รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปรีชาเจริญกลิ่นวฑฺฒนธมฺโมวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
2พระอภิสิทธิ์เขียวขำอภิปุญฺโญวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
3พระสายชลสนตาลปญฺญาพโลวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
4พระวิทยาแซ่หย่องสุวิชาโนวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
5พระวันชัยมงคลจรัสสุมงฺคโลวัดบางพลัดวัดเทพากร
6พระศิริชัยมงคลจรัสสิริปญฺโญวัดบางพลัดวัดเทพากร
7พระณัฐพันธ์ทอยสนฺตจิตฺโตวัดบางพลัดวัดเทพากร
8พระโอภาสจิตงามอาภสฺสโรวัดหนองโสนคณะเขตทวีวัฒนา
9พระรัชชานนท์พูนรัตน์ธมฺมานนฺโทวัดพิกุลคณะเขตทวีวัฒนา
10พระสุรศักดิ์สาคเรศสุรสกฺโกวัดพิกุลคณะเขตทวีวัฒนา
11พระมนัสแก้วคำศรีรตนธมฺโมวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
12พระสุชาติล้ำเลิศวิทยาสุชาโตวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
13พระวุฒิเหมอินทวงษ์ฐานุตฺตโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
14สามเณรภูริภัทรเครือแตงวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
15สามเณรเอกภพสังข์รัมย์วัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
16สามเณรเอกลักษณ์วาชัยวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
17สามเณรธีรยุทธประกิจวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
18สามเณรนันฐวุฒิโพธิ์ไชยเลิศวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
19สามเณรนพคุณกุลมลวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี