รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรุตจันทร์หอมจารุธมฺโมวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
2พระกันตเชษฐ์จันทร์หอมสุทสฺสโนวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
3พระสิทธิพลพลูสวัสดิ์สุภทฺโทวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
4พระเอกรักษ์โรจนคงอยู่ภทฺทวโรวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
5พระสิทธิพงษ์แย้มอ่วมพทฺธญาโณวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
6พระปิติกรตันประภัสสรฐิตปญฺโญวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
7สามเณรธวัชชัยอินทรสุนทร-วัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
8พระสนิทกลิ่นบุญสดถาวโรวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
9พระเด่นพงศ์กันสิงห์สุทฺธจิตฺโตวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
10พระนิธิวัชร์เจริญจรูญพัชร์กิตฺติภทฺโทวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
11พระอภิลักษณ์นนทวงษ์ธนปาโลวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
12พระนครินทร์เวชกิจอภิปญฺโญวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
13พระเกรียงไกรเกิดเกียรติสุดากิตฺติมงฺคโลวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
14พระภาณุพงศ์เกิดดวงสิริวุฑฺโฒวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
15พระจิตรภณโครตชัยจิรปุญฺโญวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
16พระสมปองไผ่ไทยอุตฺตมวํโสวัดกำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
17พระสมพงษ์คงมายูปรกฺกโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
18พระจิรพัฒน์ทิมขำอติธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
19พระอภิเดชมาพลายโชติวโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
20พระสมประสงค์สว่างแก้วอิทธิญาโณวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
21พระวิรัชรัศมีสุขคุณสํวโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
22พระทวีชัยคุณวุฒินันท์อภิวฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
23พระพงษ์ชัยวัฒน์มหัธนโชติขนฺติโสภโณวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
24พระเจษฎาเกิดเปียมอิทฺธิญาโณวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
25พระวีระพงค์รักษาคลังธนวุฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
26พระอัฐพลหุยะพันธุ์มหาปญฺโญวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
27สามเณรภานุวงค์อำภู-วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
28สามเณรชิษณุชาภัทรตรีกมล-วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
29สามเณรสิทธิพงศ์รักโคตร-วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
30พระพลร่มจำปาทองปิยสีโลวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
31พระสักรินทร์สิงห์ทุยฐิตาโภวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
32พระสุภิชาติงามพริ้งศรีเตชธมฺโมวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
33พระพรเทพเนื้อทองปวฑฺฒโนวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
34พระรัชพลศีวาทกานต์รตนปาโลวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
35พระจิรัฏฐ์บุญเลิศอมโรวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
36พระธีระสิทธิ์ใสสะอาดจิรวฑฺฒโนวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
37พระวิทยามณีนิลกตคุโณวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
38พระชัยวัฒน์เปลี่ยนในชินวโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
39พระสุทรรศเดือนสวัสดิ์ถาวรธมฺโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
40พระพลรัตน์ผลขำทองวิสุทฺธสีโลวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
41พระปกาศิตชื่นจิตรสุตธมฺโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
42พระชูสิทธิ์บุญเมฆกิตฺติปาโลวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
43พระมารุตพบศิลาสุทฺธปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
44พระกฤษณะเชียงพาสุชาโตวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
45พระดลนทีทิมอรรถกนฺตปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
46พระณัฐยศจอดเกาะยสปาโลวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
47พระพชรทองเลี่ยมรัตน์คุณวโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
48พระสิริวัฒน์ธาระลาภสุภกิจฺโจวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
49พระธนพลชูใจหาญธนพโลวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
50พระเดชประการโพธิ์ตะคามเตชปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน