รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจีรศักดิ์บุญเกิดจิรสกฺโกวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
2พระรัชวินสมบูรณ์ธีรปญฺโญวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
3พระศุภฤกษ์เปี่ยมทองคำจารุวํโสวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
4พระกฤษณ์นกทองกิตฺติธมฺโมวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
5พระณัฏฐทองสีเขมทสฺโสวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6พระไพฑูรย์รุ่งกรุดชนุตฺตโมวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
7พระสมพรอุ่นละมัยกนฺตจาโรวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
8พระสิทธิชัยโรจนกุลญาณสโรวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
9พระสุรสิทธิ์สกิจเกิดวิทิโตวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
10พระสัณหพจน์ชูขำขนฺติพโลวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
11พระอนุชิตบุญส่งฐานิโยวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
12พระสราวุธดีมั่นสุธมฺโมวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
13พระเบญจพัชธิ์กุลประยงค์นนฺทโกวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
14พระภาณุวัฒน์ดินม่วงผาสุกาโลวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
15พระประสิทธิ์เทศทะวงษ์ชาคโรวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
16พระอรรณพพุ่มกำพลขนฺติสาโรวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
17พระปัทพงษ์เสือแพธมฺมรโตวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
18พระสุทิวัสจันนุกูลสุจิตฺโตวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
19พระหนูอานเวฬุวนารักษ์ชาคโรวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
20พระสมบัติจันตาสมฺปตฺติโกวัดอมราวรารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
21พระณัฐพงษ์กลิ่นสีคนฺธสีโลวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
22พระพัลลภทองน้อยสุทฺธิธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
23พระวัชระพงษ์ส่งประเสริฐฐานวีโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
24พระพงศกรคงชาลีฐานงฺกโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
25พระกิตติสมบูรณ์วงษ์กิตฺติวํโสวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
26พระธนพลหมั่นมั่งธนปญฺโญวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
27พระศุภฤกษ์คำเสนาะสุจิตฺโตวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
28พระภานุวัฒน์สายวานนท์ธนวฑฺฒโนวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
29พระนวพรแสงเป๋าจนฺทโชโตวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
30พระพงศกรสุขสำราญพฺรหฺมปญฺโญวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
31พระสุเทพเพชรน้อยกตปุญฺโญวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
32พระเมธีวิสารญาณเมธีวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
33พระจรัญพัฒน์เนียมหอมอคฺคธมฺโมวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
34พระบัณฑิตเชื้อแก้วชุตินฺธโรวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
35พระวิฑูรย์คนตรงวิสุทฺธิญาโณวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
36พระสำราญจันทะลุนอติพโลวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
37พระวิเชษฐสิงห์กุลฐิตปุญฺโญวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
38พระทองสืบจันทะลุนสุนฺทโรวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
39พระณัฐวุฒิแสวงศรีนรินฺโทวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
40พระภาณุวัฒน์แจ้งจิตรธมฺมทีโปวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
41พระสมพรไข่รัศมีอธิวโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
42พระศรัณย์ญูเสริมใหม่ปภสฺสโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
43พระวิธวัฒน์เกษตระชนม์อธิวโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
44พระมารุตมงคลเกาะมหาปญฺโญวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
45พระปริญญาหาญลำยวงปญฺญาทีโปวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
46พระประทีปสีเนียมปญฺญาทีโปวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
47พระจิรวัฒน์เรืองเดชจิรวฑฺฒโนวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
48พระธันวาประสงค์สุขธนปาโลวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
49พระภัทรพลปานเกิดกิตฺติญาโณวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
50พระวิภาสสืบกระแสร์อตฺถยตฺโตวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม