รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภาณุบุตรแก้วภูริปญฺโญวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
2พระพงศภัคแย้มเดชปภสฺสโรวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
3พระธรรมนันท์สกุลนิยมมิตรจนฺทโชโตวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
4พระชัยวัฒน์สุขอัจจะสกุลอตฺถโกสโลวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
5พระธนัทปานบุญลือฉวิวณฺโนวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
6พระเอกภพเล็กเงาดีกิตฺติปญฺโญวัดวิศิษฏ์บุญญาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
7พระเสรีจั่นทร์สว่างฐานวีโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
8พระตะวันงามล้ำชุตินฺธโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
9พระเจษฎาภรณ์พุกวิลัยจนฺทสาโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
10พระพรพดลชลเดชสุทฺธิจิตฺโตวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
11พระฤทธิชัยยินดีพจน์ชยวุฑฺโฒวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
12พระประมวลโล่ห์คำอธิจิตฺโตวัดเทพากรวัดเทพากร
13พระสุริยันดวงแก้วรตนธมฺโมวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
14พระธันวาวงดนตรีธนวุฑฺโฒวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
15พระมณไทปาณฑะผลินปญฺญาวุฑฺโฒวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
16พระสมพงษ์สนสินสญฺญโมวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
17พระจายหลวงเขมรัฐสุจิณฺโณวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
18พระทองลุนไชยะแสงทตฺตวณฺโณวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
19พระวือท่อฐานกโรวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
20สามเณรสีพอนพะจันวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
21สามเณรกฤตนัยโจมแขกวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
22สามเณรขวัญชัยชะนุตรัมย์วัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
23สามเณรธีรพงศ์ตังแกวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
24สามเณรนพฤทธิ์ตุ้มถ่อนวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
25สามเณรสรวิชญ์โป่งสีวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
26สามเณรเจษฎาเงินงามวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา