รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนินรักษ์วงษ์ธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
2พระฐิติพงศ์กลิ่นจุนธนปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
3พระจำรัสแสนผ่อนจับกลฺญาโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
4พระธนพลปัตมพรมกตคุโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
5พระอเนกเรือนทองอกิญฺจโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
6พระไพรัชศรีสงกรานต์จารุวํโสวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
7พระจิรัสวุฒิธรรมจิรวุฑฺโฒวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
8พระพีรวัสสุพิรัฐวรพงศ์วีรวํโสวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
9สามเณรธีรภพสายแขกวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
10พระมายดุยดุยสมถรโตวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
11พระพิชิตหลวงแก้วชยธมฺโมวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
12พระเจริญชาดีปญฺญาธโรวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
13สามเณรวัฒนามีคุณวัดไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
14พระสงวนผาจีบฐิตคุโณวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
15พระวิษณุมะลิรุ่งเรืองปญฺญาธโรวัดวงษ์ลาภารามคณะเขตหนองแขม
16พระวุฒิชัยฉัยยากุลเตชปุญฺโญวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
17สามเณรชัยวัฒน์เกิดเอกีวัดอุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
18พระสุเมธงามธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
19พระรุ่งโรจน์นามสมบูรณ์ญาณธมฺโมวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
20พระอนุสรณ์ภู่เพ็ชร์อธิปญฺโญวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
21พระยุทธนาเหมือนครุฑญาณยุทฺโธวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
22พระณวกรคำเสนาะคุณากโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
23สามเณรปิยะยิ้มเทียนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
24พระบุญเจิดโพธิ์แสงสุภาจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
25พระสมัครพวงทองอุชุจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
26พระสมชายพวงจำปาเปมสีโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
27พระโกศลบำรุงพันธ์โกสโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
28พระอเนกกลิ่นเกสรจนฺทโชโตวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
29พระบรรจบเทียนขวัญจนฺทโสภโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
30พระทศพรโถน้อยถิรญาโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
31พระปี๋ตาแก้วขนฺติธโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
32พระสงวนมาแหยมสุขกาโมวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
33พระกวินทร์พุกบัวขาวกวิวํโสวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
34พระสุรศักดิ์แซ่อั้งขนฺติสาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
35สามเณรขรรค์ชัยศรีจันทร์วัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
36สามเณรสิรภพสุขประเสริฐวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
37สามเณรอัศรินฉิมเอนกวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
38สามเณรมนชัยอินแก้ววัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
39พระวิชัยทองขาวสุจิณฺโณวัดม่วงคณะเขตบางแค
40พระชาติชายเกตุเพ็ชรกำจายชาตวิริโยวัดม่วงคณะเขตบางแค
41พระอภิเชษฐ์เปี่ยมสิทธิ์ปริชาโนวัดม่วงคณะเขตบางแค
42พระแม๊กแตงเกตุฐานวีโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
43พระคัมภีร์แจ่มพุ่มชาครธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
44พระเอกฉันท์อาษาราชปิยธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
45พระภาณุพงศ์โพธิ์เอี่ยมสุเมธโสวัดม่วงคณะเขตบางแค
46พระสิทธิเดชอยู่สุขวิสุทฺธิสาโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
47สามเณรวีรชัยคำเสนวัดม่วงคณะเขตบางแค