รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระติโลกะนันทะสรามานธมฺมเตโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
2พระรุ่งเกียรติสนแจ้งธนโชติโกวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3พระโอภาสเบญจภิญโญโอภาโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
4พระยงยุทธทรัพย์เมฆณฏฺฐยุทฺโธวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5พระสุรชัยชมชื่นสุรชโยวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระธีรพงศ์ทองเหมือนวํสธีโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7สามเณรกฤษณะสามทองวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8สามเณรปิยะพงษ์พุฒผาวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9พระสมชายปิ่นกรโชติปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
10พระสมชาติแสงทองกตปุญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
11พระอัษฎาหล้าทองคำทีปธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
12พระสุรศรีสุดดีสุรปญฺโญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13สามเณรภูวรินทร์ทองคำภาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
14สามเณรพลากรต่วนชะเอมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15สามเณรพิชยะแสงอุ่นวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
16สามเณรสุชาติหวานหอมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
17สามเณรสุรทินทองนุชวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
18สามเณรสุวัฒน์บุราณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
19สามเณรเสริมวิทย์แก้ววงษาวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
20สามเณรอรรถพลชัยยะโคตรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21สามเณรศิวัฒน์เหินสว่างวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22สามเณรพานทองอภิสิทธิ์วณิชวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
23พระเดชสุวรรณเมษาเจริญสุขชยสาโรวัดตะโนคณะเขตภาษีเจริญ
24พระปรีชาโพธิ์ทองถาวรธมฺโมวัดตะโนคณะเขตภาษีเจริญ
25พระนเรศแสงอุทัยยุตฺตธมฺโมวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
26พระสุรศักดิ์ทรัพย์สง่าสุรสกฺโกวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
27สามเณรธนพลชาญณรงค์วัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ
28พระรัตนะชีสำราญถิรจิตฺโตวัดยางบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
29พระอานนท์เข็มรักษ์ฉนฺทโกวัดโตนดคณะเขตภาษีเจริญ
30พระเจษฏาทองสิมาสุทฺธิญาโณวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
31พระนพดลเที่ยงเจริญเตชธมฺโมวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
32พระประพลวงศ์พรหมธีรปญฺโญวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
33พระทองอยู่ประสมชาติจิรวฑฺฒโกวัดกำแพงคณะเขตภาษีเจริญ
34พระบุญมาขวัญแก้วอาจาโรวัดนกคณะเขตภาษีเจริญ
35พระจอยบารัวพลนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
36พระเศษฐศิลป์ภูชิดาวรนนท์เสษฐนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
37สามเณรกำจรเดชแพหีตวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
38พระธีระพลโพธิ์แจ่มโชติธีโรวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
39พระสหรัฐกันเอี่ยมปญฺญาธโรวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
40พระไพบูลย์เชื้อหนองปรงปญฺญาทีโปวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ