รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนวิทย์สุวรรณเกษมทีปงฺกโรวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
2พระภวัตพรนิธิธาดาสุภทฺโทวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
3พระไพศาลกันอริปภาโสวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
4พระอัษฎาโอฬารรัตตกูลสุรเตโชวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
5สามเณรอภิรักษ์มั่นพันธ์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
6สามเณรวุฒิพงษ์สุราษฎร์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
7สามเณรธีรภพแสนสุขธนาภาวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
8สามเณรบุญลือทัดไธสงวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
9สามเณรวัชระจำรัสบรรณ์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
10พระธีระยุทธปานบุญลืออาภาทโรวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
11พระวัชรินทร์คำพิลาวชิรญาโณวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
12พระภาสกรมาตาพิทักษ์ขนฺติโกวัดแก้ววัดกาญจนสิงหาสน์
13พระอภิสิทธิ์รอดนวนอภิเสฏฺโฐวัดแก้ววัดกาญจนสิงหาสน์
14พระกฤตภัคศรีชุมกนฺตธมฺโมวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
15พระสุรินทร์เส็งหนูญาณทีโปวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
16สามเณรณัฐกานต์ศรีชุมวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
17พระสมชายอยู่เจริญปุญฺญวโรวัดทอง (บางระมาด)วัดกาญจนสิงหาสน์
18พระนครินทร์กลัดแก้วโชติญาโณวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
19พระพงษ์ศักดิ์แสงจันทร์อภากโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
20พระธงไชยกลางถิ่นฐานวโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
21พระสนั่นสุวรรณคตเตชธมฺโมวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
22พระภูมิทองสุขภูริปญฺโญวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
23พระจักรกฤชสิงหวัฒน์จกฺกวโรวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
24พระมยูรศักดิ์ทิมประเสริฐฐานจาโรวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
25พระณัฐพจน์พลับศิริสุจิตฺโตวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
26พระสุพรรณโรจน์บุญปองหาจนฺทโชโตวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
27พระอำนวยชัยเงินงามโสภณจิตฺโตวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
28พระสิรวิชญ์พลับศิริภทฺทธมฺโมวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
29พระสมชายอู๊ดน้อยปรกฺกโมวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
30พระจันซ่งสิกฺขาสโภวัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
31สามเณรอนุชาวงสุดใจวัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
32สามเณรเสาสมุทร์แก้วไพบูลย์วัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
33สามเณรสุวรรณภูมิศิริโภคานนท์วัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
34สามเณรไพวันบัวละคำวัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
35สามเณรสุรชัยคงดีวัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
36พระรัตนชัยประดับบรรจงชยธมฺโมวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
37พระเจษฎากรยิ้มอยู่ภูริปญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
38พระปรีชาโค้วเจริญขนฺติสาโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
39พระวิชิตชูจันทร์อธิฏฺฐาโนวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
40สามเณรปรีติเที่ยงธรรมวัดรัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
41พระวีระชัยสมิตรชาติติกฺขปญฺโญวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
42พระจรัญคาวีวงษ์ฐานุตฺตโรวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
43พระสุรชัยปั้นตระกูลฐานจาโรวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
44พระแล่นันทาฐานกโรวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
45พระอาทิตย์ดีสวนโคกปภัสรญาโณวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
46พระวินัยทองจ้อยกิตฺติญาโณวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
47พระนิติพัฒน์คลองน้อยสทฺธาธิโกวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
48พระปรเมษฐ์พันธุ์ประเสริฐฐานรโตวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
49พระโน๊ตแสงประเสริฐสนฺตกาโยวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
50พระสนั่นดวงพรมธมฺมวโรวัดกระโจมทองวัดรัชฎาธิษฐาน