รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๖๐๒๔ - วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจตุพงศ์รามนัฏสนฺติรโตวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
2พระธนบัตรบวรมหาชนกอินฺทโชโตวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
3พระเจตนันท์วงกาศรีจิตฺตคุตฺโตวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
4สามเณรวรเมธอินโนวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
5สามเณรอนุศาสน์อรัญทองวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
6สามเณรวีรกรเกลื่อนกลางดอนวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
7พระสุพจน์ด้วงอุส่าห์สนฺตจิตฺโตวัดหนังวัดราชโอรสาราม
8พระอริยะนาคเกิดอริยวํโสวัดหนังวัดราชโอรสาราม
9พระภูมิสิษฐิพัศค้อนจัตุรัสโชตโกวัดหนังวัดราชโอรสาราม
10พระวรภพงามถิ่นถามพโลวัดหนังวัดราชโอรสาราม
11พระนวลเกตุภูงาถิรญาโณวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
12พระธวัชชัยคาวไชยสงค์ชยานนฺโทวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
13พระเอกรินทร์ภักดิ์ศรนรินฺโทวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
14สามเณรสุรสิทธิ์ติระตระกูลเสรีวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
15พระพัลลภพานทองฐานวีโรวัดศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
16พระเทพฤทธิ์เปาลานวัฒน์ธมฺมสาโรวัดแก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสาราม
17พระสำเริงเกิดมั่นเขมานนฺโทวัดไทรวัดราชโอรสาราม
18พระสมชายวรรณะอยู่โชติธมฺโมวัดไทรวัดราชโอรสาราม
19พระเชาวลิตรม่วงเงินคุณวโรวัดไทรวัดราชโอรสาราม
20พระนพพลสุวรรณมาลีขนฺติพโลวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
21พระจักรณรงค์พิศวงจกฺกวโรวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
22พระรัฐศาสตร์พิศเพ็งปณฺฑิโตวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
23พระโชติพัฒน์ชิวชาวนาโชติภทฺโทวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
24พระนพคุณลมปลิวอิสฺสรธมฺโมวัดบางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
25พระนรากรท้วมจันทร์พลากโรวัดบางขุนเทียนในวัดราชโอรสาราม
26พระพัทธพลนิมิตรวิเศษกุลฐิตธมฺโมวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
27พระตนุวัฒน์ธาราธรรมาธิกรณ์ฉนฺทกโรวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
28พระศักดิ์ชัยธรรมศิริชยธมฺโมวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
29พระอรรถพลถนอมกุลบุตรกิตฺติโกวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
30พระนิรันดร์บุญสู่ฐานสมฺปนฺโนวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
31พระนพวินท์ศรีอินกิจญาณสาโรวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
32พระพิเชษฐามาโตโสภโณวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
33พระณัฐวุฒิโพพุดตาลจารุธมฺโมวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
34สามเณรณัฐพลโพพุดตาลวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
35พระจรูญลิขิตปญญาธโรวัดสีสุกวัดราชโอรสาราม
36พระสหนนวงษ์รุ่งเรืองกตสาโรวัดสีสุกวัดราชโอรสาราม
37สามเณรนวพลเกษรบัววัดสีสุกวัดราชโอรสาราม
38พระภครินทร์อาษานอกปญฺญาธโรวัดกกวัดราชโอรสาราม
39พระณรงค์ชัยแก้ววิริยะกิจกูลธมฺมาวุโธวัดกกวัดราชโอรสาราม
40พระพลัชกรแห่ธงชัยพทฺธธมฺโมวัดกกวัดราชโอรสาราม
41พระไตรลักษณ์สนั่นแก้วสิริธมฺโมวัดกกวัดราชโอรสาราม
42พระณัฐวุฒิสัสดีสีลเตโชวัดกกวัดราชโอรสาราม
43พระนครินทร์ขจรศิริกุลจิรวฑฺฒโนวัดกกวัดราชโอรสาราม
44พระเสกสรรสุขสินถิรจิตฺโตวัดโพธิทองวัดราชโอรสาราม
45พระพรชัยอริยวงศ์วิจิตฺโตวัดโพธิทองวัดราชโอรสาราม
46พระภูวดลหมู่หมื่นศรีจนฺทิโกวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงวัดราชโอรสาราม
47พระรณพีร์ทรัพย์กิตติวุฒิอตฺตสิโนวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงวัดราชโอรสาราม
48พระพีรยุทธแข่งบุญธีรธมฺโมวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงวัดราชโอรสาราม
49พระสุเนตรหงอสูงเนินสุจิตฺโตวัดโพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม