รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคณัฐพลลัยเลิศคุณธมฺโมวัดพิกุลคณะเขตทวีวัฒนา
2พระโอฬารแจ่มกระจ่างอนาลโยวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
3พระประวิทย์พรมเลิศปภากโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
4พระพิเชฐ์เงินงามเตชวโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
5พระทวีศักดิ์พิศวงษ์ณรงค์สิริมงํคฺโลวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
6พระคุณากรเหมือนละม้ายคุณเสฏโฐวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
7พระอวยชัยชัยรังสีสารธมฺโมวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
8พระสงวนสุขจิตต์สนฺตจิตฺโตวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
9พระภิรมย์วรินทรเวชกิตฺติโกวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
10พระธีรพลขุนหาญกิ่งธีรธมฺโมวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
11พระวริศฟักประไพกตวโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
12พระกาญจน์ธรรมใจถิรธมฺโมวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
13พระนวมินทร์เพียนขาวยสินฺธโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
14พระมานะยิ้มอยู่ยสปาโลวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
15พระดิษรานุวัฒน์ทันนิธิฐิตโสภโณวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
16พระณัฐชัยแต้มแก้วชยวุฑฺโฒวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
17พระวรพงษ์ใจกล้าฐิตปาโลวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
18พระธงชัยคัมภิรานนท์ยสวโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
19พระนรินทร์โปร่งสีญาณวีโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
20สามเณรพีรธัชคูเวียงจันทร์วัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
21สามเณรอกนิษฐ์นวลเนียมวัดน้อยนางหงษ์คณะเขตทวีวัฒนา
22สามเณรณัฐพลสุ่มคุ้มวัดน้อยนางหงษ์คณะเขตทวีวัฒนา
23สามเณรสิรภพเรือนอินทร์วัดน้อยนางหงษ์คณะเขตทวีวัฒนา
24สามเณรวิชัยพฤฒิพิบูลพงศ์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
25สามเณรเอกพลฮาดนารีวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
26สามเณรธนบดีเดชาเครือแตงวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
27สามเณรนาวินชะสีรัมย์วัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
28สามเณรกฤษกรแอนเพชรวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา