาวงค์วัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
30สามเณรธนภัทรสุทิพย์วัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
31พระสมศักดิ์อิ่มอยู่สุทธิสทฺโธวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
32พระอติศักดิ์โพธิ์มีศรีอนุตฺตโรวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
33พระบานชื่นชุ่มใจอภิธมฺโมวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
34พระฉัตรชัยพ่วงเดชสุทฺธสีโลวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
35พระศราวุธทองดีฐานวโรวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
36พระศรายุทธเมืองพุทธาเขมจิตฺโตวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
37พระจตุรงค์มีรัตน์จิตฺตสํวโรวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
38พระวสันต์วรธนาคมปญฺญาทีโปวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
39พระอนันต์จันทร์ธรรมจนฺทธมฺโมวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
40พระโจ้เลิศสถิตย์วงศ์โสตฺถิโกวัดสนคณะเขตทุ่งครุ