รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๗๕๐๒๐ - วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 165 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฐิติพัฒน์กิจเกตุฐิติภทฺโทวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
2พระอานนท์ณัฏฐ์ถิ่นหนองจองอุตฺตโรวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
3พระวิสิทธิ์ศักดิ์เกิดเรืองสุทฺธวโรวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
4พระกันต์พงษ์จินรวัฒนะนนท์กนฺตมโนวัดครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
5พระชนะพลปรุงแสงพุทฺธธมฺโมวัดครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
6สามเณรพีรพลพุ่มจันทร์วัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
7สามเณรเตรียมเพชรปะมาวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
8สามเณรวัชรพลมาสอนวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
9สามเณรมณีแดงลาติกุนวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
10สามเณรพีระพัฒน์อิ่มอารมย์วัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
11สามเณรอติชาติรุจิวรรณ์วัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
12สามเณรจารุตน์สุคนธาวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
13สามเณรแสงเพ็ดลาติกุนวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
14พระธิบดีเอี่ยมสุวรรณ์สุวณฺโณวัดรวกสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
15พระสุจริตอุณาโลมสุจิตฺโตวัดรวกสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
16พระธีรพงศ์กันประเสริฐธีรวํโสวัดรวกสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
17พระกีรติกลิ่นเรืองกิตฺติโกวัดรวกสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
18พระอัฑฒ์ขุนวิชัยมหาปุญฺโญวัดอัมพวาวัดระฆังโฆสิตาราม
19พระอนุรักษ์สวนจันทร์ปภาโตวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
20สามเณรพิพัฒน์ทับอุ่มวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
21พระนฤเบศสายโอภาสฐิตธมฺโมวัดสีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
22พระระพีพงศ์ใหญ่มีศักดิ์ยโสธโรวัดมะลิวัดระฆังโฆสิตาราม
23พระชนัตพลรอดถึงอภิปุญโญวัดเจ้าอามวัดระฆังโฆสิตาราม
24พระอุดมเดชเสนะเวสโชติปญฺโญวัดเจ้าอามวัดระฆังโฆสิตาราม
25สามเณรเดชาภิวัฒน์สังข์นุ่นวัดสุทธาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
26พระธีรพงศ์พรหมบัญพงศ์ธีรวํโสวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
27พระกิตต์ธเนศธัญญ์ธนะรัศน์ธมฺมปาโลวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
28สามเณรนฤเบศร์ชะฎาทองวัดนายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
29พระณัฏฐ์กนกคุณณฏฺฐญาโณวัดชิโนรสารามวัดระฆังโฆสิตาราม
30พระธีรวัฒน์แผงพันธ์ฐิตปุญฺโญวัดรวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
31พระชัยยันต์พรหมธิรักษ์ชยยนฺโตวัดรวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
32สามเณรพงษกรสายผึ้งวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
33สามเณรชนะชัยเพ็ชรทะเลวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
34พระสาธิตสีสุขกนฺตธมฺโมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
35พระคัมภีร์อนุเคราะห์รปญฺโญวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
36พระครองพลปัญญากรณ์กมลคนฺโธวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
37สามเณรกชกรอยู่ยืนวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
38สามเณรกนกกรดาราเพ็ญวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
39สามเณรกรประเสริฐสังวรณ์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
40สามเณรกรวิชญ์รัชตะกีรติชัยวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
41สามเณรกฤษกรสีทาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
42สามเณรกฤษฎาโพธิ์สวัสดิ์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
43สามเณรก้องภพเกษศรีรัตน์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
44สามเณรกิตติกวินสีเนหะวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
45สามเณรไกรวิชญ์ฤทธาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
46สามเณรคุณานนท์ท้าวมาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
47สามเณรจตุรภัทรเอี่ยมแสงไสววัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
48สามเณรจรัญบุญขามวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
49สามเณรจารุเดชไชยมงคลวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
50สามเณรจิรวัฒน์ศรีเกาะวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา