รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 109 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสามารถนนท์ปฏิมากุลอภิจาโรวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
2พระลักษณ์ปรึกษาทนฺตจิตฺโตวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
3สามเณรดนัยณัฐเคหะสถานวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
4สามเณรกวี-วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
5สามเณรสิทธิชัยเมฆาวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
6สามเณรณัฐกฤตยอดศักดิ์ศรีวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
7สามเณรภราดรจันทร์ดาหารวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
8สามเณรบุญลือทัดไธสงวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
9สามเณรปภินวิทย์สุราราษฎร์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
10สามเณรปาราเมศจันทะเสนวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
11สามเณรวีระพลราชสีห์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
12สามเณรปุญญาลักษณ์ภาคีเนตรวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
13สามเณรอภิสิทธิ์ชมภูธรวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
14สามเณรพงศกรทรัพย์ศรีวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
15สามเณรกมลวรรธน์อรรคราชวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
16พระวงศกรเกิดมัยกิจขนฺติโกวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
17พระสมชายบุรพาอมโรวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
18พระพันธ์ปลื้มทวีถาวโรวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
19พระวิกรานต์แจ่มศรีอากิญฺจโนวัดแก้ววัดกาญจนสิงหาสน์
20พระต่ายจิตติปกรณ์รักษ์ฐานฺจิตโตวัดแก้ววัดกาญจนสิงหาสน์
21พระอุดรแพงรูปอุตมเตโชวัดไก่เตี้ยวัดกาญจนสิงหาสน์
22พระอนุรักษ์ปิ่นพรมอนุรกฺโขวัดไก่เตี้ยวัดกาญจนสิงหาสน์
23พระกรกฎศรีกัลยานุกูลโกวิโทวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
24พระชัยวิศิษฎ์เกษนาคชยธมฺโมวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
25พระธนธรณ์สุกพันธ์ดีฐิตปญฺโญวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
26พระธรรมนูญเจิมพัฒน์ธมฺมนนฺโทวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
27พระภานุเทพธรรมวิญญาธมฺมวิญฺโญวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
28สามเณรอรรถสิทธิ์ดอนไพรมีวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
29พระจิรภัทรชนะกานนท์อติภทฺโทวัดตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
30พระชญานนท์มัณฑการชยานนฺโทวัดตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
31พระพรเทพทรัพย์ศาสตร์ญาณวโรวัดตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
32พระอรรถพลโศภาวชิราบุณย์โสภณจิตฺโตวัดตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
33พระชารีหมอประคำกิตติวโรวัดทอง (บางระมาด)วัดกาญจนสิงหาสน์
34พระธิติวุฒิวิราวุฒิสนฺตจิตโตวัดทอง (บางระมาด)วัดกาญจนสิงหาสน์
35พระนภาบุญญาทิษฐานกตปุญฺโญวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
36พระชาตรีทองเพิ่มสินชาคโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
37พระสุชาตินิยมชมสุชาโตวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
38พระชีวินเกตุผาสุขชาตวณฺโณวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
39พระวีระชัยม่วงเจริญวีรชโยวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
40พระนพพลศรีสนองนวพโลวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
41พระนาวินทิมทองสนฺตวโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
42พระนนทวัฒน์บัวสง่าฐานวุฑฺโฒวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
43พระสมสักปิ่นวิเศษสมสกฺโกวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
44พระพรยศราชมงคลฐาณมมโมวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
45พระพีระพัฒน์คงทองฐานิโยวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
46พระกฤษฎาแดงน้อยปญฺญาฑีโปวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
47พระนิธิพลบัวแย้มเตชสีโลวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
48พระปิยะวัฏสวัสดีอภิปุณโณวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
49พระวิชาญพึ่งแก้วจนฺทโชโตวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
50พระวีระสิงห์โตงามสุภาจาโรวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์