รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๗๕๐๒๐ - วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสกลเหมยากรสมจิตฺโตวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
2พระสุรพลทองสพักมหาวีโรวัดมะลิวัดระฆังโฆสิตาราม
3พระภานุพงศ์นิ่มยังดีปสาโทวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
4พระพิษณุไพบูลย์ปิยสีโลวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
5พระจิตติรัตนสุวรรณ์ขนฺติธมฺโมวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
6พระบวรพันธุ์อิสระวิภาตคุณวโรวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
7สามเณรพิพัฒน์ทับอุ่มวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
8พระฐาปกรณ์พงษ์พิชัยวิชยวํโสวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
9สามเณรพลาธิปรัตนาชัยวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
10สามเณรอนุชาจะอูวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
11พระชนะพลปรุงแสงพุทฺธธมฺโมวัดครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
12สามเณรเอกราชคำแดงวัดครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
13สามเณรพุทเธียยนวัดบางบำหรุวัดระฆังโฆสิตาราม
14พระอธิภัทรธานีอธิภทฺโทวัดนายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
15สามเณรนฤเบศร์ชะฎาทองวัดนายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
16พระยุทธการวิสิทธิ์ศาสตร์อิทฺธิเตโชวัดสีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
17สามเณรอัษฎาพรมีสุกวัดสีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
18พระนฤดมมีคุณสุตกิตฺติโกวัดเพลงวิปัสสนาวัดระฆังโฆสิตาราม
19สามเณรวัชรพลมาสอนวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
20สามเณรแสงเพ็ดลาติกุรวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
21สามเณรพีรพลพุ่มจันทร์วัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
22สามเณรจารุตน์สุคนธาวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
23สามเณรเตรียมเพชรปะมาวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
24สามเณรพีระพัฒน์อิ่มอารมย์วัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
25สามเณรมะณีแดงลาติกุนวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
26พระสิทธิเดชธรรมโชติปญฺญาวุโธวัดบางขุนนนท์วัดสุวรรณาราม
27สามเณรวุฒิณัฐจำรัสโภควัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
28สามเณรวรายุทธภูมิชัยวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
29สามเณรธนินชื่นรัมย์วัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
30สามเณรวิภพบัวใหญ่รักษาวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
31พระสาธิตสีสุขกนฺตธมฺโมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
32พระคัมภีร์อนุเคราะห์รปญฺโญวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
33สามเณรธนวัฒน์มั่งมีวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
34สามเณรสงกรานต์ทรัพย์สงค์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
35สามเณรธีรวัสส์วงค์ศรีชาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
36สามเณรชนะชัยโพธิ์อุดมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
37สามเณรนิธิกรก้านเพชรวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
38สามเณรอมรชัยอัคฮาดวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
39สามเณรชินภัทรบุญสิทธิ์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
40สามเณรวชิระชะฎาทองวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
41สามเณรปิยะโรจน์คงภักดีวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
42สามเณรณัฐพงศ์นามสันเที๊ยะวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
43สามเณรธรรมรงณ์กงชัยวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
44สามเณรธนพลไชยจักรวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
45สามเณรคุณพัฒน์ประสงค์ทรัพย์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
46สามเณรพีรพลเล่าปี่วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
47สามเณรวุฒิกรกรุตทองวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
48สามเณรเจษปภัทรเจริญดงวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
49สามเณรคชพลชื่นชมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
50สามเณรภวิศภาคย์นิธิโรจนวัฒน์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา