รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 122 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๒

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพิชญุตม์ร่มโพธิ์ทองอุตฺตมจิตฺโตวัดท้ายเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระธรณ์ธันย์ร่มโพธิ์ทองชิตาธโรวัดท้ายเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระฌัชชาพลคูหาเรืองรองปญฺญาพโลวัดท้ายเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระตะวันอ้นบำรุงธมฺโมภาโสวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระนิติธรรมพันธุ์สง่าอภิธมฺโมวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระสุนันท์ทองทัดปญฺญานนฺโทวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระประเสริฐลำภาษีขนฺติโกวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระเปล่งสาลีกุลกวิวํโสวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระพงศ์ธรลำภาษีกตคุโณวัดนครอินทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระอภิชาติจันดวงสีอภิชาโตวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระนฤชาทรัพย์สุขใสสุขวโรวัดบางแพรกใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระมนต์ชัยระงับโรคอติมนฺโตวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระกิตติพงษ์จันทร์เพ็ญจารุธมฺโมวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระมนตรีโพธิ์มากสีลสุทฺโธวัดปากน้ำคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระมนชัยศรีฟ้าอคฺคธมฺโมวัดปากน้ำคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระนราธิปละออฤทธิ์ธมฺมโชโตวัดปากน้ำคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระศุภชัยกูลแก้วกตคุโณวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสุรสิทธิ์อยู่สบายสุรสิทฺธิโกวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระสมภพสนธิเจริญฐิตธมฺโมวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสาวิตแสนสุริวงศ์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระกิตติชัยแจ้งทองคำกิตฺติปญฺโญวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
22สามเณรนทีไทรนนทรีย์วัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสนองพรมรอดปุญฺญนาโควัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระณภัทรสุทธมนัสวงษ์ขนฺติสุโภวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
25สามเณรสมโภชโชคประดิษฐ์วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
26สามเณรกิตติชัยศรีสุภาวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
27สามเณรธนพลแก้วสวัสดิ์วัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
28สามเณรตรีเนตรนนทเสนวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระชารินทร์เนี่ยมปานกตคุโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสมชายชวนิตย์วุฒธิโกวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสมรักทองพุ่มสุวฑฺฒโนวัดกำแพงคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระเอกฤทธิ์ประดิษฐธรรมาปภาโสวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระณัฐพงษ์สาลีสุขวฑฺฒโนวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระปรีชาวุฒิสาลีโสภณคุโณวัดทางหลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระณวุฒิรัฐวงษ์บุบผาวรปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสวัสดิ์สีดาวันโสตฺถิปญฺโญวัดพุทธปัญญาคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพงศ์รัตน์ฉ่ำวารีรตนวํโสวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระนันทพัทธ์รัตนาศิริลักษณ์นนฺทวฑฺฒโนวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระมนตรีจงภู่ธมฺมจารีวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
40สามเณรภานุวัฒน์ชมนาวังวัดแคนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระกิตติวินท์อินนุชถาวโรวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
42สามเณรวรเชษฐ์พาสีวัดน้อยนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสามลลึมธมฺมจารีวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระดารายัญรกฺขิตฺเถโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระรามเธืองเจ้าตุฏฺฐธมฺโมวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระพิษณุหุมอาจสนฺตมโนวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระณัฐวัฒน์สิทธิประสงค์จนฺทวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระวิศรุตจันทร์เรืองเตชวโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระภัทรกรบุญยะวัตรกตสาโรวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระพายัพอินทรประดิษฐ์ชินญาโณวัดบัวขวัญคณะจังหวัดนนทบุรี