รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๘๐๑๙ - วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศักดิ์ชัยพลเมืองจารุธมฺโมวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
2พระสุชาติพรมสมบัติโสภณปญฺโญวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
3สามเณรสมิทธ์บริบูรณ์วัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
4สามเณรโนลาจันทะวงวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
5พระภัคพลสุรงค์เดชะฐิตพโลวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
6สามเณรปุญญภัทรคำสีวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
7สามเณรอัมรินทร์ภูผาวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
8สามเณรณัฐภณวงษ์จำปาวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
9พระประสมสะสมสมจิตฺโตวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
10พระศรชัยวิญญูพันธ์ธนวํโสวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
11พระยุทธนาประสงค์สมวํโสวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
12พระพิเชษฐ์ทองอร่ามรตฺนวํโสวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
13พระอริญชัยสารบูรณ์อรินฺชโยวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
14พระเก่งกาจวาดสันทัดธีรวโรวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
15พระอำนาจกันประเสริฐอนาวิโลวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
16พระสมยศแดงประเสริฐปนาโทวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
17พระพ.ต.ไกรพลสุขญาติฐิติธมฺโมวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
18พระร.ต.พฤฒินันท์บัวเรืองอาวุธปุญฺโญวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
19พระอธิโฆษะโกสุเมโธวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
20พระอนุรักษ์จันทร์สวัสดิ์อนิโฆวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
21พระวิชัยบุญน้อยเขมโกวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
22พระพงศธรศรีนวลกตสาโรวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
23พระเกียรติศักดิ์ปฏิมาปกรณ์วิสุทฺโธวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
24พระทวิชพูลพิพัฒน์นิติโกวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
25พระภาณุวัฒน์บุญเรืองเตชพโลวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
26พระพิทักษ์พงษ์ปฐมสมพงษ์ทมโกวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
27พระก้องเกียรติชูนุ้ยมนุญฺโญวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
28พระณัครินทร์สีลาคำภทฺทโกวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
29พระชนะวรประสิทธิ์ชวนวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
30พระธีรโชติบุญประการฐิตเมโธวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
31พระฉัตรจตุฤทธิ์แววนำปุญฺญวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
32พระอลงกรณ์มีศรีมหาปุญฺโญวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
33พระภูมิคณิสร์เจียมอนุกูลกิจภูมิวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
34สามเณรนันทวัตน์สังข์ทองวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
35สามเณรปรีดารัตน์แก้วสง่าวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
36สามเณรธัญญาพงษ์นางามวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
37สามเณรฤทธิไกรผักกาดทองวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
38สามเณรสนธยาบุญระวังวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
39สามเณรลัทธพลวงษ์คำจันทร์วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
40สามเณรปิติมนบุญเชิญวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
41พระมิ่งพิมุกก์จันทชุมปภาโตวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
42พระสมศักดิ์บางนิ่มน้อยปภากโรวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
43พระณัชพลเจตจำนงค์วรคเวสโกวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
44สามเณรธราดรขันอาษาวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
45สามเณรกมลภูช่วยชาติวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
46สามเณรชัชวาลเอี่ยมสะอาดวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
47สามเณรยุทธกานต์ฉุนกิ่งวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
48สามเณรพัทธนนท์ปลื้มใจวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
49สามเณรพิชญุตม์มะเสนัยวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
50สามเณรธนพัฒน์ทองคำวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม