รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดเลา
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิติพนจันทร์ทองจนฺทสุวณฺโณวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
2พระนันทวัฒน์แช่มชื่นภูริวฑฺฒโนวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
3พระอัณณ์จารุจิตต์มนฺตคุตฺโตวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
4พระพุฒทาแน่นอุดรฐานุตฺตโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
5พระธนาวุธคล้ายนาคปญฺญาวุฑฺโฒวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
6พระพีรพัฒน์อินธิสารปภาธโรวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
7พระสามารถน้อยอิ่มสุมโนวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
8พระพัฒนกรกิตติธรวงศ์อภิปญฺโญวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
9พระวิกรมพรมบุตรธีรธมฺโมวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
10พระจีรศักดิ์ครอบบัวบานกิตฺติคุโณวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
11พระสุวิทย์มหาชัยอธิปญฺโญวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
12พระสุรธัชแจ่มจันทร์ศรีภิรปุญฺโญวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
13พระภานุวัฒน์เจืออุปถัมย์ฐานจาโรวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
14พระกวินเผือกบำรุงสมจิตฺโตวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
15พระธนากรชาวขมิ้นธนิสฺสโรวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
16พระพรพนธ์ชมทรัพย์สิริทตฺโตวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
17พระกฤษฎาจุลสกุลศักดิ์สิริวณฺโณวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
18พระจำลองงามขำอคฺคธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
19พระสิทธิชัยวิลัยมาตย์ถิรญาโณวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
20พระธีระศักดิ์วงษ์ใจอิทฺธิญาโณวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
21พระลิขิตพ่วงเปียคุณธโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
22สามเณรทักษ์ดนัยสุขวิบูลย์วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
23พระสุวิทย์เผือกบำรุงสุจิตฺโตวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
24พระจิระวัฒน์จตุพรจรัสกุลจิรวฑฺฒโนวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
25พระบุญเลิศมาลีอคฺคปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
26พระพิกิจเกิดผดุงชาตวิริโยวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
27พระโสภณคุตพันธ์ภทฺทธมฺโมวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
28พระประวีร์ต้นบุญชาตวีโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
29พระวัชรพลโฮเวิร์ดธมฺมพโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
30พระสมคิดปรีมาทย์นาถปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
31พระคุณากรชาวบ้านเกาะอาภากโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
32สามเณรสามเณรอนุชิตภารสงวนวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
33พระสุชาติดวงใจนาถกโรวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
34พระสมศักดิ์เสริมทรัพย์สมาหิโตวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
35สามเณรธนวัฒน์แสงคำวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
36สามเณรกฤษณะพันธานนท์วัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
37พระฐานวีร์รักพวกกนฺตวีโรวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
38พระอนุชิตนัยนารถชาตปญฺโญวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
39พระดวงกัณห์หาถิรสีโลวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
40สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณทองวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
41พระอนุชาอุดมชัยพัฒนาประพสฺโรวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
42พระสันโลน-สุทฺทโรวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
43พระอ่อง ไช ทอ-สุนนฺถวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
44พระวัน-วิสุทฺโธวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
45พระชนาธิปนันทเจริญญาณธิจวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
46สามเณรดวงดีทองดีวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
47สามเณรชลนทีดวงจันทร์วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
48สามเณรน้ำมนต์น้ำหวานวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
49สามเณรอภิรักษ์สีทองวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
50สามเณรชัยยุทธหงษ์บูรพาวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน