รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 68 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญเลิศเยืองรตนโชติโกวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
2พระศรีรังสรรค์มัณยานนท์สิรินนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3พระกฤษฎาคำฝอยกตปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
4พระกฤตศิลป์อ่อนศิริกตสิปฺโปวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5พระจักรียั่งยืนธมฺมจกฺโกวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระชิณณวรรธน์ถาดจอหอชินธมฺโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7พระณัฐกานต์ฤทธิ์ศิรินทร์กนฺตณฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8พระราชสาสน์ทาจิตต์รชฺชสาสโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9พระรัชพีร์เหง้าหลวงราชรชฺชวีโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10พระธรินทร์ยุทธลีมหารุ่งเรืองยุทฺธธโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
11พระธวัชชัยสายเป้าธวชฺชโยวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12พระไพบูลย์เอกธนสวัสดิ์มหาปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
13พระสมชาติแสงทองกตปุญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
14พระสุชัยมาลัยสุรชโยวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15พระธนชัยโตจีโน่ธนชโยวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
16พระวัชระเหมือนวิไลวชิรวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
17พระเอกลักษณ์สังขาระกิตฺติปาโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
18พระพงศ์อิทธิ์สินวราโรจสิทฺธิวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
19พระณัฐธีวงศ์แสงเอี่ยมฐิตธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
20พระก้องศรีนุสรณ์เลิศสุภกิจฺโจวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21พระวิรัญพลโรจน์จิรทองกุลวิรพโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22พระวีรวิชญ์นิธินันท์ชัยกุลวีรปญฺโญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
23พระณัฐสิทธิ์แก้วเกิดสิทฺธิธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
24พระภาสิชเถื่อนสุริยะภาสิโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
25พระศักดาเรืองฤทธิ์สกฺกธมฺโมวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
26พระภูวิชทองนาคภูริปญฺโญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
27พระวัชระพลพงษ์ชนะวชิรพโลวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
28สามเณรสรชัชขุนทองวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
29สามเณรธนัญกรสายดวงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
30สามเณรจิตติภัทรนามชารีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
31สามเณรธนบดีแสงฟ้าวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
32พระจอยบารัวพลนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
33พระปัญจพลทรงวิศวะปญฺจพโลวัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
34พระเปรมจิรัฏฐ์บุญทิพย์ภูวเดชปุญฺญนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
35พระทวีปสีดาน้อยพุทธนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
36พระสมพรมีสิริสิรินาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
37พระอนุสรณ์ชีวะถาวรถาวรนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
38พระกำจรเดชแพหีตเตชนาโควัดนาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
39พระดลวิวัฒน์เลิศอำรุงวัฒนาญาณวฑฺฒโนวัดนางชีคณะเขตภาษีเจริญ
40พระธเนศศรีกุลอนันต์เลิศฉนฺทธมฺโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
41พระกิติศักดิ์จันทรประทักษ์กิตฺติธมฺโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
42พระอภิชามีทรัพย์สารธมฺโมวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
43พระนิมิตเชื้อหนองปรงจนฺทสาโรวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
44พระรัตนะชีสำราญถิรจิตฺโตวัดยางบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
45พระMINH XERAYTHACHอกฺกกโสวัดยางบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
46พระCHI THANHKIMเนตฺตปฺปญฺโญวัดยางบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
47พระนภดลมากมณีชินวํโสวัดคูหาสวรรค์คณะเขตภาษีเจริญ
48พระภาคภูมิถ้ำทิมทองเขมจิตฺโตวัดคูหาสวรรค์คณะเขตภาษีเจริญ
49พระพฤทธิ์ฮุนทวีชัยอินฺทวํโสวัดทองศาลางามคณะเขตภาษีเจริญ
50พระใหม่คำเพ็ชรฐานวโรวัดประดู่บางจากคณะเขตภาษีเจริญ