รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระยงยศเหมือนวงษ์ธรรมจนฺทวีโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
2พระกฤษตรีรัตน์วดีรตนโชโตวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
3พระอดิศักดิ์จิตรีขันธ์นิติสาโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
4พระชาญยุทธน้อยทวีกตวโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
5พระธีระพงษ์คำอ้อธีรธมฺโมวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
6พระชัยรัตน์ประภัสรานันท์ชยสาโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
7พระสมศรีนารีราชปภสฺสโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
8พระชัยพงษ์ชาวประมงปญฺญาวชิโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
9พระณัฐพงษ์หอทรัพย์วิภูษณะปริญาโณวัดศิริวัฒนารามคณะเขตทวีวัฒนา
10พระณัฐคมบุญเมืองฐิตวฑฺฒโนวัดเทพากรวัดเทพากร
11พระณฏคณิฏฐ์ธีรเศรษฐโชคสนฺตจิตฺโตวัดเทพากรวัดเทพากร
12พระดนัยแดงโชตตปสีโลวัดเทพากรวัดเทพากร
13พระพงษ์ศักดิ์ปิ่นทองสกฺกวํโสวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
14พระโสตถิพันธุ์อิ่มทิพย์โสตฺถิวํโสวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
15พระเอกณัฐคงสาหร่ายถาวโรวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
16พระณัฐวุฒิเมืองคำธมฺมวุฑฺโฒวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
17พระอิสยาห์บุญชูฐานวุฑฺโฒวัดฉัตรแก้วจงกลณีวัดเทพากร
18พระสัจพรสระแก้วปิยวฑฺฒโนวัดเพลงวัดเทพากร
19พระสราวุธพลยางนอกปริปุณฺโณวัดเพลงวัดเทพากร
20พระศรัณย์ยศสังข์เงินขนฺติโกวัดเพลงวัดเทพากร
21พระศรัทธาดิเรกรัตนนันท์ธมฺมทินฺโนวัดเพลงวัดเทพากร
22พระอัครพงศ์มาตรบรรเทาสิริภทฺโทวัดภาณุรังษีวัดเทพากร
23พระปรัธนาชมพูพานถิรธมฺโมวัดเทพนารีวัดเทพากร
24พระรองลีเยียเล่งลีจารุวณฺโณวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
25พระน้อยสุลินดานาถปญฺโญวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
26สามเณรบุญทันไชยะลักวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
27สามเณรม๊อกพุทธสินวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
28สามเณรเต่าบัวละออนวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
29สามเณรวันชนะศรีโสภาวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
30สามเณรปัญณรุจน์กุลมลวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
31สามเณรณัฐภัทรน้อยตาวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
32สามเณรบุญเดียวเขมรัฐวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
33สามเณรสุวรรณบุญเลิศวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
34สามเณรบุญแก้วเมืองแก้ววัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
35สามเณรหลวงน้อยวันแก้ววัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
36สามเณรชายนนท์เขมรัฐวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
37สามเณรนัฐวุฒิวิริยฑูรย์วัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
38สามเณรพีรพัฒน์รัตนะวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา