รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 108 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทิดจิตตกะธมฺมกาโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
2พระอมรพลธเนศชานันท์ชาโนทโยวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3พระบอยชมชื่นสุภกิจฺโจวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
4พระจตุรวิทย์ชินจิตร์อธิจิตฺโตวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5พระพศวัตโพธิ์ศรีสิริสมฺปนฺโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระวัชรพงศ์สงทองทีปวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7พระชัชพิสิฐอุ่นจิตติกุลสนฺตจิตฺโตวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8พระนภดลเจสันเทียะนนฺทวโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9สามเณรเดอจอยบารัววัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10สามเณรนิติภูมิอ่อนน้อมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
11สามเณรอรรฆยพงศ์ทองพิกุลวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12สามเณรอำนาจบุตรพุ่มวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
13สามเณรศักรินสาวิโรจน์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
14พระเกษมเพียงโคกกรวดสุจิตฺโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15พระวิศิษฏ์พยาบาลสิทฺธิธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
16พระนกรินทร์ผดุงวิทย์กิตฺติสาโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
17พระสาโรจน์เอกประภากุลโรจนธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
18พระสุชารัตน์มาลัยรตนปญฺโญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
19พระสุเดชาสุดใจสุเตชโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
20พระภาคภูมิรัตนศรีทิมทองภูมิปญฺโญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21พระสุคิริศวร์บุญแต่งสุจิณฺโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22พระณัฐวัชต์โพธิกุลณฏฺฐวฑฺฒโนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
23พระคงศักดิ์วรรณวิโรจน์สนฺตมโนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
24พระสรชาเจนกุลเจริญสารธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
25พระสมชายดวงดีเสมอสุปติฏฺฐาโนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
26พระทัชเชษฐพลชำนิธมฺมเสฏฺโฐวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
27พระเบนบรอคเค่นฉนฺทธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
28พระเกริกพลชัยวงศ์ฉนฺทพโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
29พระธนโชติรอดรุ่งเรืองโชติปญฺโญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
30สามเณรกรรชัยโนนทิงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
31สามเณรนิเวศยั่วยวนดีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
32สามเณรภูนรินทร์สิมมะราชวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
33สามเณรฤทธิเดชโลกาวีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
34สามเณรอภิรักษ์สินธพวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
35สามเณรธัชกรต้นโพธิ์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
36สามเณรสิทธิกรเป๊ะชาญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
37สามเณรวีรภัทรกะการดีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
38สามเณรสิทธินนท์บูรณะวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
39สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิช-วัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
40พระวรายุสตรีสมุทรวรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
41พระนพดลสุวรรณพืชสุวณฺณนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
42พระประจักษ์เลาห์วีระพานิชสุวีโรวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
43พระจีระเดชแก้วกาญจนาเตชธมฺโมวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
44พระวิทยาวิลาสมงคลชัยสิริธมฺโมวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
45พระพงษ์เทพชูนาคสิริชโยวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
46พระโชยดิษฐ์งามกรตนฺติปาโลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
47พระสุรชัยตรงมหวิเศษอนามโยวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
48พระนิพัณมหาพนธ์สุธมฺโมวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
49พระกิตติศักดิ์ชนกมาตุปญฺญาพโลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
50พระพัสกรฉิมมณีจนฺทโชโตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ