รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนภัทรเรืองศรีธนสาโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
2พระประจบเปลี่ยนศรีเพ็ชรอาภสฺสโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
3พระชนุดมชินวัตรสุธีโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
4พระชาลีผาสุโกฐิตเมโธวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
5พระวษิณอ้อยบำรุงจิรธมฺโมวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6พระสุรพงษ์ประทับปิยสีโลวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
7พระปฐวีกานต์เนตรแขมถาวโรวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
8พระอดิศรละลอกปิยธมฺโมวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
9พระณรงค์ชัยอนุชาติสันติอธิจิตฺโตวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
10พระปรัชญาบุญมโหตม์สนฺตมโนวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
11พระหัถชัยจันทร์แดงปิยวณฺโณวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
12พระศุภฤกษ์แสงพันธ์ฐิตคุโณวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
13พระโกศลทีอุทิศกุสลจิตฺโตวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
14พระอนุพงศ์โพธิ์มารามอนุภทฺโทวัดอยู่ดีบำรุงธรรมคณะเขตสายไหม
15พระอานนท์พจนาอานนฺโทวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
16พระเนติพันธ์ดวงเกตุเนมิตฺตโกวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
17พระศศิวัฒน์สุขแก้วธมฺมิโกวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
18พระคุนาสินสุดจิตต์สีลวโรวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
19พระสุวรรณสินพันลำสุวฒฺฑโณวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
20สามเณรพัชรดนัยตีชัยรัมย์-วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
21พระนาวินหมีเม่นฐานวโรวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม
22พระคณิตศรณ์รอดด้วยบุญอนาลโยวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม