รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดเลา
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปรมัตถ์บำรุงเวชเขมวโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
2พระศุภวิฃญ์จันทร์หอมภทฺทสีโลวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
3พระวัฒนาโตบุญฉินฺนาลโยวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
4พระทวีทรัพย์จุ้ยมูลกนฺตธมฺโมวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
5พระชินกฤตมีมอญสีลสุทฺโธวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
6พระณชพลศรทองกิตฺติภทฺโทวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
7พระศักดิ์สิทธิ์จุ้ยเสียงเพราะโชติปาโลวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
8พระจำลองงามขำอคฺคธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
9พระดนุสรณ์ก้อนด้วงกิตฺติปุญฺโญวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
10พระณัฐพงศ์ทองบ้านไทรวุฑฺฒิธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
11พระกันดิศรัตนเสถียรสุจิตฺโตวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
12พระหล้าน้อยราชชมภูภทฺทธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
13พระดุษฎีสุธัญญาธนะกิจสีลสุทฺโธวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
14พระสุรนันท์ชุติฉายพลวงษ์ชุติมนฺโตวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
15สามเณรสุรศักดิ์แพรดำวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
16สามเณรณัฐณกรกุลณะวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
17พระสุวิทย์มหาชัยอธิปญฺโญวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
18พระสุรเชษฐ์สังข์ทองจกฺกธมฺโมวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
19พระภาสกรเกี่ยวมาภทฺทปุญโญวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
20พระธนพลองค์วิทยานุสรณ์สุปญฺโญวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
21พระวิสุทธ์สุขเกษมจิตฺตธมฺโมวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
22พระภานุวัฒน์ภู่กล่อมภทฺทปญฺโญวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
23พระกิตติพงษ์บำรุงทรัพย์วรสทฺโธวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
24พระศักดิ์ณรงค์ภูมีกิตฺติฐาโนวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
25พระจิรณัฐทิ้วสุวรรณจิรวุฑฺโฒวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
26พระทรงเกียรติคงมากธมฺมทสฺสีวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
27พระนพดลไผ่ไทยปญฺญาธโรวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
28พระอนุชาลาโสภีสุตาคโมวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
29พระสมศักดิ์เสริมทรัพย์สมาหิโตวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
30พระชัชเดชารวีโชคเดโชรวิเตโชวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
31พระเสน่ห์รอดสมนามกตปุญฺโญวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
32สามเณรสราวุฒิปานสง่าวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
33พระสุนทรเล็กศรีวรรณวิสุทฺธจิตฺโตวัดประชาบำรุงคณะเขตบางขุนเทียน
34พระมนัสชัยพรหมศรปิยธมฺโมวัดประชาบำรุงคณะเขตบางขุนเทียน
35พระวรพลแสวงหาปญฺญาวโรวัดประชาบำรุงคณะเขตบางขุนเทียน
36พระสุทธิโชตชุ่มแจ่มสุขกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
37พระเมธาสิทธิ์อินทรภัยจิตรฐานวุฑฺโฒวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
38พระณัฐพันธ์เมตตาจิตณฏฺฐพโลวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
39พระชยุตศิรวราภากุลสมจิตฺโตวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
40พระจีรศักดิ์บุญศรกุสลจิตฺโตวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
41พระสมยศชุ่มแจ่มกตสาโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
42พระเฉลาเรืองลอยขำปิยลีโลวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
43พระนำโชคชั้นอินทร์งามถาวรจิตฺโตวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
44พระสุวรรณ-สุธมฺโมวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
45พระนนท์งามดีสุนนฺถวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
46สามเณรธนพลยาว-วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
47สามเณรบูรพา--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
48สามเณรพีรภัทรตันเอี๋ยม-วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
49สามเณรมาวิน--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
50สามเณรดวงดีทองดี-วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน