รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 122 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิชาติกลั่นสอนพลกิตฺติวัดบางระโหงคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระสมคิดกุลวงศ์กุลวํโสวัดตำหนักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
3พระศุภชัยกูลแก้วกตคุโณวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระธีรศักดิ์ขาวสะอาดธีรปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระพชรขาวสะอาดกตคุโณวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระธิติวัฒน์ขาวเจริญโชติวโรวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
7สามเณรปรุสเพชรขุนวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระณัฐชัยขุนเอมอนามโยวัดโชติการามคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระฌัชชาพลคูหาเรืองรองปญฺญาพโลวัดท้ายเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระมนตรีจงภู่ธมฺมจารีวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระเกรียงไกรจังฮ้ออนุตฺตรนาโควัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระอภิชาติจันดวงสีอภิชาโตวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
13พระศุภณัฐจันทรศิริสิริธมฺโมวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระกิตติพงษ์จันทร์เพ็ญจารุธมฺโมวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระวิศรุตจันทร์เรืองเตชวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระทศพรจุ้ยจุนเจือกนฺตสีโลวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระพงศ์รัตน์ฉ่ำวารีรตนวํโสวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
18สามเณรภานุวัฒน์ชมนาวังวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระสมชายชวนิตย์วุฒธิโกวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระไอศูรย์ชัยภัทร์อัครกุลสุมงฺคโลวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
21พระชัยวัฒน์ชาตาคมจารุวณฺโณวัดเขียนคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระวิรัชชื่นจิ๋วกิตฺติปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสัญชัยดีนกคุ้มสุธมฺโมวัดไทรม้าใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
24สามเณรแณตตุลวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระโยธีตู้ภูมิจิรธมฺโมวัดสังฆทานคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระนฤชาทรัพย์สุขใสสุขวโรวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสุนันท์ทองทัดปญฺญานนฺโทวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
28สามเณรชานนท์ทองบ่อวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
29สามเณรธราเทพทองบ่อวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสมรักทองพุ่มสุวฑฺฒโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
31สามเณรกฤษฎีทิมประดับวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
32สามเณรตรีเนตรนนทเสนวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระอนันต์วัฒน์นิติภัทรธนากฤตญาณนนฺโทวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
34สามเณรสุธีนูวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระชัยวัฒน์บัวนาคฉนฺทกาโมวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
36พระไชยวัฒน์บุญบำรุงโชติปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระศุภชัยบุญมามอญสุเมโธวัดชมภูเวกคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระภัทรกรบุญยะวัตรกตสาโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระพิทักษ์ศิลปบุญรัมย์วรปญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
40พระเอกฤทธิ์ประดิษฐธรรมาปภาโสวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระอโนทัยพรทรัพย์สุนทรอภินนฺโทวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสนองพรมรอดปุญฺญนาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระศุวนนท์พลยุทธ์อมโลวัดเพลงคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระนิติธรรมพันธุ์สง่าอภิธมฺโมวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรวรเชษฐ์พาสีวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระสมพรพุดเผือกอตฺตทโมวัดสลักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
47พระบุญยืนฟักพูลกตปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระภูภิวัฒน์ภูยานนท์อภิวฑฺฒโนวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระดารายัญรกฺขิตฺเถโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระภูริทัตต์ยุทธนาภินันท์ภูริปญฺโญวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี