รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุชาบุญยะวณิชฐานปญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
2สามเณรปฎิพัทธ์ชิดทองวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
3สามเณรศราวุฒินามประกอบวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
4สามเณรพีระพัฒน์จันทะวงค์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
5สามเณรศุภเสกข์สกุลพันธ์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
6สามเณรอริญชัยฉ่ำเฉื่อยวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
7พระวีระชาติผักแว่นสุวีโรวัดไก่เตี้ยวัดกาญจนสิงหาสน์
8พระอภิรักษ์เจริญโชควีรวัฒน์ฐิตธมฺโมวัดไก่เตี้ยวัดกาญจนสิงหาสน์
9พระอนุรักษ์คลังฤทธิ์ฐิตปุญฺโญวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
10พระสุรพงษ์สุขท่าหินฐานิโยวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
11พระฐิตินันท์หิรัญญ์รักษ์ฐิตินนฺโทวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
12พระสันติชัยวงศ์ดีฐิตธมฺโมวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
13พระเกื้อหนุนผลวงษ์ปญฺญาทีโปวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
14พระชัยณรงค์คนแคล่วโกวิโทวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
15พระบุญสมใจสิงห์จนฺทสาโรวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
16พระสมเดชวัฒนดิษฐจันทร์ขนฺติพโลวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
17พระสมยศขุนพลัดปภสฺสโรวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
18พระสมภพกล่อมเกลี้ยงจนฺทโชโตวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
19พระนราฤทธิ์มณีธนูวิโรจโนวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
20พระอนันต์สิงหทราเมศน์ฐานธมฺโมวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
21พระพัฒน์เดชสกุลโภคินสนฺติกโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
22พระภาสกรจันทร์เจริญเตชปุญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
23พระมานพวรดิถีปวโรวัดนครป่าหมากวัดรัชฎาธิษฐาน
24พระประสิทธิ์รัตนะเขมวํโสวัดนครป่าหมากวัดรัชฎาธิษฐาน
25พระบัณฑิตสร้อยเฮิงปญฺฑิโตวัดนครป่าหมากวัดรัชฎาธิษฐาน
26พระจิระพัฒน์จิระโภคินอธิวโรวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
27พระอรรณพปลอดภัยปญฺญาวโรวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
28พระทรงชัยกมลเฉียบแหลมวิสุทฺธิญาโณวัดพุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
29สามเณรคมเขตต์วงษ์คงวัดพุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
30พระไพสิฐเย็นสำราญธมฺมธโรวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
31สามเณรอนันต์แฝงจันดาวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
32พระภูริวัจน์อดิเรกปริชาโนวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน