รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมโภชประเสริฐดีสมโภโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
2พระสุชาติอานแก้วสุชาโตวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3พระธานินทร์โรจน์สราญรมย์ธานินฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
4พระพิษณุบำรุงมิตรวิสสุกมฺโมวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5พระทิพยธานินสุขจินดาธานินฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระธนกฤตโสแก้วธนกโตวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7พระสิทธิชัยศรีสวัสดิ์สิทฺธิชโยวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8พระอัฏฐพลเตียงกูลพลฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9พระณฐกฤตพูลสุขกิตฺติณฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10พระภาณุพงศ์จันแก้วภาณุวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
11พระปรัชญาศรีทองจ้อยปรญฺโชวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12พระณัฐวุฒิภาคพรมวุฑฺฒิณฏฺโฐวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
13พระนธีพัฒน์เจริญสุธีโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
14พระวิวรรธน์วัตราเศรษฐ์วิวตฺโตวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
15พระเทียนชัยศรีทองแท้สิริชโยวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
16พระรัฐภัทร์ธนาศักดิ์สุวินรฏฺฐภทฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
17พระสิทธิโชคทิพย์พรประเสริฐสิทฺธิโชโตวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
18พระกิตติบุญส่งเสริมกิตฺติปุญฺโญวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
19พระฐนนท์ภัสธนัตย์ภควัชร์ฐานนนฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
20พระธีรภัทรสร้อยสวัสดิ์ธีรภทฺโทวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
21สามเณรบิพลบบารัววัดปากน้ำวัดปากน้ำ
22สามเณรปันทะบารัววัดปากน้ำวัดปากน้ำ
23สามเณรเดอร์จอยบารัววัดปากน้ำวัดปากน้ำ
24สามเณรลัทธพลพาอ่องวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
25สามเณรฮริดอยบารัววัดปากน้ำวัดปากน้ำ
26สามเณรซูโวบารัววัดปากน้ำวัดปากน้ำ
27สามเณรเดอร์จอยบารัววัดปากน้ำวัดปากน้ำ
28สามเณรธนากรพิพิธกุลวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
29สามเณรปริยะรักขิตวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
30สามเณรศีระรักขิตวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
31สามเณรอภิรักษ์สกุลซ่งวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
32สามเณรออแกนศรีวิจารณ์วัดปากน้ำวัดปากน้ำ
33พระพงศ์พันธ์หงษ์พงษ์รตนวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
34พระสมศักดิ์แสงศรสนฺตจิตฺโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
35พระสุรศักดิ์แสงบำรุงสุรสกฺโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
36พระสมชายเกิดเกษมสมงฺคิโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
37พระสุโชติชุติลิมปชาติโชติปญฺโญวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
38พระวิเชษฐ์ทองคำมาวิเชฏฺโฐวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
39พระไพรัตน์เปลี่ยนสีรตนโชโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
40พระวิทยากลั่นประทุมปญฺญาธโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
41พระกิตติศักดิ์เทียนจันทร์กิตฺติฐาโนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
42พระธนวัฒน์มากรอดธนวฑฺฒโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
43พระบัณฑิตนิลเกษปณฺฑิโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
44พระจิรพัฒน์นามวงค์จิรวฑฺฒโนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
45พระภานุวัฒน์สีหามาตรภูริวฑฺฒโนวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
46สามเณรธนัชชัยมัจฉาสร้อยวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
47สามเณรกฤตมุขเพียรจริงวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
48สามเณรกฤษฎารักดีวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
49สามเณรธนธรเหล่าเรืองเกตุวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
50สามเณรศราวุฒิรักษาชาติวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี