รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 90 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศราวุธมั่งสินวิสารโทวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
2พระวันชัยชนะคนหาญอคฺคธมฺโมวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
3พระธนาวุฒิอินคล้ายฐานวุฑฺโฒวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
4พระสุริชัชภู่เล็กปุณฺณวุฑฺโฒวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
5พระจีรวัฒน์จันทองพลวุฑฺโฒวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
6พระจิรพงศ์เมตตาจิตต์จิรวํโสวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
7พระโชคชนะเสียงล้ำโฆสธมฺโมวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
8พระกิจจาแซ่ซื้อกิจฺจสาโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
9พระพสิษฐ์สุคนธทรัพย์สุขวฑฺฒโนวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
10พระอุนาชานวาทิกอคฺคปญฺโญวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
11พระศดิศประยูรทองปญฺญาทีโปวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
12พระสิทธิพรบุญสะเดาสุปญฺโญวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
13พระอำนวยน่วมนิ่มสีลวฑฺฒโนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
14พระพรศักดิ์แจ้งสุขถาวรธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
15พระสมพงษ์คงมายปรกฺกโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
16พระชัยมงคลการปากเกร็ดชยมงฺคโลวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
17พระประสงค์เมืองคำอนุภโทวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
18พระทวีศักดิ์มณีรุ่งเรืองโสภณสีโลวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
19พระอนันต์ยศลือชาโสภณมโนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
20พระธัศนัยพลมีเดชจรณธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
21พระปัญญาตรีสินปญฺญาวชิโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
22สามเณรชัชนันท์เอกพิทักษ์พงศ์-วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
23สามเณรเสกสรรค์นาน้อย-วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
24พระไพรัตน์เจริญสุขสุขกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
25พระณฐยศรู้วัชรปกรณ์ยสปาโลวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
26พระนวพรฤทธิจีนคุณวโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
27พระอิทธิสุขเจริญชวนปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
28พระธนัยวาปีปิยสีโลวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
29พระรัฐธีย์ยอดแก้วอภิปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
30พระจักรกฤษณ์สุขสุนิตย์ปิยธมฺโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
31พระปรเมษฐ์จตุพรจรัสกุลปรเมโธวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
32พระรัชพลศีวาทกานต์รตนปาโลวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
33พระสมเจตน์บุญปกถิรญาโณวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
34พระวสวัตติ์แสงนาวานุกูลเตชวณฺโณวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
35พระกงศีลบุญศรีนุวงศ์ฐิตสีโลวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
36พระจิรโชคนิรดาพงศ์จิรปุญโญวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
37พระพีระศิลป์ศรีวิชชุพงษ์ธมฺมปวโรวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
38สามเณรณัฐวัตรเพชรสมบัติ-วัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
39สามเณรชาติชายกิจทวี-วัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
40พระอรงกรณ์ไชยยนต์อลงฺกโรวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
41พระสุคนธ์มรรคสกุลมุตฺตจิตฺโตวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
42พระสนั่นไทยสวยสมจิตฺโตวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
43พระอริยะเลาหอริยวงศ์อริยธมฺโมวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
44สามเณรวัชรพลยอดประชัน-วัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
45สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณทอง-วัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
46พระเดชนรินทร์จิตตทัตชยปาโลวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
47พระสิทธิศักดิ์ทับทิมสีลโชโตวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
48พระจิระพงศ์พรหมสอาดฐิตมโนวัดบัวผันคณะเขตบางขุนเทียน
49พระสำรวยการสมโชคฐิตจิตฺโตวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
50พระสมเกียรติโกมาระเดชธมฺมพโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน