รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกวินทร์พุกบัวขาวกวิวํโสวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
2สามเณรขรรค์ชัยศรีจันทร์วัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
3พระคัมภีร์แจ่มพุ่มชาครธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
4พระจำรัสแสนผ่อนจับกลฺญาโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
5พระจิรัสวุฒิธรรมจิรวุฑฺโฒวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
6สามเณรชัยวัฒน์เกิดเอกีวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
7พระชาติชายเกตุเพ็ชรกำจายชาตวิริโยวัดม่วงคณะเขตบางแค
8พระฐิติพงศ์กลิ่นจุนธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
9พระณวกรคำเสนาะคุณากโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
10พระทศพรโถน้อยถิรญาโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
11พระธนพลปัตมพรมกตคุโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
12พระธนินรักษ์วงษ์ธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
13สามเณรธีรภพสายแขกวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
14พระบรรจบเทียนขวัญจนฺทโสภโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
15พระบุญเจิดโพธิ์แสงสุภาจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
16สามเณรปิยะยิ้มเทียนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
17พระปี๋ตาแก้วขนฺติธโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
18พระพิชิตหลวงแก้วชยธมฺโมวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
19พระพีรวัสสุพิรัฐวรพงศ์วีรวํโสวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
20พระภาณุพงศ์โพธิ์เอี่ยมสุเมธโสวัดม่วงคณะเขตบางแค
21สามเณรมนชัยอินแก้ววัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
22พระมายดุยดุยสมถรโตวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
23พระยุทธนาเหมือนครุฑญาณยุทฺโธวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
24พระรุ่งโรจน์นามสมบูรณ์ญาณธมฺโมวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
25สามเณรวัฒนามีคุณวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
26พระวิชัยทองขาวสุจิณฺโณวัดม่วงคณะเขตบางแค
27พระวิษณุมะลิรุ่งเรืองปญฺญาธโรวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
28สามเณรวีรชัยคำเสนวัดม่วงคณะเขตบางแค
29พระวุฒิชัยฉัยยากุลเตชปุญฺโญวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
30พระสงวนผาจีบฐิตคุโณวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
31พระสงวนมาแหยมสุขกาโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
32พระสมชายพวงจำปาเปมสีโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
33พระสมัครพวงทองอุชุจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
34พระสิทธิเดชอยู่สุขวิสุทฺธิสาโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
35สามเณรสิรภพสุขประเสริฐวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
36พระสุรศักดิ์แซ่อั้งขนฺติสาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
37พระสุเมธงามธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
38พระอนุสรณ์ภู่เพ็ชร์อธิปญฺโญวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
39พระอภิเชษฐ์เปี่ยมสิทธิ์ปริชาโนวัดม่วงคณะเขตบางแค
40สามเณรอัศรินฉิมเอนกวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
41พระอเนกกลิ่นเกสรจนฺทโชโตวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
42พระอเนกเรือนทองอกิญฺจโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
43พระเจริญชาดีปญฺญาธโรวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
44พระเอกฉันท์อาษาราชปิยธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
45พระแม๊กแตงเกตุฐานวีโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
46พระโกศลบำรุงพันธ์โกสโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
47พระไพรัชศรีสงกรานต์จารุวํโสวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค