รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพลทัศน์โชติภัทรวนันต์อธิปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระไชยวัฒน์บุญบำรุงโชติปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระปัญญาสามิหมอกรสปญฺญาปวุโทวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระอินทจาระฉะราลุงอีจาโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระวิจาระฉยาเนดวิจารโนวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระถาวรพั่วเหล็กธนวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระทศพรมูลผงกนฺตวีโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรอัมรินทร์ทองสีสุขวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
9สามเณรธีนวัตรอินทร์จันทร์วัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
10สามเณรกฤษกรบุญเกิดวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
11สามเณรกฤตเมทสุภาธรธรรมวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระดิลกสมะวรรธนะวรวฑฺฒโนวัดบางกร่างคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระณัฐพจน์ศรีสวัสดิ์อริยวํโสวัดบางกร่างคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระสุวรรณ์เคนคำกิตติสาโรวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสุทธิพงศ์จัตุวงษ์โชติโกวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระอนุชาดำขำฉนฺทโลวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระอธิปอิ่มคล้อยธนปาโลวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระณัฏฐ์จิรบรรจงกิจปิยวณฺโณวัดไทรม้าเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระณรงศักดิ์ยังศิริปิตาคุโณวัดไทรม้าใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
20พระอนันต์ใหม่เจริญชุติมนฺโตวัดกลางบางซื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระธนกรเหว่าวิตอภิธนงฺกโรวัดกลางบางซื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระกานต์ชนม์สังข์สวนสุมงฺคโลวัดกลางบางซื่อคณะจังหวัดนนทบุรี
23สามเณรวีรภาพคงนิ่มวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระกฤษณะฟักคำฐิตธมฺโมวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระธงชัยสุวัฒน์วงศ์ธมฺมทีโปวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระชัยณรงค์ดวงแก้วขนฺติธมฺโมวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระอนุศิษฏ์พูนวันอนุสิฏฺโฐวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธีรภัทร์มาภาธีรภทฺโทวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสำรองไชยนอกฐานงฺกโรวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระชัชชัยปรีเปรมอธิมุตฺโตวัดบางนาคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระวัฒนชัยโกศิยะกุลสิริวฑฺฒโนวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสังกาสอยู่ศรีสํวโรวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระกิตติพศทักญาติสิริภทฺโทวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระบวรวงศ์พุกเจริญปภภฺสโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระกุลวัฒน์สาลีผลกุลวฒฺโนวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระประยงค์นิภาพรกิตฺติปาโลวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระอภิราชแจ้งหิรัญสุจิณฺโณวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระสุชานนท์กองโฮมกนฺตสีโลวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระอภิลักษณ์เกี้ยมรอดอนาลโยวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระทรงพจน์อภินันท์รัตนกุลโชติวณฺโณวัดฝางคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระธนัทวงศ์เชิดธรรมอติภทฺโทวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระพัณณกรมณีรสภทฺทวโรวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระวิชาญอู่เงินอภินนฺโทวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระเฉลิมราชมีมาถิรญาโณวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรพีรภัทรเอมดิษฐ์วัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
46สามเณรสถาพรเอี่ยมเวชวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
47สามเณรรุ่งอรุณกองเกษใหญ่วัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
48สามเณรภีอนันต์กองเกตุใหญ่วัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระมงคลเอี่ยมอุ่นธมฺมมงฺคโลวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
50สามเณรสุรศักดิ์สังข์ประเสริฐวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี