รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 143 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๑

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระฉัตรชัยวันสนธินวโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระชัชนันท์ทิพย์แสงสมจิตฺโตวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระศิริศักดิ์พัฒนรัชตอดุลอาภสฺสโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระอภิชาตพัฒนรัชตอดุลปภงฺกโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระประสงค์อิศราอคฺคธมฺโมวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระจรินทร์ไชยธานีโชติวโรวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระปรีดาแก้วไกรศรคเวสโกวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรธนาวุฒิแก้วโพธิ์วัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระทาวถาจชยพหุโลวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระบายถาจรามปฺปญฺโญวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระนพพรต่ายเทศโสธโนวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระชลิตวาจาสิทธิ์ขนฺติธมฺโมวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระประเสริฐอัศวสุวรรณปิยธมฺโมวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระชาคริตโพธิ์คุ้มฉนฺทธมฺโมวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระจตุรพงษ์ฟองสนิทพรรณจนฺทปญฺโญวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
16สามเณรประทีปเกิดแจ่มวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
17สามเณรอิทธิพล ชิเกจ้ายนอกวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
18สามเณรณัฐพลเซ่งใจดีวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
19สามเณรนภัสรพีทิพรัตน์วัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
20สามเณรศิริชัยพิมพ์นนท์วัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสนองพรมรอดปุญญนาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระบวรกฤษฎิ์สุวรรณหงษ์ปิยวณฺโณวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
23สามเณรณัฐการณ์สายคำดีวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
24สามเณรธนพลแก้วสวัสดิ์วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรธนาทองเจือวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระชนัญชัยสุขเกษมสมจิตฺโตวัดกลางบางซื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระอนุรักษ์อำไพรัตน์วชิรญาโณวัดกลางบางซื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระศักดิ์ชัยวงค์หล้าธนิสฺสโรวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระธีระพงษ์ปัญจะสันต์ฐานวีโรวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระธัชนันท์โฉมสุขสุขิโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสมบูรณ์ผจาทิพย์สิริวฑฺฒโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระศศิพงษ์เดชภักดิ์ปญฺญาวชิโรวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
33สามเณรภราดรดอกเกี๋ยงวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระภวัตอาจราชกิจอาจาโรวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
35สามเณรอรียวัฒน์ทวีสูตรวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
36สามเณรสรายุทธขอเหนี่ยวกลางวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพรชัยแซ่ตั้งปิยธมฺโมวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
38สามเณรรุ่งเกียรติรุ่งเรืองวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
39สามเณรเอกรินทร์อินทรวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระภัคพลเรืองมาถิรธมฺโมวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระสุทธิพงค์เสาวรสสุทฺธิวํโสวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสหรุฬสามปรุสหวิรุฬฺโหวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระวัชรพงศ์ถาวรวัตร์วชิรวํโสวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระวิจักษณ์จตุพรวาทีวิจกฺโกวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระศมสุธามากมีสํวโรวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระโอปอบุตรตรังเตชวโรวัดแคในคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระจิรายุทธ์แนวบัวผันฐิตธมฺโมวัดแคในคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระรณกรกิมเสวตร์ภูริญาโณวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระศราวุธวงละครสราวุโธวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระธนทรัพย์ขุมทรัพย์ถิรธมฺโมวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี