รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทัศนัยวิริยะวงศ์สกุลธมฺมวโรวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
2พระวีรวิชญ์จิโรจน์รัตน์จิตฺตปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
3พระธนพลประถมกรึกกมลปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
4พระพิทักษ์วุฒิสารสิริวฑฺฒนปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
5พระณรงค์ธัชเพิ่มศิรินิติสารปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
6พระณัฐพลมั่งคั่งสกุลรตนโชติปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
7พระศุภกิตติ์กอแก้วสุทฺธิกปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
8พระศีลป์ประพงษ์หันตุลาพลปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
9พระปฎิภาณไม้จันทร์อภิญาณปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
10พระปัญญาสังหาทรัพหิตกฺกรปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
11พระจิรพลแซ่เอียวกลฺยาณปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
12สามเณรอนุพงษ์วรรณงามวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
13สามเณรพิชาภพโรหิตเสถียรวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
14สามเณรกิตติศักดิ์สิงห์คำวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
15สามเณรคฑาวุธกล่อมดีวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
16สามเณรวายุจุฬามณีวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
17สามเณรสุวรรณชาติมิ่งมงคลวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
18สามเณรพีรพัฒน์ไพรบึงวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
19สามเณรวีระศักดิ์ใจโห้มวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
20สามเณรพิทักษ์เสียมสุขวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
21สามเณรธันวาทองประดิษฐ์วัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
22พระทรงธรรมพนิชตฤณโชติชินมาโรวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
23พระอภิเดชจินดาอุดมศักดิ์อภิเตโชวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
24พระทรงพลหวลห้อยเตชพโลวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
25พระกฤษวัฒน์วันเกษมกนฺตธมฺโมวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
26พระนครสุขหอมวรธมฺโมวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
27พระสมชายวงค์ชัยชินวโรวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
28สามเณรธนันธรจีระวงษ์สกุลวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
29พระชัยชาญสัพโสทนฺตาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
30พระธนกฤตอินทรากิตฺติธโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
31พระจิรานุวัฒน์อำพันธ์อาภากโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
32พระสุรเขตย์สุขีรัตน์ขนฺติสาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
33พระอมฤตศรีเจริญฐานิสฺสโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
34พระสมศักดิ์ต่อประสิทธิ์กุลกนฺตสาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
35พระปิยวัฒน์จิตต์อาษาปิยวฑฺฒโนวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
36พระณรงค์อ่อนน้อมกตธมฺโมวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
37พระพงศ์พันเผือกรื่นเขมวโรวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
38พระพุฒิพงศ์อัตถาเวชปิยวณฺโณวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
39พระบุญฤทธิ์ศรีพระรามธนปาโลวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
40พระอาทิตย์สุขประสงค์อคฺคปญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
41พระวรวุฒิสุขเรืองวรวุฑฺโฒวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
42พระชุณหปักษ์ปุดังชาติสุชาโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
43พระพิศณุพงศ์โพสิตสมาหิโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
44พระภูวคมจารุมหกุลถิรปุญฺโญวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
45พระยุทธนากาสุยะปุญฺญมโนวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
46พระวิทยาชุ่มชื่นโรจนธมฺโมวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
47พระคมสันต์เตียนขุนทดสีลธโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
48สามเณรวัชรพลฉิมมาบลวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
49พระธรรมรัตน์ลำพูนสิกฺขาสโภวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
50พระมนัสรุ่งเรืองสีลโชโตวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ