รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 103 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๕

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพลทัศน์โชติภัทรวนันต์อธิปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระธนกรบุตรนาควรธมฺโมวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระกตัญญูทิพย์แสงสิริจนฺโทวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระธัญญสิทธิ์อภิภูโพธิสัตตะอภิสิทฺโธวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระวูลินตรึงกลฺยาณธารีวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระนพพลแซ่คูอตฺตสาโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระพสิษฐ์อินทรโฆษิตปญฺญาทีโปวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระเอกภพธนสิทธิโชติพันธุ์สิริปุญฺโญวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระณัฐนันท์เยรัมย์คมฺภีรทสฺสีวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระธนวัฒน์ธนวฑฺฒโนธนวตฺธโนวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระอภินันท์สุปันตีอภินนฺโทวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
12สามเณรกฤตนัยนวลจันทร์คงวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
13สามเณรกิตติพงษ์นวลจันทร์คงวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
14สามเณรเสฏฐวุฒิวงศ์สุรินทร์วัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระนพคงโพธิ์ทองธมฺมทินฺโนวัดปากน้ำคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอนุชาลมุดทองฐานรโตวัดปากน้ำคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระเทวนาถทรงวัชราภรณ์ถิรธมฺโมวัดปากน้ำคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระณัฎพงษ์ทิศยานะปุณฺณวํโสวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
19พระอภิชาญบุณยเลขาอภิชาโนวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
20พระเอกพจน์โมรานิลเอกธมฺโมวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระยศกรพาลาภยสกโรวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
22พระภานพโตประภัสสรฐิตปุญฺโญวัดแคในคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระSUPHOGA-SUPHOGAวัดแคในคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระBANNABAGA-BANNABAGAวัดแคในคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรธัญญเทพบัวสุวรรณวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
26สามเณรธราเทพบัวสุวรรณวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสำเริงสุวรรณเอนกปมุตฺโตวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระชาคริตแซ่ฉั่วฐานงฺกโรวัดแจ้งศิริสัมพันธ์คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระศุภโชคเกษมสุขเขมสุโขวัดแดงธรรมชาติคณะจังหวัดนนทบุรี
30สามเณรกฤษณะอมรี-วัดแดงธรรมชาติคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระฆนาศัยมีหอมกตสาโรวัดโชติการามคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระอธิพลดิษฐ์แก้วยติโกวัดโชติการามคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระปิยวัฒน์ทรงจิตต์สิริวฑฺฒโกวัดโชติการามคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระกิตติธัชจิตรีเหิมสิริมงฺคโลวัดโชติการามคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสราวุธยอดใบจนฺทวํโสวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระณัฏฐ์จิรบรรจงกิจปญฺญาธโรวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระจักรพันธ์สนั่นโสตรฐานกโรวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระเท็นจิตติเจริญจันทร์สมานฉนฺโทวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระวิธารมานะอตฺตทนฺโตวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระอนันตพงษ์โพธิ์แจ่มนิติสาโรวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
41สามเณรกฤตเมทสุภาธรธรรม-วัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระณรงศักดิ์ยังศิริปิตาคุโณวัดไทรม้าใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระนพพรกาญจนวงศ์จนฺทวํโสวัดไทรม้าใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระเพ็ญเพชรพวงพ่วงกิตฺติสาโรวัดไทรม้าใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
45พระไกรวุฒิกีรกะจินดาอภิวุฑฺฒิโกวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระมานิตย์ศรีโฃติกิตฺติโกวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระศุภโชคบุญมาเตชธโรวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
48สามเณรรัฐภูมิทุ่นทองวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระบุญเยี่ยมบุญมีอนุตตโรวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสุมิตมีศีสุขสุมิตโตวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี