รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๖๐๒๔ - วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรายุนรมานพอายุวฑฺฒโกวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
2พระณัฐพลแก้วเกิดกิตฺติพโลวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
3พระกิตติพงศ์ฉันทธนาวงศ์ปิยธมฺโมวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
4พระคงกรณ์แสงภูคุณากโรวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
5พระณัฏฐ์ภพตันสวัสดิ์กนฺตธมฺโมวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
6สามเณรปิยวัฒหุ่นแก้ววัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
7พระนวลเกตุภูงาถิรญาโณวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
8พระณัฐวุฒิครุฑน้อยณฏฺฐวุฑฺโฒวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
9พระสำเริงเกิดมั่นเขมานนฺโทวัดไทรวัดราชโอรสาราม
10พระสุรชาติวรรณะอยู่สุรชาโตวัดไทรวัดราชโอรสาราม
11พระอำนวยริดพันธุ์สุธมฺโมวัดไทรวัดราชโอรสาราม
12พระสมเกียรติอัศวมีพลังปิยปุตฺโตวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
13พระพินิตนิลจาดธีรภทฺโทวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
14พระแสงจันทร์แก้วภักดีฐิตธมฺโมวัดบางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
15พระปรีชาคงขวัญยืนสุธมฺโมวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
16พระธนกฤตรตะพันธุ์กิตฺติโกวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
17พระภานุพงษ์ใยสุขสิริปญฺโญวัดกกวัดราชโอรสาราม
18พระจักย์กริชนิยมพร้อมปิยธมฺโมวัดกกวัดราชโอรสาราม
19พระปณิธานโมรัญยาวรจิตฺโตวัดกกวัดราชโอรสาราม
20พระนรินทร์สืบเทศฉนฺทชาโตวัดกกวัดราชโอรสาราม
21พระปัณณวัฒน์งามเพ็งขนฺติสาโรวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
22พระเอกบดินทร์ชีพประกิตญาณวีโรวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
23พระจิณณะพันธุ์วิมลชัยปริปุณฺโณวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
24พระสุเนตร์หงอสูงเนินสุจิตฺโตวัดโพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม
25พระศิวดลพจน์สีทรอกฺโกธโนวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงวัดราชโอรสาราม
26พระวีระพลพรมขานสิริคุตฺโตวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงวัดราชโอรสาราม