รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๖๐๒๔ - วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิจิตรเทพธรรมวิจิตเดชฐานธมฺโมวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
2พระธีรโชติรัตนหัตถการจนฺทโชโตวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
3พระยอดธงกรุดทองกิตฺติวณฺโณวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
4สามเณรกิตติพงศ์ชนะรัตน์วัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
5สามเณรนพรัตน์เกิดกันวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
6สามเณรศราวุฒิไชยชนะวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
7สามเณรนวพลฝั้นคำปวงวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
8สามเณรนราธิปผาชาวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
9สามเณรมงคลชัยมุริกาวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
10สามเณรกฤษดาล้ามกระโทกวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
11สามเณรธนวิทย์หาแก้ววัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
12สามเณรปุณภพ'-วัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
13สามเณรนครินทร์แก้วแย้มวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
14สามเณรณฐภัทรหนูเลี่ยงวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
15สามเณรรัฐชภูมิใจยะวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
16สามเณรอดิศักดิ์สุวรรณภักดีวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
17พระอนุศิษฎ์วัจนะรัตน์ชุตินฺธโรวัดหนังวัดราชโอรสาราม
18พระอธิวัฒน์มากนวลกิตฺติโกวัดหนังวัดราชโอรสาราม
19พระณัฐพงษ์พินใยขนฺติโกวัดหนังวัดราชโอรสาราม
20สามเณรสัมมาทิฏฐิพลสมานมิตรวัดหนังวัดราชโอรสาราม
21พระสันติพงษ์สิงห์ขจรสนฺติวํโสวัดนางนองวัดราชโอรสาราม
22พระจิรภัทรชำนิงานจิรวฑฺฒโนวัดนางนองวัดราชโอรสาราม
23พระโกสิตศรีสังข์โกสิโตวัดนางนองวัดราชโอรสาราม
24พระว่าที่ ร.ต.สุริยะน้อยใหญ่ฐานวโรวัดศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
25พระการกฤศพันธุ์ศรีโชติธมฺโมวัดศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
26พระพีระพลศรีสุขสะอาดวีรพโลวัดศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
27พระธนชิตเลือดขุนทดสิริสาโรวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
28พระสิริวัฒน์วิวรรธน์สมบัติอภิวฑฺฒโนวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
29พระนิธิวงษ์สุพิชญภทฺรธมฺโมวัดบางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
30พระวิเชียรซอวราพันธ์ภูริปญฺโญวัดบางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
31พระมานพสินสมบัติโฆสธมฺโมวัดบางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
32พระเอนกทองกรปิยสีโลวัดบางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
33พระยุรนันท์แตงกลับสุทฺธิจาโควัดบางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
34พระพิบูลย์ยุคสูงเนินปวโรวัดบางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
35พระทศพลหาสุขขนฺติยุตฺโตวัดบางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
36พระรัตนชัยโหมดเถื่อนภทฺรธมฺโมวัดแก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสาราม
37พระเอกพลบุญอยู่มหาปญฺโญวัดไทรวัดราชโอรสาราม
38พระวรุฒน้อยดัดฐานงฺกโรวัดไทรวัดราชโอรสาราม
39พระสุทธิพงษ์เฟื่องฟูลอยสุทฺธิวํโสวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
40พระธีรภัทรคัดทะจันทร์ธีรภทฺโทวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
41พระธีรพงศ์ศรีลาคำธีรวํโสวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
42พระญาณกรมิลาวรรณ์ญาณงฺกโรวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
43พระเปรมวิชช์ธนเสถียรปัทม์โอภาโสวัดบางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
44พระอำพลวงค์ภักดีปญฺญาพโลวัดบางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
45พระปองเลิศสุวรรณชัยทัศน์ปญฺญาวโรวัดบางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
46พระสุวัฒน์แซ่จังจิรวฑฺฒโนวัดบางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
47สามเณรบุญทรัพย์ชำนาญวัดบางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
48พระสุภมรกลิ่นสุวรรณปภสฺสโรวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
49พระพรฤกษ์คล้ายวิจิตร์ธมฺมวโรวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
50พระสมเกียรติสมเหมาะฐิตานนฺโทวัดบางขุนเทียนในวัดราชโอรสาราม