รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรศักดิ์แซ่อั้งขนฺติสาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
2พระยุทธนาเหมือนครุฑญาณยุทฺโธวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
3พระกวินทร์พุกบัวขาวกวิวํโสวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
4พระวิชัยทองขาวสุจิณฺโณวัดม่วงคณะเขตบางแค
5พระวิษณุมะลิรุ่งเรืองปญฺญาธโรวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
6พระวุฒิชัยฉัยยากุลเตชปุญฺโญวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
7พระสงวนผาจีบฐิตคุโณวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
8พระสงวนมาแหยมสุขกาโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
9พระสมชายพวงจำปาเปมสีโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
10พระสมัครพวงทองอุชุจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
11พระสิทธิเดชอยู่สุขวิสุทฺธิสาโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
12พระรุ่งโรจน์นามสมบูรณ์ญาณธมฺโมวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
13พระสุเมธงามธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
14พระอนุสรณ์ภู่เพ็ชร์อธิปญฺโญวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
15พระอภิเชษฐ์เปี่ยมสิทธิ์ปริชาโนวัดม่วงคณะเขตบางแค
16พระอเนกกลิ่นเกสรจนฺทโชโตวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
17พระอเนกเรือนทองอกิญฺจโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
18พระเจริญชาดีปญฺญาธโรวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
19พระเอกฉันท์อาษาราชปิยธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
20พระแม๊กแตงเกตุฐานวีโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
21พระโกศลบำรุงพันธ์โกสโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
22พระไพรัชศรีสงกรานต์จารุวํโสวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
23พระบุญเจิดโพธิ์แสงสุภาจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
24พระฐิติพงศ์กลิ่นจุนธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
25พระชาติชายเกตุเพ็ชรกำจายชาตวิริโยวัดม่วงคณะเขตบางแค
26พระณวกรคำเสนาะคุณากโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
27พระทศพรโถน้อยถิรญาโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
28พระธนพลปัตมพรมกตคุโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
29พระธนินรักษ์วงษ์ธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
30พระมายดุยดุยสมถรโตวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
31พระบรรจบเทียนขวัญจนฺทโสภโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
32พระจิรัสวุฒิธรรมจิรวุฑฺโฒวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
33พระปี๋ตาแก้วขนฺติธโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
34พระพิชิตหลวงแก้วชยธมฺโมวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
35พระจำรัสแสนผ่อนจับกลฺญาโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
36พระพีรวัสสุพิรัฐวรพงศ์วีรวํโสวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
37พระภาณุพงศ์โพธิ์เอี่ยมสุเมธโสวัดม่วงคณะเขตบางแค
38พระคัมภีร์แจ่มพุ่มชาครธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
39สามเณรสิรภพสุขประเสริฐวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
40สามเณรชัยวัฒน์เกิดเอกีวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
41สามเณรขรรค์ชัยศรีจันทร์วัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
42สามเณรอัศรินฉิมเอนกวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
43สามเณรธีรภพสายแขกวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
44สามเณรปิยะยิ้มเทียนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
45สามเณรวีรชัยคำเสนวัดม่วงคณะเขตบางแค
46สามเณรวัฒนามีคุณวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
47สามเณรมนชัยอินแก้ววัดศาลาแดงคณะเขตบางแค