รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๘๐๑๙ - วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปฏิภาณเล็กตระกูลสุเมโธวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
2พระธนยศชาญไกรศรีขนฺติโกวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
3พระคำเสาดาววันอ้วนสุจิตฺโตวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
4สามเณรปรวรรตน์สูงสว่างวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
5สามเณรธนภัทร์รามฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
6สามเณรคำสังอำพรสุกร์วัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
7สามเณรมิตรศาสตร์ตุจันทร์เดชวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
8สามเณรคำมนแสงมะณีวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
9พระเด่นพงศ์ประไวย์เตชพโลวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
10พระปุณณวิชแสนทวีสุขอภิปุณฺโณวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
11พระทวีศักดิ์รักอิ่มวฑฺฒนเมธีวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
12สามเณรวชิรพลบัวหนองวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
13สามเณรอดิทัตตุ่มดาวเรืองวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
14สามเณรศักดินันท์ประสงค์ทรัพย์วัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
15สามเณรบัณฑิตสิงห์บำรุงวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
16สามเณรภาณุสราคำวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
17สามเณรสิทธิศักดิ์มูลตรีภักดีวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
18สามเณรณัฐพงศ์ไตรล้ำวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
19พระสมเจตน์ภู่สำเภาสนฺตมโนวัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจาย
20พระพ.อ.เทืองวรินทร์ชื่นจันทร์วณฺณเมธีวัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจาย
21พระธนาวุฒิเทียนธรรมภูริเมธีวัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจาย
22พระชนศักย์วุฒินันท์สุระสิทธิ์ชวนปญฺโญวัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจาย
23พระฐิติพันธ์บุญเยี้ยมสุรปญฺโญวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
24พระวุฒิชัยคูณชัยผลญาโณวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
25พระพิศาลงามทิพย์ม่อมวิสารจิตฺโตวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
26สามเณรชลสิทธิ์แพรไพศาลวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
27สามเณรพิศนุบริบูรณ์วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
28สามเณรภูรินทร์แผนนรินทร์วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
29สามเณรประเสริฐเลาหมี่วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
30สามเณรศิวนาถโสภาวนามาศวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
31สามเณรบรรณวิชญ์งานรุ่งพิสิฐวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
32พระอนุภาพไตรยวุฒิชยวุฑฺโฒวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
33พระสรวิศเทียนสว่างปภาตปุตฺติโยวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
34พระวิริทธิ์พลแสงทรัพย์ธมฺมพโลวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
35พระจตุพรมั่นโพนทองอคฺควํโสวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
36พระชนม์ปกรณ์สุนทรศิริกาญจโนวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
37พระบุลกิตจารุศิริวิชฺชาธโรวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
38พระชัยวัฒน์ประสาทพรชยวฑฺฒโนวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
39พระสังวาลย์นาคผ่องมหาคมฺภีโรวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
40สามเณรดากอนวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
41พระชัยสวัสดิ์ชื่นศรีชยวฑฺฒโณวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
42พระธีระวัฒน์น้อยนามธีรวฑฺฒโนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
43พระอนุวัฒน์สุนทรพงศ์สุวฑฺฒโนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
44พระวรพฤษ์ศรีวงศ์วรปญฺโญวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
45พระอัษฎายุธประสิทธิ์โรจนวํโสวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
46พระฟ้าครามสังขดิถีโอภาโสวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
47พระรุ่งโรจน์มุสิกไชยอภิโรจโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
48พระภาณุวัฒน์ซื่อตรงสุวุฑฺโฒวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
49สามเณรสุชาติวงษ์อาจวัดประดู่ฉิมพลีวัดราชสิทธาราม
50สามเณรดนุพงศธรธรรมลาวัดประดู่ฉิมพลีวัดราชสิทธาราม