รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสามารถเพรงมาวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
2พระวีรชัยสัจจวาทินวรชโยวัดแก้ววัดกาญจนสิงหาสน์
3พระหัสดินปัญจสุนทรสนตฺจโตวัดแก้ววัดกาญจนสิงหาสน์
4พระชิ้นแก้วพันแตงสนฺตจิตฺโตวัดไก่เตี้ยวัดกาญจนสิงหาสน์
5พระสุธิชาติสว่างอารมณ์ชาคโรวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
6พระชาติชายผอบทองสิริชาโตวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
7พระพิพัฒน์พงศ์ภูทัตโตสุทฺธิวํโสวัดตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
8พระกิตติธัชศรีสมบัติสิริวณฺโณวัดตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
9พระสุชาติศรีกัญญาสุชาโตวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
10พระจิตรภาณุชีพชูเกียรติอาภากโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
11พระภัทรพลคิ้วอำไพพลธมโมวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
12พระกมลทำชอบกตปุญฺโญวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
13พระไพโรจน์เมืองพันธ์กตปุญฺโญวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
14พระกิตติคมสำเริงเรืองสุกิตติโกวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
15พระคณวัฒน์ภู่ประเสริฐกตปุญฺโญวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
16พระจิรพัสเนียมน้อมอภิวฑฺฒโนวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
17พระกรภัทร์ดำรงแท้ฐิตธมฺโมวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
18พระสราวุธกองทองสุนฺทรธมฺโมวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
19พระนพวัตรบัวขาวถาวรธมฺโมวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
20พระสรายุทธนวลแจ่มอาภากโรวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
21พระจิรายุนวลแจ่มกนฺตสีโลวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
22พระณพลอยู่เย็นภทฺทธมฺโมวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
23พระอนุสาตสุขกายสุขปญฺโญวัดโพธิ์รามวัดกาญจนสิงหาสน์
24พระนิคมสุขกายญาณวโรวัดโพธิ์รามวัดกาญจนสิงหาสน์
25พระชานนอาจคงหารอนาวิโลวัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
26พระกันตภณมณีธนูสุภาทโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
27พระทรัพย์สถิตใจน้อยโชติญาโณวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
28พระวันชัยจ่างศรีชุตินฺธโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
29พระสุรัตน์แก้วคำอธิปญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
30พระสุรศักดิ์ลำดวนธีรปญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
31พระพิณช่างทองมะดันวีณูปโมวัดตะเข้ (โคกพระเถร)วัดกาญจนสิงหาสน์
32พระณรงค์มัจฉาฉ่ำกุสลจิตฺโตวัดตะเข้ (โคกพระเถร)วัดกาญจนสิงหาสน์
33พระสิทธิศักดิ์กรวัชรกิจสิทฺธิโกวัดนครป่าหมากวัดรัชฎาธิษฐาน
34พระศากียะแสงหาณสากิโยวัดนครป่าหมากวัดรัชฎาธิษฐาน
35พระเชิดใหญ่รัมย์อกิญฺจโนวัดพุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
36พระสุรณัฐคงกล่อมสุมโนวัดพุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
37สามเณรธนากรยู่ไล้วัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
38พระนภัทรธีรดาธนะนนท์อาจารสุโภวัดกระโจมทองวัดรัชฎาธิษฐาน
39พระธนกรเริงวิจิตรากนฺตธมฺโมวัดกระโจมทองวัดรัชฎาธิษฐาน
40พระอภินันท์พุ่มจันทร์สิริจนฺโทวัดสะพานวัดรัชฎาธิษฐาน
41พระณัฐสิทธิ์เกลียวทองสิริปญฺโญวัดเกาะวัดรัชฎาธิษฐาน
42พระสรสิทธิ์เสรีสมนึกธนลาโภวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
43พระกิตติศักดิ์ทวีสถิตไฟศาลอนิญชิโตวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
44พระภณุศักดิ์ดวงสว่างถาวรธมฺโมวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
45พระธนกฤตศักดิ์สมานพันธ์กิตฺติโกวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
46สามเณรฤทธีธงทองวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
47พระสุรพลแซ่ฮ้ออตุโลวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
48พระสิทธิชัยอิ่มพ่วงกิตฺติปญฺโญวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
49พระนวพลเพ็งดีกิตฺติญาโณวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
50พระถาวรกรศรีถามิโกวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน