รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนครเอี่ยมจรูญจิรธมฺโมวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
2พระอนุรักษ์แซ่ซิมฐิตธมฺโมวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
3พระปิยากรอัฐพรรุ่งโรจน์อคฺคปญฺโญวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
4พระสรวิชญ์ช่างเหล็กปิยธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
5พระณรงค์ชัยอนุชาติสันติอธิจิตฺโตวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6พระเอกชัยพุ่มรินชุติปญฺโญวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
7พระนันทวัฒน์ม่วงทองกุสุโมวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
8พระธนาธิปบุญช่วยอุตฺตโมวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
9พระอิทธิพลกิ่งสอนอุปสโมวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
10พระนราธิปขาวนุ่นชินวํโสวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
11พระวรเทพสมาธิทรัพย์ดีวิสารโทวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
12พระสิทธินนท์พิกุลแก้วสญฺญโมวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
13พระโสภณเสนศรีสมฺปุณฺโณวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
14พระธนพลบุญประเทืองขนฺติพโลวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
15พระนิรุตทองจิตติปภาธโรวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
16พระเอกภพบุญยิ่งซื่อมหิสโลวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
17พระวรเมธเผือกเชาว์ไวย์ฐิตธมฺโมวัดหนองใหญ่คณะเขตสายไหม
18พระวทัญญูเหมือนอ้นชุตินฺธโรวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
19พระเขมทัตแก้วดวงเล็กเขมทตฺโตวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
20พระเอกชัยผิงผ่องสีลสํวโรวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
21พระธนภูมิจันทดวงฐิตสีโลวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
22พระธนพลหมื่นคิดธนวฑฺโฒวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
23พระธีรเทพฉิมคล้ายธีรภทฺโทวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
24พระจิรศักดิ์ภูหมั่นคิดจิรวฑฺโฒวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
25พระนพวริทธิ์สุขแก้วอาภากโรวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
26พระไชยภัทรศรีสวัสดิ์ชยธมฺโมวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
27พระสุรเชษฐ์เรืองโสภาสุรปญฺโญวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
28พระภูผาพรหมทองสุมโนวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
29พระมหัทธนเนียนสันเทียะฐานิสฺสโรวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
30พระธวัชชัยสงวนนามปญฺญาวโรวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
31พระธีรศักดิ์ใจกระสินธิ์ปภสฺสโรวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
32พระณัฐวัฒน์นรินทร์รักษ์กตสาโรวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
33พระนิมิตวงค์สามารถฐิตสีโลวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
34พระเสฏฐวุฒินาคปั้นวรญาโณวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม