รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 91 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรภัทรสมบูรณ์จิรภทฺโทวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
2พระนิติพงษ์ศรีประเสริฐนิติโกวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
3พระสุริยากล่ำปานภทฺทธมฺโมวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
4พระวีรไทยทวีสุขกาญจน์อคฺคธมฺโมวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
5พระปารเมศหุ่นสร้อยทองปิยธมฺโมวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
6พระบัณฑิตย์พาเจริญปณฺฑิโตวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
7พระรัฐพลแสงประพาฬรฎฺฐพโลวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
8พระสุทธิชนชยังกูรสุทฺธิชโยวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
9พระจิตกรอิ่มเอมฉนฺทกโรวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
10พระจิตติพงษ์อิ่มเอมเมตฺติโกวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
11พระชิษณุพงษ์กล่ำการยุทธปภสฺสรจิตฺโตวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
12พระสิทธิชัยมุกข์ดาราชาคโรวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
13พระกันต์กมลมงคลเกรียงไกรกมโลวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
14พระณัฐพงษ์กลิ่นสีคนฺธสีโลวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
15พระคมสันเพชรอ้อมอภิจาโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
16พระวงศธรบุระเกตุกิตฺติธโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
17พระพีรวัสชัยศิริสิริธโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
18พระอำนาจอำนาจสมบูรณ์จิตฺจกาโรวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
19พระวศินอู๋เถื่อนฐิติธมฺโมวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
20พระสิริศักดิ์ฉิมกลิ่นรวิวํโสวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
21พระจักรีทับน้อยปรกฺกโมวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
22พระสุทธิภัทรสีเข้มมุตฺตจิตฺโตวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
23พระภานุวัฒน์กุลจิตตินิธิโสภณสีโลวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
24พระวิรัตน์คดพิมพ์นาถพุทฺโธวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
25พระพลัฏฐ์บุตรคุณานันท์พฺรหฺมสโรวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
26พระกฤษฎาเชิญบ่อแกอติลาโภวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
27พระสมเดชอินทรพลญาโณวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
28พระณัทกรช่วงชัยบวรกุลกุลวฑฺฒโนวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
29พระนฤพนธ์พูลมีอนามโยวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
30พระณัฐระยะคุณากโรวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
31พระณัฐพลเกตุพันธ์ฐานวีโรวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
32พระธรรมนูญทองเขียวฐิติโกวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
33พระณัฐศักดิ์วงษ์ประเทศเขมจาโรวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
34พระภัทรายุพุ่มไพจิตรอภิปาโลวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
35พระเฉลิมวุฒิการณรงค์มหาลาโภวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
36พระพงษ์พัฒน์บัวบางดิงชยานนฺโทวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
37พระธันวาพิกุลแก้วสาโมวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
38สามเณรธนากรแซ่เจีย-วัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
39พระนพดลเมืองมูลสุทนฺโตวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
40พระกันตพัฒน์พงศ์พุฒิจรัสกตธมฺโมวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
41พระอานนท์สุวงษ์ถาวโรวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
42พระศุภเกียรติจันทร์เติบอธิปญฺโญวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
43พระชยพลทองชั่งจารุธมฺโมวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
44พระอภิวิชญ์นาสวนอภินนฺโทวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
45พระณัฐพลโพธิ์ทองคุณากโรวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
46สามเณรเสกสรรสุทธิประภา-วัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
47พระนวพลเขียนเจริญกิตฺติปาโลวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
48พระศิวดลแสงมณีผลญาโณวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
49พระอรรถพรสุขฤกษ์อตฺถกาโมวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
50พระธนภัทร์ชุณหารังกูรธนิสฺสโรวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม